Skip to ContentSkip to Navigation
About usWho are we?Business operationsWaste

Afvalbeleid

Wet- en regelgeving

Het Nederlandse afvalstoffenbeleid is in de eerste plaats gericht op preventie: het voorkomen van, hergebruik of nuttige toepassing van afval. Pas als nuttige toepassing niet meer mogelijk is mag afval worden afgevoerd voor verbranding of voor de stort. De afvalstoffenregeling is gebaseerd op Europese-, nationale-, provinciale- evenals op gemeentelijke wetgeving zoals de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de Richtlijn gevaarlijke afvalstoffen, het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2), de Kernenergiewet, de Wet Bodembescherming en de Wet Milieubeheer.

Gevaarlijke afvalstoffen worden apart gehouden in verband met de risico’s voor veiligheid, gezondheid en milieu en om hergebruik mogelijk te maken. Gevaarlijke afvalstoffen die niet hergebruikt kunnen worden, worden verbrand in speciaal daarvoor bestemde ovens. Het is wettelijk niet toegestaan om gevaarlijk afval bij niet-gevaarlijk afval te mengen of andersom.

In de beleidsnotitie “Integrale duurzaamheid – onderdeel Milieu” van de Rijksuniversiteit Groningen worden de algemene uitgangspunten voor beleid op het prestatiegebied ‘milieu’ (inclusief afval) voorgesteld. Relevante kernwoorden hierin zijn integrale aanpak, meetbaarheid en zichtbaarheid. De grootheid bij uitstek om de milieuprestatie op het gebied van afval te kwantificeren is de bij de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde Milieu Prestatie Indicator (MPI).

Afvalbeleid Rijksuniversiteit Groningen

Belangrijkst uitgangspunt voor het afvalbeleid van de Rijksuniversiteit Groningen is de hantering van het beginsel, dat de vervuiler betaalt, wat uitmondt in een systeem waarbij de huur- transport - en verwerkingskosten bij de beheerseenheden van de Rijksuniversiteit Groningen in rekening worden gebracht. De beleidsnotitie met als titel “Afvalbeleid Rijksuniversiteit Groningen 2014 - 4∞ is te vinden op: http://www.rug.nl/about-us/who-are-we/sustainability/practices/waste

Preventie, hergebruik en scheiding van afval

Preventie: Een belangrijke factor in preventie van afval schuilt in de duurzame inkoop van producten. In het kader van een integrale aanpak zoals genoemd in de beleidsnotitie “Integrale duurzaamheid” dient aangesloten te worden bij de notitie ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ van de afdeling Inkoopmanagement (FB).

De keuze voor het inkopen van duurzaam geproduceerde producten beïnvloedt afvalstromen. Aanschaffen van afgemeten hoeveelheden en afspraken met leveranciers over verpakkingsmaterialen kan overschotten en afval voorkomen en is uiteindelijk financieel voordeliger voor de gebruiker.

Hergebruik: In dien de mogelijkheid bestaat over te gaan tot hergebruik wordt dit van harte aanbevolen door de Rijksuniversiteit Groningen. Hergebruik kan zowel gelden voor kantoorartikelen en chemicaliën maar ook voor bv radioactieve bronnen.

Scheiden van afval: Afvalscheiding wordt beschreven als het zoveel mogelijk vanaf de bron scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van afvalstoffen. Afvalscheiding maakt onderdeel uit van de Wet milieubeheer (Wm).

Duurzaam inzamelen van afvalstoffen

Naast het voorgaande is het toekomstig afvalstoffenbeleid van de Rijksuniversiteit Groningen er op gericht prioriteit te geven aan het zo duurzaam mogelijk inzamelen van afvalstoffen. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Doelmatig inzamelen: Efficiënte organisatie en logistiek voor het inzamelen van het afval.
  • Zo duurzaam mogelijk inzamelen (door bijvoorbeeld gebruik te maken van elektrisch aangedreven vrachtwagens of inzameling in perscontainers op zonne-energie (Big Belly).

In de beleidsnotitie ‘integrale duurzaamheid-onderdeel milieu’ wordt voor het aandachtsgebied energie/afval aangegeven dat de Rijksuniversiteit Groningen streeft naar:

  • De afname in CO2 uitstoot door genomen maatregelen zichtbaar te maken;
  • de afvalproductie, rekening houdend met het aantal studenten en medewerkers, in 2015 ten hoogste gelijk te laten zijn aan die in 2012;
  • voor 2015 door middel van onderzoek vast te leggen in hoeverre de afvalscheiding verder kan worden verhoogd en de afvalproductie kan worden verlaagd.

Laatst gewijzigd:25 oktober 2018 12:26
printView this page in: English