Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection education Radiation protection

Programma en leerdoelen

CD nascholingsmiddag
Programma van de nascholingsmiddag op donderdag 3 december 2020.

Let op: vanwege het hybride karakter van de nascholingsmiddag dienen alle deelnemers voorafgaand aan de nascholingsmiddag een opdracht in te leveren om in aanmerking voor het deelnamecertificaat te komen. Over de details van de opdracht wordt u tijdig geïnformeerd.

Tijd Titel presentatie Spreker
13.15 - 13.30 uur Ontvangst
13.30 uur Beroepsmatige blootstelling in de interventieradiologie dr.ir. Hildebrand Dijkstra (UMCG)
14.15 uur Tandheelkundige röntgenopnames en jodium in een zuur milieu: evaluatie van risico’s Age Froma, BAS (GARP – RUG)
15.15 uur Pauze
15.45 uur Stralingsbelasting tijdens Mars-missies dr. Mariët Hofstee (RUG)
plm. 16.45 uur Afsluiting
Opzet van de nascholingsmiddag 2020

De jaarlijkse nascholingsmiddag heeft als doel de kennis van stralingsdeskundigen op te frissen, te actualiseren en te verbreden en is daarmee een middel voor continue professionele ontwikkeling. De nascholingsmiddag richt zich vooral op toezichthoudend en coördinerend deskundigen die over het diploma stralingsdeskundigheid niveau 3 / coördinerend deskundige of hoger beschikken, maar kan daarnaast ook voor andere toezichthoudend deskundigen interessant zijn.

Leerdoel "Beroepsmatige blootstelling in de interventieradiologie"

De deelnemer kan maatregelen benoemen om de beroepsmatige blootstelling in de interventieradiologie te beperken en kan de daaraan verbonden nadelen beschrijven (in het bijzonder de beperkingen van het gebruik van loodbrillen). De deelnemer kent de relevante dosislimieten voor de werknemers op interventiekamers en kan globaal aangeven welke parameters nodig zijn om de jaardosis te berekenen.

Leerdoel "Tandheelkundige röntgenopnames en jodium in een zuur milieu: evaluatie van risico's"

Dit onderdeel wordt ontleend aan twee vraagstukken uit het examen voor coördinerend stralingsbeschermingsdeskundige van 8 juli 2020, en valt in twee onderdelen uiteen die de evaluatie van in het kader van de RI&E gemeen hebben.

De deelnemer kent de typische huiddosis voor de patiënt in de tandheelkundige praktijk en kan op basis van relevante gegevens de dosisconsequenties van een intra-oraal röntgentoestel voor medewerkers berekenen en evalueren.

De deelnemer kan de risicomethodiek uit de voormalige richtlijn Radionuclidenlaboratoria adequaat toepassen. De deelnemer kan de effectieve volgdosis in een incidentsituatie inschatten en daaruit conclusies trekken m.b.t. de categorie-indeling van werknemers.

Leerdoel "Stralingsbelasting tijdens Mars-missies"

De deelnemer kent de belangrijkste aspecten van kosmische straling en kan een globale beschrijving geven van de stralingsbelasting tijdens ruimtereizen en tijdens een verblijf op Mars. De deelnemer kan in een volstrekt nieuwe context ALARA maatregelen bedenken en kent ALARA-maatregelen om de blootstelling van ruimtevaarders te verminderen.

Laatst gewijzigd:12 november 2020 21:11