Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs

Master LVHO (eenjarig)

Heb je al een master? Volg dan de éénjarige master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO). Deze opleiding bestaat voor de helft uit een stage op een middelbare school, voor de helft uit vakken op de universiteit.

Masteraanbod

De Lerarenopleiding van de RUG biedt de eenjarige master aan voor de volgende vakken:

 • Master LVHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen, tracks Nederlands, Engels, Fries, Duits, Frans, Spaans, Grieks & Latijn
 • Master LVHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, tracks aardrijkskunde, economie & bedrijfseconomie, filosofie, geschiedenis, godsdienst & levensbeschouwing en maatschappijleer & maatschappijwetenschappen
 • Master LVHO in de Bètawetenschappen, tracks biologie, informatica,  natuurkunde, wiskunde en scheikunde

Programma

De vakken die je in de master LVHO volgt zijn dezelfde als de vakken van het lerarenopleidingstraject van de tweejarige master Educatie; in de LVHO volg je deze vakken echter in één jaar. Het programma van de master bestaat uit 30 EC aan stages en 30 EC aan vakken bij de Lerarenopleiding. Het programma is als volgt opgebouwd:

Basiscursus (5 EC, semester 1A)

Bij dit vak doe je basale kennis en vaardigheden op over het beroep als (vak)docent. Je volgt hoorcolleges en neemt deel aan werkgroepbijeenkomsten. Je leert hoe je een les moet plannen en evalueren, je traint in het geven van deellessen, leert wat het betekent om voor een groep pubers te staan en wat hen motiveert, wat het belang is van een veilig leerklimaat. Je krijgt opdrachten mee die je uitvoert in de onderwijspraktijk (je eerste stage, Masterstage 1), leert hoe je gegevens verzamelt over die onderwijspraktijk (observaties, interviews, leerlingvragenlijsten) en hoe je die vanuit de theorie kunt analyseren om je eigen ontwikkeling te sturen. Je oriënteert je daarmee op alles wat je tijdens het vervolg van de opleiding te wachten staat en bouwt een beeld op van jouw geschiktheid voor dat vervolg. Meer info? Lees de volledige vakomschrijving in Ocasys.

Masterstage 1 (5 EC, semester 1A)

Je loopt stage op een school voor voortgezet onderwijs (in de regel twee dagen per week) onder begeleiding van een vakcoach. Je verricht observaties, interviewt leerlingen, bereidt (deel)lessen voor, geeft ze en bespreekt ze na met je coach. Je verzamelt informatie en feedback over de kwaliteit van je handelen (o.a. door de afname van een leerlingenquête), rapporteert daarover en over je ervaringen in een stageverslag. Je oriënteert je daarmee op het leraarschap en leert hoe je in de context van de school onderzoekend kunt werken aan het sturen van je ontwikkeling. In de context van je stage voer je daarnaast opdrachten uit in het kader van de Basiscursus. Meer info? Lees de volledige vakomschrijving in Ocasys.

Vakdidactiek 1 (5 EC, semester 1A)

De colleges, werkgroepbijeenkomsten en opdrachten staan in het teken van het verder werken aan het (vak)didactisch handelen in de klas en dienen ter voorbereiding op en ondersteuning van het onderdeel Masterstage 2.
Bij dit onderdeel krijg je – voortbordurend op de basiskennis uit de Basiscursus – kennis over classroom management, algemene didactiek en vakdidactiek. Belangrijke onderwerpen zijn: een veilig leerklimaat, persoonlijk contact en begeleiding van leerlingen, interactie met de klas, leerlingen activeren en motiveren en zicht houden op leerprocessen. In werkgroepen ga je na hoe je bepaalde theoretische inzichten kunt vertalen in (vak)didactische ontwerp- en beoordelingsprincipes en hoe deze toe te passen. Meer info? Lees de volledige vakomschrijving in Ocasys.

Vakdidactiek 2 (5 EC, semester 1B)

De colleges en opdrachten staan in het teken van het verder werken aan het (vak)didactisch handelen in de klas en aan het functioneren als docent in een schoolorganisatie. De colleges en opdrachten dienen ter voorbereiding op en ondersteuning van het onderdeel Masterstage 3. Bij dit onderdeel oefen je met het activeren en motiveren van leerlingen, je leert doelgericht te werken en je houdt je bezig met toetsing als middel om na te gaan wat leerlingen hebben geleerd. Je leert om beter inzicht te krijgen in het leerproces van leerlingen en dit zichtbaar te maken, door ze bijvoorbeeld hardop te laten denken. Belangrijke onderwerpen zijn: activeren en motiveren van leerlingen, doelgericht werken, toetsing, leerstrategieën en het ontwikkelen van een visie op onderwijs. Meer info? Lees de volledige vakomschrijving in Ocasys.

Pedagogiek (5 EC, semester 1B/2A

Binnen de pedagogiek staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren centraal en de manieren waarop contexten zoals o.a. thuis en school daarop invloed uitoefenen. Tijdens de hoor- en werkcolleges focussen we ons in het vak Pedagogiek op de invloed van onderwijs op de brede ontwikkeling van jongeren. We gaan kijken naar opvattingen over doelen van onderwijs, de pedagogische taak van de docent, de (morele) vorming van leerlingen en passen dit toe op actuele onderwijsdiscussies over bijvoorbeeld projectonderwijs, gepersonaliseerd leren en 21ste eeuwse vaardigheden. Daarnaast staan we stil bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief: hoe kunnen we het leren en welzijn van schoolgaande jeugd begrijpen vanuit wat we weten over bijvoorbeeld morele ontwikkeling, zelfbeeld en motivatie? Wat doen we in de klas met opvallend gedrag? Wat zijn symptomen van veel voorkomende leer- en gedragsproblemen? Meer info? Lees de volledige vakomschrijving in Ocasys.

Masterstage 2 (15 EC, semester 1B/2A)

Tijdens Masterstage 2 word je in toenemende mate verantwoordelijk voor het onderwijs aan ‘eigen’ klassen. Waar je in Masterstage 1 de basale beginselen van het leraarsberoep hebt geoefend, wordt na afloop van Masterstage 2 van je verwacht dat je die beheerst. De toenemende verantwoordelijkheid komt o.m. tot uiting in het feit dat je vakcoach slechts sporadisch aanwezig is in de klas. Je vakdidacticus bezoekt tenminste een les tijdens deze stage.
Net als in Masterstage 1 verzamel je tijdens deze stage gericht informatie over de kwaliteit van wat je doet, o.a. door lessen te laten observeren (door coach en vakdidacticus), door gericht op zoek te gaan naar feedback en door naar leerlingoordelen te vragen. Die gegevens analyseer je en op grond daarvan maak je een (met theoretische inzichten onderbouwd) ontwikkelplan. Meer info? Lees de volledige vakomschrijving op Ocasys.

Vakdidactiek 3 (10 EC, semester 2A/2B)

Met de kennis die je in de funderende fase van de opleiding hebt opgedaan ga je bij dit onderdeel verder de diepte in. Je gaat onderzoek doen naar het effect van je onderwijs op het leren van leerlingen, naar wat een les (jouw les) effectief maakt en hoe je daaraan bij kunt dragen en hoe je op basis van dat onderzoek je onderwijs kunt verbeteren. De methode die we daarvoor gebruiken is de Lesson Study. Je wordt daarop voorbereid tijdens (werk)colleges, je ontvangt groepsgewijze begeleiding en je gaat het geleerde onder begeleiding toepassen in de onderwijspraktijk.

Parallel aan wat er van je verwacht wordt tijdens Masterstage 3 worden tijdens de hoor- en werkcolleges thema’s behandeld die je helpen in je (vak)onderwijs recht te doen aan verschillen tussen leerlingen (differentiatie), inzicht te krijgen in welke psychologische processen het leren van leerlingen sturen (metacognitie) en hoe je daarop in kunt spelen (aansturen van executieve vaardigheden en leerstrategieën). Daarnaast maak je kennis met de voor jouw vak relevante nieuwe of ontwikkelingen en specifieke (of juist vakoverstijgende) didactieken. Wat daar gebeurt en op welke wijze verschilt uiteraard per schoolvak en vindt in sommige gevallen vakoverstijgend plaats. Meer info? Lees de volledige vakomschrijving op Ocasys.

Masterstage 3 (10 EC, semester 2A/2B)

Masterstage 3 loop je in de regel op dezelfde school als Masterstage 2. Je bouwt voort op je ervaringen tijdens Masterstage 2 en wordt in de gelegenheid gesteld om meer te gaan experimenteren met werkvormen en door jezelf ontwikkelde leermiddelen. Je zult ontdekken dat je bepaalde voorkeuren hebt voor de wijze waarop je les geeft en je ontwikkelt een eigen stijl van lesgeven. Je brengt de inzichten opgedaan bij de onderdelen Vakdidactiek 2 en 3 en Pedagogiek in de praktijk, terwijl je onderwijspraktijk ook onderwerp is van onderzoek.

Tijdens Masterstage 3 maak je de onderzoekscyclus rond je eigen professionele ontwikkeling rond. Je verricht opnieuw een meting naar de stand van zaken rond je professionele ontwikkeling (maakt daarbij opnieuw gebruik van gegevens uit een opnieuw af te nemen leerling enquête en observaties door je coach), analyseert deze (mede op grond van theoretisch inzicht) en doet verslag van de uitkomsten daarvan en van de mate waarin je je oorspronkelijke plan (zie Masterstage 2) gerealiseerd hebt. Meer informatie? Lees de volledige vakomschrijving op Ocasys.

Je kunt trouwens de vakken Basiscursus en Masterstage 1 ook al volgen voorafgaand aan het jaar waarin je aan de master begint. Dat kan op contractbasis óf in sommige gevallen via de inschrijving in je huidige master. Neem voor meer informatie contact op met studieadviseur Chris Diederiks (h.c.diederiks@rug.nl).

Toelaatbaarheid en aanmelding

Om de master LVHO te kunnen volgen moet je een master hebben afgerond die aansluit bij het schoolvak van jouw keuze.

Toelatingseisen LVHO Aardrijkskunde

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track: Aardrijkskunde (CROHO 68535-8541) worden studenten toegelaten die:

1. In het bezit zijn van het bachelordiploma Human Geography and Planning/Sociale Geografie & Planologie, dan wel een buitenlands equivalent daarvan, of in het bezit zijn van een bachelordiploma Spatial Planning and Design/Technische Planologie.

2. Daarnaast een van de volgende masteropleidingen hebben afgerond:
 • M Society, Sustainability and Planning (CROHO: 66622)
 • M Real Estate Studies (CROHO: 60659)
 • M Environmental and Infrastructure Planning (CROHO 66194)
 • M Population Studies (CROHO 60658)
 • M Cultural Geography (CROHO 60656)
 • M Economic Geography (CROHO 60657)
 • M Landschapsgeschiedenis (CROHO 60087)

Als gevolg van landelijke afspraken geldt de eis dat eerstegraads docenten aardrijkskunde minimaal 20 EC sociale geografie en minsten 20 EC fysische geografie moeten hebben afgerond voordat zij hun bevoegdheid kunnen ontvangen. Eventueel kan de laatste 10 EC hiervan tijdens de LVHO worden gevolgd.

Toelatingseisen LVHO Biologie

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen, track: Biologie (CROHO 68533-5006) worden studenten toegelaten die:

1. In het bezit zijn van het bachelordiploma Biology (56860), Life Science and Technology (56286) of vergelijkbare opleidingen.

2. Daarnaast een van de volgende masteropleidingen hebben afgerond:
 • M Biology (66860)
 • M Ecology and Evolution (60365)
 • M Biomolecular Sciences (60616)
 • M Marine Biology (60609)
 • M Biomedical Sciences (66990)
 • M Behavioural and Cognitive Neurosciences (60615)

Of vergelijkbare Masteropleidingen in de Biologie/Life Sciences

In veel gevallen is het noodzakelijk om 5-20 ECTS aan vakkennis bij te spijkeren, afhankelijk van de gevolgde vakken in de Bachelor en de Master-opleiding. Dit wordt altijd op individuele basis behandeld door de Toelatingscommissie.

Toelatingseisen LVHO Duits

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track: Duits worden toegelaten:

studenten die de Bacheloropleiding Europese Talen en Culturen (CROHO 56124), profiel Taal en Maatschappij of Literatuur en Cultuur, met doeltaal Duits en scriptie geschreven in het Duits van de Rijksuniversiteit Groningen hebben afgerond (of een equivalent daarvan); en vervolgens de master Letterkunde (CROHO 60813) of Taalwetenschappen (CROHO 60815) van de Rijksuniversiteit Groningen hebben afgerond (of een equivalent daarvan) en aantonen over voldoende taalvaardigheid en vakinhoud in de doeltaal te beschikken, vast te stellen door de Toelatingscommissie van de Lerarenopleiding op bindend advies van de Faculteit der Letteren.

De Toelatingscommissie dient bij het ontbreken van een universitair Bachelor diploma na te gaan of de kandidaat toelaatbaar is op grond van het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het vereiste Bachelor niveau.

Taaleis bij buitenlandse diploma’s
 1. Indien de student wordt toegelaten tot de opleiding krachtens een diploma dat buiten Nederland is behaald, dan kan de Examencommissie hem – voorafgaand aan de inschrijving - verplichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Nederlands en Engels en eventueel de doeltaal af te nemen door een door de Examencommissie aan te wijzen instantie.
 2. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Duitse taal wordt voldaan wanneer uit het Bachelor diploma C1/C2 CEFR op alle onderdelen blijkt.
Toelatingseisen LVHO Economie & Bedrijfseconomie
Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track: Economie en Bedrijfseconomie (CROHO 68535-8542) worden direct toegelaten: studenten die een van de volgende masteropleidingen van de RUG hebben afgerond:
 • M Economic Development and Globalization (CROHO 60963)
 • M Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies (CROHO 60646)
 • M Economics (CROHO 66401)
 • M Fiscale Economie3 (CROHO 66402)
 • M International Economics and Business (CROHO 60648)

Aanvullende eisen kunnen worden gesteld aan studenten met een diploma van een van de volgende masteropleidingen van de RUG:
 • M Accountancy and Controlling (CROHO 60643)
 • M Business Administration (CROHO 60644)
 • M Finance (CROHO 60046)
 • M International Business & Management (CROHO 60649)
 • M Economic Development and Globalization4 (CROHO 60963)
 • M International Financial Management (CROHO 60683)
 • M Marketing (CROHO 60048)
 • M Supply Chain Management (CROHO 60093)
 • M Technology & Operations Management (CROHO 66277)

Neem contact op met de toelatingscommissie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de aanvullende eisen.

3 Deze opleiding wordt vanaf 1 september 2019 niet langer aangeboden aan de RUG.

4 Voorheen M International Economics and Business (CROHO 60648)

Toelatingseisen LVHO Engels
Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track: Engels (CROHO 68534-8532) worden toegelaten: studenten die de bacheloropleiding English Language and Culture (of een equivalent daarvan) én een van de volgende masteropleidingen hebben afgerond:
 • M Letterkunde (tracks English Literature and Culture of Writing, Editing and Mediating) (CROHO 60813)
 • M Taalwetenschappen (Applied Linguistics-TEFL) (CROHO 60815)
 • M Literary and Cultural Studies: Literature and Performing Arts in Society (CROHO 60640)
 • M Classical, Medieval and Early Modern Studies (track onder meerdere CROHO-labels: 60638)
 • M Linguistics: Neurolinguistics and Models of Grammar (CROHO 60173)

Taaleis bij buitenlandse diploma’s

Indien de student wordt toegelaten tot de opleiding krachtens een diploma dat buiten Nederland is behaald, dan kan de Examencommissie hem – voorafgaand aan de inschrijving en aanvullend aan de toets rond de beheersing van de Nederlandse taal (zie bijlage 1A van deze OER) - verplichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Engels af te nemen door een door de Examencommissie aan te wijzen instantie.

Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Engelse taal wordt voldaan door het behalen van de TOEFL iBT met een score van tenminste 110 (met een minimumscore van 25 op alle onderdelen), of een IELTS score van ten minste 8 (met een minimum score van 7.5 op alle onderdelen).

Toelatingseisen LVHO Filosofie
Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track: Filosofie (CROHO 68535-8545) worden toegelaten: studenten die de volgende masteropleiding hebben afgerond:
 • M Filosofie (CROHO 60822).
 • M Philosophy (research) (CROHO 60128)
Toelatingseisen LVHO Frans

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track: Frans worden toegelaten: studenten die de Bacheloropleiding Europese Talen en Culturen (CROHO 56124), profiel Taal en Maatschappij of Literatuur en Cultuur, met doeltaal Frans en scriptie geschreven in het Frans van de Rijksuniversiteit Groningen hebben afgerond (of een equivalent daarvan); en vervolgens de master Letterkunde (CROHO 60813) of Taalwetenschappen (CROHO 60815) van de Rijksuniversiteit Groningen hebben afgerond (of een equivalent daarvan) en aantonen over voldoende taalvaardigheid en vakinhoud in de doeltaal te beschikken, vast te stellen door de Toelatingscommissie van de Lerarenopleiding op bindend advies van de Faculteit der Letteren.

De Toelatingscommissie dient bij het ontbreken van een universitair Bachelor diploma na te gaan of de kandidaat toelaatbaar is op grond van het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het vereiste Bachelor niveau.

Taaleis bij buitenlandse diploma’s
 1. Indien de student wordt toegelaten tot de opleiding krachtens een diploma dat buiten Nederland is behaald, dan kan de Examencommissie hem – voorafgaand aan de inschrijving - verplichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Nederlands en Engels en eventueel de doeltaal af te nemen door een door de Examencommissie aan te wijzen instantie.
 2. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Franse taal wordt voldaan wanneer uit het Bachelor diploma C1 CEFR op alle onderdelen blijkt.
Toelatingseisen LVHO Geschiedenis
Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track: Geschiedenis (CROHO 68535-8543) worden toegelaten: studenten die de bacheloropleiding Geschiedenis én een van de volgende masteropleidingen hebben afgerond:
 • M Geschiedenis (CROHO: 66034)
 • M Classical, Medieval and Early Modern Studies (track onder meerdere CROHO-labels: 60639, 60139, 60814)
 • M Modern History and International Relations (track onder meerdere CROHO-labels: 60139, 60820)
 • Een andere M Letteren met een met toestemming van de toelatingscommissie Geschiedenis vast te stellen traject van ten minste 50 ECTS aan geschiedenisvakken op MA-niveau.
Toelatingseisen LVHO Godsdienst en Levensbeschouwing
Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track: Godsdienst en Levensbeschouwing (CROHO 68535-1511) worden toegelaten: studenten die de bacheloropleiding Theologie (CROHO 56109) of Religiewetenschappen (CROHO 50902 ) én de volgende masteropleiding hebben afgerond:
 • M Theologie en Religiewetenschappen (CROHO 60824)

Studenten die de master Theologie en Religiewetenschappen hebben afgerond maar niet een van bovengenoemde bachelors, moeten een pre-masterprogramma van 30 EC volgen om toegelaten te worden.

Toelatingseisen LVHO Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (CROHO 68534-8535) worden toegelaten: studenten die de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur én een van de volgende masteropleidingen hebben afgerond:
 • M Oudheidstudies, track Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (CROHO: 60821)
 • M Classical, Medieval and Early Modern Studies (track tot 2015 onder meerdere CROHO-labels: 60639, 60139, 60814; vanaf 2015 onder 60139)
Toelatingseisen LVHO Informatica

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen, track: Informatica (CROHO 68533-5007) worden studenten toegelaten die:

1. In het bezit zijn van het bachelordiploma Computing Science (56978) of Artificial Intelligence (56981)

2. Daarnaast een van de volgende masteropleidingen hebben afgerond:
 • M Computing Science (60364)
 • M Artificial Intelligence (66981)

In overige gevallen bepaalt de Toelatingscommissie over een mogelijk schakelprogramma.

Toelatingseisen LVHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track: maatschappijleer en maatschappijwetenschappen (CROHO 68535-8554) worden toegelaten: studenten die de volgende masteropleiding hebben afgerond:
 • M Sociologie track PMB (CROHO: 66601).
 • M Sociologie (CROHO 66601) na B Politicologie (CROHO 56606 )
 • M Politicologie (CROHO 66606) na B Sociologie (CROHO 56601)
Toelatingseisen LVHO Natuurkunde

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen, track: Natuurkunde (CROHO 68533-5005) worden studenten toegelaten die:

1. In het bezit zijn van het bachelordiploma Physics (50206), Applied Physics (56962) of Astronomy (50205).

2. Daarnaast een van de volgende masteropleidingen hebben afgerond:
 • M Physics
 • M Applied Physics (60436)
 • M Astronomy (60200)

In overige gevallen bepaalt de Toelatingscommissie over een mogelijk schakelprogramma

Toelatingseisen LVHO Nederlands
Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track: Nederlands (CROHO 68534-8537) worden toegelaten: studenten die de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur én een van de volgende masteropleidingen hebben afgerond:
 • M Neerlandistiek (CROHO: 60849)
 • M Classical, Medieval and Early Modern Studies (track onder meerdere CROHO-labels: 60639, 60814)
 • ReMa Classical, Medieval and Early Modern Studies (CROHO: 60139)
 • M Literary studies (CROHO 60813), hierbinnen geven de volgende tracks toegang tot de LVHO: Writing, Editing and Mediating & Europese Letteren en Culturen.
 • M Arts, Cognition and Criticism (CROHO: 60087, variant: 6588)
 • ReMa Arts, Media and Literary Studies (CROHO: 60829, variant 6594)
 • ReMa Cultural Leadership (CROHO: 60829, variant 6593)
 • M Linguistics (CROHO 60173), hierbinnen geven de volgende tracks toegang tot de LVHO: European Linguistics, Neurolinguistics & Applied Linguistics.
 • ReMa Linguistics (CROHO 60817)
 • M Communication and Information Studies (CROHO 66826), hierbinnen geven de volgende tracks toegang tot de LVHO: Communication studies, Communication & Education.
 • M Journalistiek (CROHO 60831)
Toelatingseisen LVHO Scheikunde

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen, track: Scheikunde (CROHO 68533-5004) worden studenten toegelaten die:

1. In het bezit zijn van het bachelordiploma Chemistry (56857), Chemical Engineering (56960) of Life Science and Technology.

2. Daarnaast een van de volgende masteropleidingen hebben afgerond:
 • M Chemistry (66857)
 • M Chemical Engineering (60437)

In overige gevallen bepaalt de Toelatingscommissie over een mogelijk schakelprogramma

Toelatingseisen LVHO Spaans

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track: Spaans worden toegelaten: studenten die de Bacheloropleiding Europese Talen en Culturen (CROHO 56124), profiel Taal en Maatschappij of Literatuur en Cultuur, met doeltaal Spaans en scriptie geschreven in het Spaans van de Rijksuniversiteit Groningen hebben afgerond (of een equivalent daarvan); en vervolgens de master Letterkunde (CROHO 60813) of Taalwetenschappen (CROHO 60815) van de Rijksuniversiteit Groningen hebben afgerond (of een equivalent daarvan) en aantonen over voldoende taalvaardigheid en vakinhoud in de doeltaal te beschikken, vast te stellen door de Toelatingscommissie van de Lerarenopleiding op bindend advies van de Faculteit der Letteren.

De Toelatingscommissie dient bij het ontbreken van een universitair Bachelor diploma, na te gaan of de kandidaat toelaatbaar is op grond van het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het vereiste Bachelor niveau.

Taaleis bij buitenlandse diploma’s
 1. Indien de student wordt toegelaten tot de opleiding krachtens een diploma dat buiten Nederland is behaald, dan kan de Examencommissie hem – voorafgaand aan de inschrijving - verplichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Nederlands en Engels en eventueel de doeltaal af te nemen door een door de Examencommissie aan te wijzen instantie.
 2. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Spaanse taal wordt voldaan wanneer uit het Bachelor diploma C1 CEFR op alle onderdelen blijkt.
Toelatingseisen LVHO Wiskunde

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen, track: Wiskunde (CROHO 68533-5003) worden studenten toegelaten die:

1. In het bezit zijn van het bachelordiploma Mathematics (56980)/Applied Mathematics (56965)

2. Daarnaast een van de volgende masteropleidingen hebben afgerond:
 • M Mathematics (66980)
 • M Applied Mathematics (60348)

In overige gevallen bepaalt de Toelatingscommissie over een mogelijk schakelprogramma

Neem contact op met de Toelatingscommissie via dit formulier voor verdere vragen.

Ben je toelaatbaar?

Let op: voordat je aan de master LVHO begint heb je al een master afgerond. Voor een tweede master moet je vaak het hogere instellingscollegegeld betalen. Voor de LVHO betaal je echter het reguliere, wettelijke collegegeld, niet het hogere instellingscollegegeld. Dit geldt overigens niet als je al een master hebt afgerond op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg. Heb je al een master tot docent afgerond en wil je een tweede bevoegdheid behalen? Dan kun je subsidie aanvragen. Of je kunt je tweede bevoegdheid halen via een zij-instroomtraject.

Studentambassadeurs Lerarenopleiding

Alinda Harmanny

Alinda is na haar bachelor informatica begonnen aan de tweejarige master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen, track informatica. Ze zit nu in het eerste jaar.

Joanne Lowik

Joanne volgt de tweejarige opleiding Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen – track Spaanse taal en cultuur. Ze zit nu in het tweede jaar en loopt stage op het Montessori Lyceum in Groningen. Daar staat ze voor de klas bij 2 VWO en 4 HAVO.

Laurens de Kroon

Laurens is na zijn bachelor begonnen aan de master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen, track biologie. Hij zit nu in het tweede jaar en loopt stage op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum in Appingedam. Hij geeft daar biologie aan havo 4 en vwo 5.

Nadine Blaak

Nadine Blaak volgt de master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Ze geeft nu Grieks en Latijn aan verschillende klassen op het Bornego College in Heerenveen.

Roxanne Huls

Na het behalen van haar master Neerlandistiek is Roxanne begonnen aan de 1-jarige masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Nederlands. Ze loopt nu stage en geeft Nederlands aan havo 4 en vwo 2.