Skip to ContentSkip to Navigation
About usWho are we?Green Office GroningenResearch

Results

Environmental Printing Savings Facilities at the University

In the third quarter of 2016 the printing facilities from RICOH made a lot of environmental savings at the University of Groningen. Our Green Office presents these savings in an infographic. In this infographic the savings on paper, ink, and other resources can been seen for the third quarter of 2016. We saw the highest impact on the printing orders not collected and deleted by the system. If everyone is aware of the environmental impact of printing and uses the facility with consciousness, savings can even get higher.

PrintingSavings

Meatless Monday: Een onderzoek naar de interesse van studenten van de RUG

Naar aanleiding van het initiatief Meatless Monday is gekeken naar de interesse vanuit studenten voor een Meatless Monday in de kantines van de Rijksuniversiteit in Groningen. Er is een enquête gehouden onder de studenten van de Rijksuniversiteit. De enquêtes zijn afgenomen bij de Kapteynborg en bij het Academiegebouw op 3 december 2015. In totaal zijn er 180 respondenten. Naar aanleiding van dit onderzoek kan er gekeken worden naar de mogelijkheden voor een Meatless Monday en kan er vervolgonderzoek gedaan worden.

Het initiatief ‘Meatless Monday’ wordt door vrijwel iedereen geaccepteerd. Veel mensen vinden het een geweldig initiatief. Een ander groot deel van de respondenten vindt het prima, zolang er maar lekkere vegetarische gerechten zijn. Een heel beperkt deel vindt het niets. Als er wordt gekeken naar de lunchoptie wordt het meeste gekozen voor de vegetarische optie. Over het algemeen zijn mensen erg enthousiast en vinden ze het een goed initiatief. Veel mensen staan achter het concept of ze vinden het geen probleem dat er maandag geen vlees te koop is. Het verschilt wel per gebouw, dus of het RUG-breed door te voeren is, kan uit dit onderzoek niet geconcludeerd worden. Maar over het algemeen een positief resultaat!

Door: Florian Bloem & Joanne Boonstra (December 2015)

Want to read the whole report? Send an e-mail to greenoffice rug.nl.

Communicatie omtrent duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen: Een advies

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) stelt zich tot doel om duurzaamheid integraal onderdeel te laten worden van al haar beleid en activiteiten. De taakgroep Green University, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van deze ontwikkeling, heeft aan Jeroen van der Meij (onder begeleiding van prof. dr. John Hoeks) om een advies gevraagd over hoe de communicatie over duurzaamheid het beste kan worden vormgegeven. Uit de probleemanalyse blijkt dat de RUG weliswaar op de goede weg is, maar dat de organisatie van de communicatie over duurzaamheid zeker nog niet optimaal is, vooral omdat een aantal cruciale randvoorwaarden voor effectieve communicatie niet zijn vervuld. Ook kunnen de beschikbare corporate communicatiemiddelen efficiënter ingezet worden op drie punten: 1. Prominentie van duurzaamheid; 2. Frequentie van communicatie over duurzaamheid; 3. De boodschap. Dit laatste punt houdt in dat er een heldere en overtuigende boodschap moet worden geformuleerd op basis van de een integrale visie en missie m.b.t. duurzaamheid. Deze boodschap kan vervolgens in alle uitingen worden (her)gebruikt, zodat deze beter beklijft bij het publiek. De belangrijkste adviezen zijn de volgende:

  1. Formuleer een meerjarige duurzaamheidsstrategie, inclusief visie, ambitie en prioriteiten.
  2. Vat het meerjarenplan in een kalender en roadmap (externe communicatie).
  3. chrijf jaarverslagen m.b.t. duurzaamheid en deel behaalde resultaten extern.
  4. Maak en gebruik een communicatiekalender (intern gebruik).
  5. Optimaliseer de corporate website en creëer een duurzaamheidsportal.
  6. Maak iemand verantwoordelijk.
  7. Zorg voor coherentie in communicatie en beleid: gebruik een duurzame meetlat

Door: Jeroen van der Meij (November 2015)

Want to read the whole report? Send an e-mail to greenoffice rug.nl.


Duurzaam Onderwijs aan de RUG

Aan universiteiten studeren de toekomstige leiders van deze wereld, daarom is het belangrijk dat er op universiteiten voldoende aandacht is voor het onderwerp duurzaamheid en dat studenten de kennis en vaardigheden leren om duurzaamheidsvraagstukken op te kunnen lossen. De RUG probeert in onderzoek en onderwijs meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en dit onderzoek komt voort uit het streven naar duurzaam onderwijs. Duurzaam onderwijs is een zeer breed en multiā€interpretabel begrip, daarom is de vraag: hoe duurzaam is het onderwijs aan de RUG ook erg moeilijk te beantwoorden. In dit onderzoek is daarom ook gepoogd duurzaam onderwijs te definiëren en te kwantificeren om op deze manier te bepalen hoeveel aandacht er is voor duurzaamheid in het onderwijs van de RUG.

Door: E.C. LERK & P.A. WALSTOCK (Oktober 2015)

Want to read the whole report? Send an e-mail to greenoffice rug.nl.


Symposium: Sustainability in Education

In het kader van het Leadership Lab programma van het Honours College hebben zes studenten op 7 oktober 2015 een Symposium georganiseerd over Duurzaam Onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Door: SIMON BROUWER, LOTTE HINKEL, JULIA UNIKEN VENEMA, MARIJN VONK, ANDRIES DE VRIES, GERJAN WUBS (Oktober 2015)

Want to read the whole report? Send an e-mail to greenoffice rug.nl.


Bestaand vastgoed van de Rijksuniversiteit Groningen in een continu kwaliteitsverbeteringsproces

De Taakgroep Green University van de Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met de programmamanager duurzaamheid een ambitieplan ten behoeve van Integrale duurzaamheid opgesteld. In dit plan zijn zij voornemens om voor bestaande gebouwen BREEAM-NL in-use als ambitie neer te leggen. Binnen BREEAM-NL in-use zijn er drie onderdelen; Gebouw, Beheer en Gebruik. De Taakgroep heeft voor de onderdelen Gebouw en Gebruik ambitieniveau 'Good' en voor Beheer ambitieniveau 'Very Good' neergezet. Niveau 'Good' betekent dat het gebouw 40% duurzaam is en ambitieniveau Very Good staat voor een score van 55%.

De programmamanager heeft mij opdracht gegeven om te onderzoeken of BREEAM-NL in-use inderdaad een goede methodiek is om het bestaand vastgoed duurzamer te maken en na te gaan welk ambitieniveau (Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding) van BREEAM-NL in-use haalbaar is voor de Rijksuniversiteit Groningen.

De onderzoeksvraag luidde:

Welk ambitieniveau (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding) binnen de BREEAM-NL in-use methodiek is haalbaar voor de Rijksuniversiteit Groningen?

Door: Elizabeth Arkema (September 2015)

Want to read the whole report? Send an e-mail to greenoffice rug.nl.


Food sustainability at the University of Groningen and Oldenburg: An organizational view to improve sustainable food policy through university governance

During interviews with actors of the food networks present at the University of Groningen and Oldenburg, information was gained about the organization, power relations and the challenges, barriers and opportunities each university faces. The main difference between both universities was that food prodcure and preperations are done by an organization not included in the universities organization as Studentenwerk Oldenburg operates seperatly from the from the University of Oldenburg and focusses on student support (economic, social, medical and cultural support), while the University of Oldenburg focus is on research and education. In Groningen however, the the food network was included in the universities organization. This difference can be seen between both universities as the inclusion in Groningen has led to an increase in hierarchial layers and involvement by more actors, while in Oldenburg power is evenly balanced between actors of the food network. This finding favors the organization found in Oldenburg in the sense that the operational and policy making sides of the organization work more closely together, which lead to better internal communication and a better implementation of policy in an organization.

Door: G.J. Koers (Juli 2015)

Want to read the whole report? Send an e-mail to greenoffice rug.nl.


Let the sunshine in

De Taakgroep GreenUniversity van de RUG houdt zich al jaren bezig met de verschillende opties om de RUG duurzamer te laten handelen. In 2011 is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de aanschaf van zonnepanelen met de conclusie dat dit financieel nog niet haalbaar was. Tegenwoordig bestaat er de Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie(SDE+). Met behulp van deze subsidie is de aanschaf van zonnepanelen een stuk aantrekkelijker geworden.

Het doel van dit onderzoek is het opleveren van een aantal scenario’s om zonnepanelen bij de RUG te plaatsen, waarbij 10% van de RUG haar elektriciteitsgebruik kan worden opgewekt en er rekening wordt gehouden met de financiële haalbaarheid en de impact op het imago van de RUG

De RUG streeft er naar om in 2020 20% van de energiebehoefte te halen uit duurzame energie. Momenteel is de RUG bezig met een aanschaf van zonnepanelen op geschikte daken van RUG-gebouwen. Deze zonnepanelen moeten in totaal 7% van de RUG haar elektriciteitsbehoefte opwekken. Het tussendoel dat de RUG heeft opgesteld is om voor 10% te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de RUG door middel van zonnepanelen [1]. De focus bij dit project ligt dan ook bij de overige 3% die benodigd is om de 10% te halen. Op welke locaties kan de RUG nog zonnepanelen plaatsen en hoeveel procent leveren de panelen op deze locatie op? Hierbij moet vooral gedacht worden aan zonnepanelen op gevels, parkeerplaatsen, water en weides. Naast efficiënt moeten deze zonnepanelen ook esthetisch verantwoord zijn.

Door: Thom Abeln (Juni 2015)

Want to read the whole report? Send an e-mail to greenoffice rug.nl.


Ecologie Zernike Campus: De toekomst voor de natuur op het Zernikecomplex

In de toekomstvisie voor het Zernikecomplex heeft de Rijksuniversiteit Groningen aangegeven de ecologie daar te willen ontwikkelen. Om dit te bereiken moeten ecologische waarden geïncorporeerd worden in het groenbeheer en het algemene beleid van de Universiteit.

Een gezonde natuur is onderdeel van een duurzame samenleving en dus een onderdeel om van de Rijksuniversiteit Groningen een duurzame instelling te maken. Aangezien de Universiteit een duurzaamheidsambitie heeft, is het van belang dat ook ecologie geïncorporeerd wordt in het duurzaamheidsbeleid van de RUG. Natuur bevordert een gezonde leef- en werkomgeving, niet alleen fysiek maar ook psychisch. De ontwikkeling van ecologie op het Zernikecomplex is dus niet alleen positief voor de natuur zelf, maar ook voor de studenten en werknemers die gebruik maken van het gebied. Bij ruimtelijke ontwikkelingen zou de volgende vraag gesteld moeten worden: hoe kunnen we de natuurwaarde ontwikkelen?

Op dit moment wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor het Zernikecomplex, waarbij de hoofdinfrastructuur wordt beschreven. Zodra de indeling van de toekomstige Zernike campus vaststaat kan ook een gedetailleerd ecologisch groenbeheer uitgewerkt worden. Dit kan aan de hand van de doel- en begeleidende soortenlijsten (vastgesteld in dit adviesrapport) en met behulp vanuit de gemeente Groningen. De flora en fauna soorten die in deze lijsten staan, zijn soorten die in het gebied voor zouden komen wanneer er sprake is van een gezond ecosysteem. Een ecologische monitoring kan de effecten van het beheer en de ecologische waarde van het Zernikecomplex in kaart brengen.

De veranderingen in beheer op het Zernikecomplex kunnen uiteindelijk doorgevoerd worden op alle locaties van de Rijksuniversiteit Groningen om overal natuur te ontwikkelen.

Door: Moniek Gommers (Juni 2015)

Want to read the whole report? Send an e-mail to greenoffice rug.nl.


Ontwikkeling Carpoolapp voor de werknemers aan de Rijksuniversiteit Groningen

Het blijkt dat de carpoolapp van de vergelijkbare organisatie (Ziekenhuis Groep Twente) bijna overeenkomt met het ontwerp voor de carpoolapp van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze app is alleen geen succes gebleken en dat komt door een aantal aspecten die op basis van literatuur en logica fout bevonden worden. De ontwikkelaars van de app van Ziekenhuis Groep Twente zijn op zoek naar een bedrijf dat ze verder kan helpen en waarbij de aangepaste app dan getest kan worden. Green Office Groningen wordt daarom aanbevolen samen met hen verder te werken en de app door te ontwikkelen. Zo is Ziekenhuis Groep Twente geholpen omdat de fouten in hun app op basis van dit rapport verandert kunnen worden en Green Office Groningen heeft als voordeel dat ze al een paar stappen verder zijn met de ontwikkeling en zo snel de carpoolapp gerealiseerd kunnen hebben.

Door: Richard Verwoerd (Juni 2015)

Want to read the whole report? Send an e-mail to greenoffice rug.nl.


A smart elevator for Zernikeborg

The University of Groningen aims for sustainable buildings, this results that the university also wants to look at the elevators. These elevators need to be “green” and work on the most efficient way, in a way users don’t have longer waiting time and it uses less electricity.

Door: Jochem Tanis


Reduce the RUG Carbon Footprint

Door: Pieter Auke Tjabbes


Laatst gewijzigd:16 november 2016 16:48