Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieFeiten en cijfersPrijzen en toekenningenERC-laureaten

2017

CONSOLIDATOR

Catarina Dutilh Novaes
Catarina Dutilh Novaes

Prof. Dr. C. (Catarina) Dutilh Novaes


ERC-project Catarina Dutilh Novaes

Prof.dr. Dutilh Novaes (Faculteit Wijsbegeerte) heeft een aanstelling als Adjunct Hoogleraar en Rosalind Franklin Fellowen is daarnaast als extern lid verbonden aan het Munich Center for Mathematical Philosophy(LMU). Catarina Dutilh Novaes doceert verschillende vakken aan de faculteit. De expertise van Dutilh Novaes is breed, en betreft onder andere de filosofie en geschiedenis van de logica en wiskunde. Van 2011 tot 2016 leidde ze het NWO-VIDI project 'The Roots of Deduction'; een onderzoek naar de oorsprong en de praktijken van deductief redeneren, in het bijzonder in de wiskunde. Haar onderzoek wordt gekenmerkt door samenwerking met cognitiewetenschappers en psychologen, en dit gaat ze ook doen in haar ERC project 'The Social Epistemology of Argumentation'.

Prof. Dr. S. (Syuzanna) Harutyunyan

Syuzanna Harutyunyan
Syuzanna Harutyunyan

ERC-project Syuzanna Harutyunyan

Syuzanna Harutyunyan (Stratingh Institute of Chemistry, Faculteit Science and Engineering) is op dit moment adjunct hoogleraar op het gebied van Synthetic Organic Chemistry. Zij volgde haar opleiding in de chemie in Armenië en Rusland. Voor ze naar Groningen kwam voor een tenure-track positie, deed ze onderzoek in Polen en België.Syuzanna kwam in 2003 bij de onderzoeksgroep van prof. dr. Feringa als postdoctoraal ‘Research Fellow’. Professor Harutyunyan richt zich in haar werk op het ontwikkelen van nieuwe/efficiëntere chemische processen die van nut zijn in de farmaceutische, fijn-chemische of agrochemische industrie. Met de nu toegekende subsidie gaat ze recente baanbrekende ontdekkingen in het combineren van Lewiszuren en koperkatalyse, toepassen in het de-aromatiseren van aromatische moleculen. Dit biedt veelbelovende toepassingen in medicinale chemie en de zoektocht naar nieuwe medicijnen.

Profielpagina van Syuzanna Harutyunyan

Prof. Dr. Ir. M. (Ming) Cao

Ming Cao
Ming Cao

ERC-project Ming Cao

Cao is opgeleid als elektrotechnisch ingenieur en is expert in het bouwen van wiskundige modellen voor complexe systemen. Hij verricht baanbrekend werk op het gebied van controlesystemen die groepen autonome robots laten samenwerken. Cao is opgegroeid in China en studeerde in de Verenigde Staten. Om autonome auto’s en robots veilig en effectief te laten functioneren moeten zij rekening houden met elkaars handelen. Cao werkt aan deze ontwikkeling samen met collega’s uit de sociologie, wiskunde en biologie. De algoritmen die hij zo ontwikkelt voor de robots zijn deels geïnspireerd op de bewegingen van dieren, vooral vissen en vogels, die ook in formatie handelen.

Profielpagina van Ming Cao

Starting Grants

Dr. J. (Jana) H ö nke

EDr. Jana Hönke
EDr. Jana Hönke

ERC-project Jana Hönke

Investeerders uit opkomende landen stellen de theorie en praktijk van internationale betrekkingen op de proef. Chinese en Braziliaanse bedrijven zijn inmiddels de belangrijkste bilaterale investeerders in Afrika. Ze passen bestaande regels toe maar introduceren tevens nieuwe bestuurspraktijken en relaties tussen maatschappij en bedrijfsleven, die wedijveren met de westerse normen. Over de aard en invloed van deze nieuwe praktijken is echter nog weinig bekend.  Het nieuwe vijfjarige INFRAGLOB-project onderzoekt hoe modellen en ervaringen van actoren uit het mondiale Zuiden (Afrika, Azië en Latijns-Amerika) wereldwijd het bestuur van economische knooppunten herdefiniëren. Het INFRAGLOB-team analyseert de ideeën achter het Chinees en Braziliaans beheer van grootschalige haven- en mijnbouwprojecten. Ook voert het etnografisch onderzoek uit op meerdere locaties in Mozambique, Tanzania, Brazilië en China om te bepalen hoe deze concepten in de praktijk worden uitgevoerd, onderhandeld en terzijde worden geschoven. Ook wordt gekeken naar hoe transnationale mobilisering en conflicten over infrastructuur in Afrika, Brazilië en China dit alles beïnvloedt. Ten slotte wordt onderzocht hoe deze nieuwe actoren en praktijken de bestaande pogingen om te komen tot de mondiale regulering van het transnationaal zakendoen van onderen af veranderen. Zo biedt dit project unieke inzichten in hoe het mondiale Zuiden in een multipolaire wereld de bestuurspraktijk en de relaties tussen maatschappij en bedrijfsleven verandert.

Profielpagina van Jana Hönke

Dr. I. (Irma) Mosquera-Valderrama

Dr. Irma Mosquera-Valderrama
Dr. Irma Mosquera-Valderrama

ERC-project I rma Mosquera-Valderrama

Dr. Mosquera-Valderrama onderzoekt de rol van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de EU bij de totstandkoming van internationale fiscale wetgeving en streeft ernaar voorwaarden te scheppen waaronder zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden kunnen vasthouden aan een mondiaal model van fiscaal bestuur. Haar project 'GLOBTAXGOV. Een nieuw mondiaal bestuursmodel voor de totstandkoming van internationale belastingwetgeving' moet de haalbaarheid en de legitimiteit van het huidige model van mondiaal fiscaal bestuur beoordelen. De EU en de OESO concentreren zich momenteel op inhoudelijke kwesties die, eenmaal ingevoerd, de internationale belastingarchitectuur van ontwikkelde en ontwikkelingslanden zullen veranderen. De initiatieven moeten ervoor zorgen dat overheden eerlijk concurreren en dat multinationals hun deel betalen. Ze veroorzaken echter ook spanningen tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde landen en tussen EU-landen en niet-EU-landen. Daarom moet een nieuw kader voor mondiaal fiscaal bestuur worden geformuleerd dat eerlijk is voor alle deelnemende landen. Tegen deze achtergrond wordt in het project gekeken naar de haalbaarheid van het invoeren van juridische minimumnormen in de belastingstelsels van 12 landen.

Dr. P. (Panos) Merkouris

Dr. Panos Merkouris
Dr. Panos Merkouris

ERC-project Panos Merkouris

Het project van dr. Panos Merkouris', 'TRICI-Law: The Rules of Interpretation of Customary International Law'' betreft de interpretatieregels van internationaal gewoonterecht. Internationaal gewoonterecht, verdragen en algemene beginselen zijn de belangrijkste bronnen van het internationaal recht. Ondanks dat interpretatieregels voor verdragen zijn vastgelegd in het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (1969) en deze nog steeds onderwerp van analyse en debat zijn, zijn de interpretatieregels van het internationaal gewoonterecht nog niet eerder kritisch bestudeerd. Dit is zeer problematisch want interpretatie is niet alleen doorslaggevend in bijna elke internationale rechtszaak maar ook een van de belangrijkste kenmerken van de doeltreffendheid en voorspelbaarheid van een rechtssysteem. Als je de interpretatieregels van het internationaal gewoonterecht niet kent, speel je een spel zonder de spelregels te kennen en is voorspelbaarheid allesbehalve gegarandeerd.

Merkouris wil met zijn onderzoek het bestaan van de regels waaraan het interpretatieproces van internationaal gewoonterecht onderhevig is vaststellen en de inhoud hiervan onderzoeken. Daarnaast wil hij licht werpen op hoe deze regels verschillen van de regels voor de interpretatie van verdragen, zowel chronologisch als in verschillende vakgebieden binnen het internationaal recht.

Profielpagina van Panos Merkouris

Dr. T. (Tina) Kretschmer

Dr. Tina Kretschmer
Dr. Tina Kretschmer

ERC-project Tina Kretschmer

Uit eerdere studies weten we dat gelijkwaardige relaties met leeftijdgenoten tijdens de adolescentie gevolgen hebben voor het psychisch welzijn als volwassene. Dit project kijkt echter voorbij deze grenzen. Dr. Tina Kretschmer stelt dat de gevolgen van dergelijke 'peer'-ervaringen van veel grotere betekenis zijn voor de ontwikkeling. In dit project onderzoekt zij de overdracht van 'peer'-ervaringen tussen sociale contexten door te bestuderen hoe volwassen liefdesrelaties en vriendschappen worden beïnvloed door eerdere 'peer'-ervaringen. Daarnaast bestudeert zij of 'peer'-ervaringen van generatie op generatie worden doorgegeven en of deze het nageslacht via omgevings-, genetische en epigenetische factoren beïnvloeden. De resultaten van dit project zullen onze kennis over de rol van peers bij sociale ontwikkeling sterk vergroten.

Profielpagina van Tina Kretschmer

Advanced Grants

Prof. dr. C.H. (Clara) Mulder

Prof. dr. Clara Mulder
Prof. dr. Clara Mulder

ERC-project Clara Mulder
Binnenlandse migratie – verhuizing over lange afstand binnen de landsgrenzen – wordt meestal gezien als gunstig voor individuen en huishoudens. Het project ‘Family Ties’ is ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan een veel breder begrip van binnenlandse migratie en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt dan mogelijk is met gangbare, voornamelijk economische verklaringen. Het project introduceert een nieuw perspectief op binnenlandse migratie en immobiliteit, en richt zich daarbij op de rol die familie, buiten het kerngezin, speelt in besluitvorming over wel of niet verhuizen, en waarheen. Daarbij wordt gekeken naar de complexiteit van hedendaagse gezinsverbanden. Het doel is de rol van familiebanden in binnenlandse migratie, immobiliteit en arbeidsmarkteffecten in kaart te brengen.

Profielpagina van prof. dr. Clara Mulder

Prof. dr. S. (Sijbren) Otto

Prof. dr. Sijbren Otto
Prof. dr. Sijbren Otto

ERC-project Sijbren Otto
Kunnen we leven maken in het lab? Dit is een van de grootste uitdagingen voor de hedendaagse wetenschap. Doel van dit project is belangrijke stappen te zetten om de kloof tussen de scheikunde en de biologie te overbruggen door volledig synthetische systemen te bouwen. Deze dragen essentiële karakteristieken van het leven in zich: replicatie, metabolisme en compartimentering. Het koppelen van deze karakteristieken in een volledige synthetisch systeem is tot nog toe niet gelukt, tenminste niet zonder gebruik te maken van biomoleculen. Het project streeft ernaar dergelijke koppelingen te bewerkstelligen en chemische systemen te ontwikkelen die een minimale vorm van leven beginnen te benaderen.

Profielpagina van prof. dr. Sijbren Otto

Laatst gewijzigd:09 augustus 2018 16:04
printView this page in: English