Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenThe Faculty Graduate SchoolsPromotieregeling

Algemene informatie

In het promotiereglement van de Rijksuniversiteit Groningen is een aantal wettelijke bepalingen opgenomen zoals die in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd, alsmede een aantal voorwaarden die door het college voor promoties van de Rijksuniversiteit Groningen zijn vastgesteld. Onder andere is te lezen wie toegang heeft tot de promotie, hoe promotores en co-promotores aangewezen worden, hoe het proefschrift tot stand dient te komen en hoe de beoordelingscommissie en de promotiecommissie worden samengesteld.

Dit reglement geldt vanaf 1 september 2013 en vervangt het oude reglement. Echter het bepaalde in artikel 2.2, tweede lid, tweede volzin van dit reglement, betreffende het minimum aantal van twee (co-)promotores voor ieder promotietraject is alleen van toepassing op promotietrajecten die zijn gestart na 20 februari 2013.

De meest opvallende wijzigingen ten opzichte van het oude promotiereglement zijn dat:

 • de begeleiding van iedere promovendus in het vervolg door ten minste twee formele begeleiders dient te geschieden, zijnde twee promotores of een promotor en een copromotor;
 • de toelatingscommissie van de Graduate School beslist over de toelating van de aspirant-promovendus tot het promotietraject;
 • er een Training en Supervision Plan wordt opgesteld door promovendus en promotores voor aanvang van het promotietraject;
 • de promovendus bij de promotieplechtigheid de wetenschappelijke belofte aflegt;
 • de promovendus promoveert aan de universiteit en niet meer aan de faculteit;
 • het promotietraject verloopt via een digitale workflow (het programma Hora Finita, informatie hierover is te verkrijgen bij de Graduate Schools);
 • de promovendus verplicht is een elektronische versie van het proefschrift en de stellingen aan te leveren;
 • de promovendus verplicht is zijn data met bijbehorende toelichting ter beschikking te stellen.

In het linkermenu vindt u naast een aantal handige formulieren ook een nauwkeurige beschrijving van de gang van zaken tijdens promoties en tevens een handige adressenlijst.

Bereikbaarheid Afdeling Promoties

 • De afdeling is telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 13.00 op telefoonnummer 050 - 363 5276.

  N.B. de afdeling promoties is gesloten op woensdag.
 • U kunt uw vragen mailen naar promoveren@rug.nl .

Inleveren Proefschriften

De door u in te leveren proefschriften (3 exemplaren + 3 kopieën van de stellingen) kunt u afgeven bij:

Servicedesk van de Universiteitsbibliotheek
Broerstraat 4, 9712 CP Groningen
Postadres: Postbus 559                                                                     
9700 AN Groningen

De elektronische versies van het proefschrift en de stellingen dienen te worden aangeleverd via Hora Finita.

Tijdstippen promoties

De tijdstippen van de promoties zijn:

 • 11.00 uur
 • 12.45 uur
 • 14.30 uur
 • 16.15 uur    

Laatst gewijzigd:08 januari 2019 09:53
printView this page in: English