Skip to ContentSkip to Navigation
EducationPhD programmesPhD Scholarship ProgrammeConditions and application

Voorwaarden

Algemeen

Per 1 september 2016 starten de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) met het programma promotieonderwijs. In dit programma kunnen uiteindelijk, verdeeld over 5 jaar, 850 promotiestudenten starten binnen een speciaal hiervoor vormgegeven promotieopleiding. Onderdeel hiervan is dat de toekomstige promovendus zijn/haar eigen voorstel schrijft, dat tijdens de promotieopleiding een goede voorbereiding op een toekomstige werkkring na promotie geboden wordt en dat de promovendus student is en geen werknemer. In het hier volgende worden alle punten die bij deze nieuwe vorm van promoveren van belang zijn, nader uitgelegd.

Werving en selectie

Promotiestudenten worden geselecteerd op basis van vooral de kwaliteit van hun CV en hun zelfgeschreven promotievoorstel. De selectie wordt gedaan door de individuele facultaire Graduate Schools, die hiervoor een vaststaand aantal plaatsen ter beschikking hebben. Iedere facultaire Graduate School heeft zijn eigen procedures en deadlines. Algemene informatie over de werving en selectieprocedure, inclusief verwijzingen naar de facultaire wervingspagina’s, is te vinden op http://www.rug.nl/education/phd-programmes/phd-scholarship-programme/.

Voor kandidaten in een research- of selectief masterprogramma van de RUG is het schrijven van een onderzoeksvoorstel onderdeel van hun opleiding. Ook kandidaten met een andere (master)opleiding kunnen een voorstel schrijven in afstemming met een beoogd (eerste) promotor van de RUG. Desgewenst kan de Graduate School geselecteerde kandidaten uitnodigen voor een kort verblijf (3-6 maanden) aan de RUG (of het UMCG in geval de promotieopleiding gelokaliseerd is in het UMCG), om kennis te maken met de promotor(es) en onderzoeksgroep en om het voorstel voor het promotieonderzoek te schrijven. Kandidaten die hiervoor in aanmerking willen komen, wordt geadviseerd om contact op te nemen met de Graduate School van hun keuze (zie http://www.rug.nl/education/phd-programmes/faculty-graduate-schools).

Overeenkomst

Na selectie gaan RUG/UMCG en promotiestudent een overeenkomst aan, waaraan voor de duur van de overeenkomst een beurs is gekoppeld. In deze overeenkomst staat dat de RUG (of het UMCG) zorgdraagt voor de begeleiding van de promotiestudent en de daarvoor benodigde faciliteiten. De promotiestudent geeft aan dat hij/zij zich naar beste weten en kunnen inzet om de promotieopleiding te volgen en het bijbehorende onderzoek uit te voeren, zodat dit binnen de afgesproken termijn kan resulteren in het doorlopen van de opleiding en het behalen van een academische promotie.

Duur van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst wordt bepaald door de Graduate School en zal over het algemeen drie of vier jaar zijn. In de regel wordt ervan uitgegaan dat de promotiestudent een voltijdsopleiding volgt, maar eventueel kan de promotiestudent er in afstemming met de Graduate School voor kiezen om de beurs over een langere periode te spreiden en het beursbedrag per maand naar rato te verlagen.

Status van de promotiestudent

De promotiestudent is een student en geen werknemer. Er is daarom geen sprake van een arbeidsrechtelijke relatie.

TSP

Onderdeel van de overeenkomst tussen RUG/UMCG en promotiestudent is een Training and Supervision Plan (TSP). Hierin worden de doelen en termijnen voor onderzoek en onderwijs vermeld. De promotiestudent houdt zich aan het TSP, inclusief de in het plan genoemde termijnen. Als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het TSP, richt de promotiestudent zich naar de bedrijfs- en werktijden van de groep waar deze zijn/haar promotieopleiding volgt.

Promotores en begeleiders

De promotores en begeleiders bewaken de voortgang van het TSP en geven aanwijzingen die verband houden met het gevolgde onderwijs, het promotieresultaat en de wetenschappelijke verantwoording van het onderzoek. Daarnaast is de promotor/begeleider voor de promotiestudent het eerste aanspreekpunt in geval van vragen en problemen. De facultaire Graduate School zorgt ervoor dat hierover goede afspraken gemaakt worden en is verantwoordelijk voor de promotieopleiding.

Onderwijs

De promotiestudent volgt het in het TSP afgesproken onderwijsplan en zorgt ervoor dat dit succesvol afgerond is vóór de promotieplechtigheid. Onderdeel van het onderwijsplan is de Career Perspectives leerlijn, die de promotiestudent voorbereidt op de carrière na de promotie, binnen of buiten de wetenschap. De Graduate School bepaalt de omvang van het onderwijsplan; voor een vierjarige opleiding is deze over het algemeen 30 ECTS. Als bewijs voor het afronden van het onderwijsplan ontvangt de promotiestudent een certificaat van de Graduate School. De promotiestudent kan niet verplicht worden tot het geven van onderwijs, maar kan in het kader van het onderwijsprogramma wel een training volgen voor het leren geven van onderwijs en kan in het kader daarvan ook, onder begeleiding, onderwijs geven.

Melden aan- en afwezigheid

De promotiestudent is niet verplicht om zijn/haar aan- of afwezigheid te melden. Promotiestudenten zijn vrij om hun tijd naar eigen inzicht in te delen; ze hebben geen vaste werkuren en vakantiedagen zoals een werknemer. Wel wordt van de promotiestudenten verwacht dat zij met hun begeleiders afspraken maken over hun aanwezigheid en dat zij hen informeren als zij afspraken niet kunnen nakomen.

De beurs

Het beursbedrag wordt maandelijks uitbetaald volgens het belastingregime van een fictief dienstverband. Door de RUG (of het UMCG) worden loonbelasting en sociale premies ingehouden. Het bedrag van de beurs wordt zo vastgesteld dat de promotiestudent netto ongeveer €1766 uitbetaald krijgt (bedrag vanaf september 2018). Het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de “consumentenprijsindex CBS”. Periodieke verhogingen en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bij werknemers zijn niet aan de orde. Voor de promotiestudent worden geen pensioenpremies betaald en hij/zij ontvangt geen eindejaarsuitkering en vakantiegeld. Het beursbedrag wordt niet aangepast in het geval de promotiestudent vanwege zijn persoonlijke omstandigheden extra kosten heeft vanwege bijvoorbeeld de zorg voor een partner en/of kinderen.

NB Hoewel de promotiestudent belastingtechnisch als een fictief werknemer wordt aangemerkt, betekent dit niet dat hij/zij als werknemer in dienst is van de RUG of het UMCG. Er is geen arbeidsrechtelijke relatie met de RUG of het UMCG en de promotiestudent heeft de status van student.

Aanvulling van een buitenlandse beurs

Van buitenlandse studenten met een in eigen land competitief verkregen beurs die voldoet aan de IND-norm wordt de beurs aangevuld tot hetzelfde niveau als de beurs voor reguliere promotiestudenten (zie boven onder 'De beurs'). Deze aanvulling wordt uitgevoerd volgens hetzelfde belastingregime als bij reguliere promotiestudenten (fictief dienstverband). Voor de omvang van de aanvulling verkrijgen de promotiestudenten daarmee dezelfde sociale zekerheid als reguliere promotiestudenten. Wel verplicht het hen een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.

NB Deze aanvulling wordt alleen gegeven aan beurspromovendi met een startdatum van 1 september 2016 of later, die deel uitmaken van het programma.

Sandwich: twee jaar RUG/UMCG, twee jaar elders

Het is mogelijk om binnen een sandwichconstructie, waarbij het promotieonderzoek deels aan de RUG en deels aan een andere universiteit gedaan wordt, het deel aan de RUG als promotiestudent uit te voeren. Voor de duur van het verblijf aan de RUG (of UMCG) gelden dan dezelfde voorwaarden als voor reguliere promotiestudenten.

Andere betaalde activiteiten

De promotiestudent mag naast de promotieopleiding betaalde activiteiten verrichten bij andere instellingen dan de RUG (of het UMCG). Een deeltijdaanstelling als werknemer bij de RUG (of het UMCG), bv. voor het geven van onderwijs, is niet mogelijk in combinatie met de promotieopleiding. Voorop staat dat de promotiestudent zich verplicht om zich aan het TSP en de daarin vastgelegde termijnen te houden.

NB Een betaalde activiteit naast de promotieopleiding kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting en voor aanspraken op huur- en zorgtoeslag etc. Het is daarom belangrijk om goed te informeren naar de gevolgen van een eventuele andere betaalde activiteit. De RUG en het UMCG zijn niet verantwoordelijk voor eventuele nabetalingen of andere consequenties.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat een aangegane overeenkomst gedurende de hele afgesproken periode wordt nagekomen. Echter, in het geval van zwaarwegende redenen kunnen zowel de promotiestudent als de RUG (of het UMCG) de overeenkomst tussentijds opzeggen. Voor de promotiestudent geldt een opzegtermijn van één maand, voor de RUG (of het UMCG) een opzegtermijn van drie maanden. Als de RUG (of het UMCG) voornemens is om de overeenkomst op te zeggen vanwege het onvoldoende behalen van resultaat (bij voorkeur geschiedt dit binnen het eerste jaar van de overeenkomst), wordt de promotiestudent vooraf door middel van een schriftelijke aanmaning in staat gesteld om alsnog binnen een redelijke termijn het resultaat te behalen. Het te behalen resultaat wordt hierbij zo nauwkeurig mogelijk omschreven.

Onvoorziene omstandigheden

Mocht vanwege onvoorziene omstandigheden het realiseren van de promotie binnen de gestelde periode niet mogelijk zijn, dan kan de duur van de overeenkomst worden verlengd, mits te voorzien is dat binnen deze extra termijn de promotie met goed resultaat kan worden afgerond. Onvoorziene omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn het krijgen van een kind, onverwachte uitval vanwege ziekte of het overlijden van een van de ouders van de promotiestudent. De promotiestudent dient, na overeenstemming met de promotor, een verzoek voor verlenging in bij de Graduate School. Het is belangrijk dat, als de promotiestudent verwacht een verlenging nodig te hebben, hij/zij hierover tijdig contact opneemt met de promotor/begeleider en de noodzaak en reden aangeeft van de verlenging.

Bij ziekte en problemen

De promotiestudent wordt aangeraden zich in te laten schrijven bij een huisarts. Speciaal voor medewerkers en studenten van de RUG zit op het Zerniketerrein de RUG huisartsenpost. Bij problemen met de voortgang van het onderzoek kunnen zij een beroep doen op de studentenpsychologen van het Studenten Service Centrum (SSC).

Sociale zekerheid en verzekeringen

De RUG en het UMCG volgen voor de promotiestudent de specifiek van toepassing zijnde sociale verzekeringswetgeving. De promotiestudent kan aanspraak maken op huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en op het kindgebonden budget wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan (zie hieronder). De promotiestudent is wettelijk verplicht (uitzonderingen daargelaten) een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten. Er wordt de promotiestudent daarnaast sterk aangeraden om een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) af te sluiten.

NB Een verzekering voor internationale studenten voldoet niet aan de wettelijke eisen voor een basiszorgvezekering.

Aanvragen van toeslagen

Tijdens het verblijf in Nederland kan de promotiestudent toeslagen aanvragen voor huur, zorg of kinderopvang. Bij het aanvragen van een toeslag is het belangrijk om goed te letten op de voorwaarden waaronder deze toeslagen worden verstrekt. Onterecht uitgekeerde toeslagen kunnen (jaren later) nog worden teruggevorderd door de Belastingdienst, ook in het buitenland. Dergelijke terugvorderingen kunnen tot duizenden euro’s oplopen. De RUG en het UMCG aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Voor meer informatie zie http://www.belastingdienst.nl/toeslagen/.

Aanvragen van kinderbijslag

Een promotiestudent met kinderen heeft onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag. Voor meer informatie zie https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/.

Huisvesting

Buitenlandse promotiestudenten kunnen gebruik maken van de speciale PhD-huisvesting in Groningen. Dit zijn gemeubileerde eenheden met goede voorzieningen waarin de promotiestudent met alleen collega-promovendi woont. Er is ook een beperkt aantal tweepersoonseenheden. Voor meer informatie zie de informatie op deze website.

Registratie en PhD-pas

De promotiestudent wordt geregistreerd als student aan de RUG. Om daarnaast, net als alle promovendi, toegang te krijgen tot een aantal systemen zoals het promovendiregistratiesysteem Hora Finita en het onderzoeks-informatiesysteem Pure, krijgt de promotiestudent ook een p-nummer. Om binnen de RUG (of het UMCG) gebruik te kunnen maken van de faciliteiten, zoals de gebouwen, de bibliotheek, kopieermachines, koffie/theemachines etc. ontvangt de promotiestudent een PhD- en/of UMCG-pas.

Sport

Een promotiestudent kan gebruik maken van alle sportfaciliteiten die worden aangeboden aan studenten van de RUG en kan daarvoor lid worden van de studentensportvereniging ACLO. Voor meer informatie zie http://www.aclosport.nl/.

Medezeggenschap

Een promotiestudent heeft actief en passief stemrecht als student en kan stemmen voor en verkozen worden in de Universiteitsraad en Faculteitsraad.

PhD Scholarship Desk

Voor alle vragen waarvoor de promotiestudent niet bij de promotor/begeleider of Graduate School terecht kan, kan deze contact opnemen met de PhD Scholarship Desk: phd-scholarship rug.nl .

Laatst gewijzigd:14 september 2018 16:09
printView this page in: English