Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs Stages

Programma Lerarenopleiding

De Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen biedt verschillende programma's aan waardoor studenten een lesbevoegdheid kunnen halen. Onderstaand overzicht is bedoeld voor begeleiders op de stageschool. Ben je als student geïnteresseerd in de Lerarenopleiding? Kijk dan bij ons onderwijsaanbod.

Educatieve Minor/Module

De Educatieve Minor is een programma van 30 EC (ca. half jaar) waarin studenten een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid behalen. Ze mogen daarmee lesgeven op het vmbo-tl of in de onderbouw van havo/vwo. De Minor is onderdeel van een bacheloropleiding die verband houdt met het schoolvak. Als studenten het programma volgen als ze die bacheloropleiding al behaald hebben heet dit de Educatieve Module.

De Minor/Module bestaat uit 10 EC aan vakken op de universiteit en 20 EC aan stage. Onderstaande links verwijzen naar Ocasys, de online vakcatalogus van de RUG. Je vindt hier een nadere omschrijving per vak, inclusief leerdoelen en gebruikte literatuur.

Master Educatie/LVHO

De programma's van de masters Educatie en LVHO zijn inhoudelijk grotendeels hetzelfde. Verschil zit er wel in de verdeling van de vakken over het studiejaar: studenten in de tweejarige master Educatie volgen de Basiscursus en Masterstage 1 in het tweede semester van hun eerste studiejaar. De masters LVHO volgen het gehele studieprogramma in één jaar. Hieronder vindje een korte beschrijving per vak, plus de studiehandleiding. De links verwijzen naar Ocasys, de online vakcatalogus van de RUG. Je vindt daar een nadere omschrijving per vak, inclusief leerdoelen en gebruikte literatuur.

Basiscursus Master

Bij dit vak doe je basale kennis en vaardigheden op over het beroep als (vak)docent. Je volgt hoorcolleges en neemt deel aan werkgroepbijeenkomsten. Je leert hoe je een les moet plannen en evalueren, je traint in het geven van deellessen, leert wat het betekent om voor een groep pubers te staan en wat hen motiveert, wat het belang is van een veilig leerklimaat. Je krijgt opdrachten mee die je uitvoert in de onderwijspraktijk (je eerste stage, Masterstage 1), leert hoe je gegevens verzamelt over die onderwijspraktijk (observaties, interviews, leerlingvragenlijsten) en hoe je die vanuit de theorie kunt analyseren om je eigen ontwikkeling te sturen. Je oriënteert je daarmee op alles wat je tijdens het vervolg van de opleiding te wachten staat en bouwt een beeld op van jouw geschiktheid voor dat vervolg.

Vakdidactiek 1

De colleges, werkgroepbijeenkomsten en opdrachten staan in het teken van het verder werken aan het (vak)didactisch handelen in de klas en dienen ter voorbereiding op en ondersteuning van het onderdeel Masterstage 2.
Bij dit onderdeel krijg je – voortbordurend op de basiskennis uit de Basiscursus – kennis over classroom management, algemene didactiek en vakdidactiek. Belangrijke onderwerpen zijn: een veilig leerklimaat, persoonlijk contact en begeleiding van leerlingen, interactie met de klas, leerlingen activeren en motiveren en zicht houden op leerprocessen. In werkgroepen ga je na hoe je bepaalde theoretische inzichten kunt vertalen in (vak)didactische ontwerp- en beoordelingsprincipes en hoe deze toe te passen.

Pedagogiek

Binnen de pedagogiek staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren centraal en de manieren waarop contexten zoals o.a. thuis en school daarop invloed uitoefenen. Tijdens de hoor- en werkcolleges focussen we ons in het vak pedagogiek op de invloed van onderwijs op de brede ontwikkeling van jongeren. We gaan kijken naar opvattingen over doelen van onderwijs, de pedagogische taak van de docent, de (morele) vorming van leerlingen en passen dit toe op actuele onderwijsdiscussies over bijvoorbeeld projectonderwijs, gepersonaliseerd leren en 21ste eeuwse vaardigheden. Daarnaast staan we stil bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief: hoe kunnen we het leren en welzijn van schoolgaande jeugd begrijpen vanuit wat we weten over bijvoorbeeld morele ontwikkeling, zelfbeeld en motivatie? Wat doen we in de klas met opvallend gedrag? Wat zijn symptomen van veel voorkomende leer- en gedragsproblemen?

Vakdidactiek 2

De colleges en opdrachten staan in het teken van het verder werken aan het (vak)didactisch handelen in de klas en aan het functioneren als docent in een schoolorganisatie. De colleges en opdrachten dienen ter voorbereiding op en ondersteuning van het onderdeel Masterstage 3. Bij dit onderdeel oefen je met het activeren en motiveren van leerlingen, je leert doelgericht te werken en je houdt je bezig met toetsing als middel om na te gaan wat leerlingen hebben geleerd. Je leert om beter inzicht te krijgen in het leerproces van leerlingen en dit zichtbaar te maken, door ze bijvoorbeeld hardop te laten denken. Belangrijke onderwerpen zijn: activeren en motiveren van leerlingen, doelgericht werken, toetsing, leerstrategieën en het ontwikkelen van een visie op onderwijs.

Vakdidactiek 3

Met de kennis die je in de funderende fase van de opleiding hebt opgedaan ga je bij dit onderdeel verder de diepte in. Je gaat onderzoek doen naar het effect van je onderwijs op het leren van leerlingen, naar wat een les (jouw les) effectief maakt en hoe je daaraan bij kunt dragen en hoe je op basis van dat onderzoek je onderwijs kunt verbeteren. De methode die we daarvoor gebruiken is de Lesson Study. Je wordt daarop voorbereid tijdens (werk)colleges, je ontvangt groepsgewijze begeleiding en je gaat het geleerde onder begeleiding toepassen in de onderwijspraktijk.

Parallel aan wat er van je verwacht wordt tijdens Masterstage 3 worden tijdens de hoor- en werkcolleges thema’s behandeld die je helpen in je (vak)onderwijs recht te doen aan verschillen tussen leerlingen (differentiatie), inzicht te krijgen in welke psychologische processen het leren van leerlingen sturen (metacognitie) en hoe je daarop in kunt spelen (aansturen van executieve vaardigheden en leerstrategieën). Daarnaast maak je kennis met de voor jouw vak relevante nieuwe of ontwikkelingen en specifieke (of juist vakoverstijgende) didactieken. Wat daar gebeurt en op welke wijze verschilt uiteraard per schoolvak en vindt in sommige gevallen vakoverstijgend plaats.

Masterstage 1, 2 en 3

In de Masterstages staat de student in toenemende mate zelf voor de klas, onder begeleiding van een vakcoach en schoolopleider op de stageschool. Vanuit de opleiding zijn vakdidacticus en stage-examinator betrokken bij de begeleiding.

Laatst gewijzigd:13 augustus 2023 22:39