Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchiefNieuws in 2011

Cursusaanbod najaar 2011

Naast het reguliere onderwijsprogramma biedt de faculteit ook (nascholings)cursussen aan. Hiertoe is de brochure ‘Religie en cultuur: lezingen en cursussen najaar 2011’ uitgebracht.

In deze cursusgids zijn alle cursussen, publiekslezingen, studiemiddagen en scholierencolleges opgenomen die tussen september en januari door de Groningse faculteit worden aangeboden.

Voor het eerst biedt de faculteit cursussen aan die geaccrediteerd zijn door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Het postacademische programma is ontwikkeld vanuit de facultaire focus op de relatie tussen religie en cultuur.  

Verplichte permanente educatie

In september 2011 gaat de officiële en verplichte permanente educatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) van start. Permanente educatie is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor predikanten en kerkelijk werkers. Meer dan 1.800 gemeentepredikanten zullen in een periode van vijf jaar cursussen gaan volgen ten behoeve van hun beroepsuitoefening. Voor de helft moeten zij daarvoor putten uit het verplichte aanbod van de Protestantse Theologische Universiteit. Voor de andere helft kunnen zij gebruikmaken van het aanbod van onder meer de Groningse faculteit.  

Doelgroepen

De cursussen en activiteiten die de faculteit aanbiedt, zijn bedoeld voor een breed publiek: voor docenten (vooral van de vakken godsdienst, levensbeschouwing, maatschappijleer, geschiedenis en filosofie), voor predikanten, geestelijk verzorgers en pastores en anderen die geïnteresseerd zijn in godsdienstwetenschappelijke reflectie op actuele onderwerpen.

Profiel

De Groningse faculteit heeft een eigen profiel, waarin de verwevenheid van religie, cultuur en samenleving centraal staat. Het facultaire onderwijs en onderzoek kenmerken zich door een wetenschappelijke en open-kritische bestudering van religie in haar historische en actuele vormen. Thema’s die in het najaarsprogramma aan bod komen, zijn: religie, secularisatie en spiritualiteit, Rome, Judea en de Joodse oorlog, religie en conflict, liturgie, religie en recht, Bijbelboeken van het Oecumenisch leesrooster 2011-2012, en de historische Jezus door en voor heidense ogen.  

Bestellen

Als u de cursusgids najaar 2011 wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar faculteit.ggw@rug.nl.

Online kan deze brochure hier worden gedownload. Het postacademisch onderwijs is hier uitgelicht.

Laatst gewijzigd:31 mei 2016 14:51