Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingAlgemeenGedragscodes Nederlandse Universiteiten

Inleiding tot de Regeling nevenwerkzaamheden RUG 2009

NB Heeft u nevenbelangen? Ook deze dient u aan te melden. Voor meer informatie, zie de pagina Nevenbelangen.

Relevante links:

Alle medewerkers (OBP en WP) van de RUG zijn verplicht vooraf hun nevenwerkzaamheden te melden bij hun leidinggevende als zij (kunnen) vermoeden dat er enige relatie is of ontstaat met de werkzaamheden bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hoogleraren, leden van faculteitsbesturen en directeuren van de universitaire diensten melden hun nevenwerkzaamheden bij het College van Bestuur. Voorafgaand aan de melding dient u overleg te voeren met de basiseenheid waarin u werkzaam bent. Ook als u een kleine aanstelling of een nul-aanstelling heeft, bent u verplicht uw nevenwerkzaamheden te melden.  

Definities:  

 • Nevenwerkzaamheden:
  alle betaalde en onbetaalde werkzaamheden die een werknemer verricht binnen en buiten de overeengekomen werktijden bij de RUG en die niet behoren tot de universitaire functie.
  Nevenwerkzaamheden kunnen bijvoorbeeld zijn: commissariaten, bestuursactiviteiten, onderzoek of onderwijs waarbij het personeelslid direct in opdracht van derden werkt, activiteiten als ondernemer, als vrije beroepsuitoefenaar, enz.

  Geen nevenwerkzaamheden zijn werkzaamheden in het kader van contractonderzoek of -onderwijs waarbij de RUG zelf de contractpartner is en die worden verricht als medewerker in het kader van het dienstverband.

  Lezingen, PAO-cursussen en andere ad hoc werkzaamheden die in het kader van het dienstverband worden verricht worden niet opgevat als nevenwerkzaamheden en hoeven dus niet te worden gemeld. Het is voldoende als daarover werkafspraken worden gemaakt met de decaan of de directie.
 • Nevenfunctie:
  een taak die een medewerker verricht naast zijn hoofdfunctie als medewerker van de RUG.  

Procedure:

Medewerkers (OBP en WP):

 1. Nevenwerkzaamheden meldt u aan bij uw leidinggevende (degene met wie u het ontwikkelingsgesprek heeft). U gebruikt hiervoor het formulier melding nevenwerkzaamheden.
 2. De leidinggevende adviseert de decaan van de faculteit of de directie van de universitaire dienst.
 3. De decaan of de directie van de universitaire dienst verleent goedkeuring aan het uitvoeren van de nevenwerkzaamheden.

Hoogleraren, leden van faculteitsbesturen en directies van universitaire diensten:

 1. Nevenwerkzaamheden meldt u aan bij het College van Bestuur via het formulier melding nevenwerkzaamheden. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier naar HR-Experts, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen, email j.r.noorda@rug.nl
 2. Het College van Bestuur verleent goedkeuring aan het uitvoeren van de nevenwerkzaamheden.

Toestemming:

Voor het verlenen van toestemming voor het verrichten van nevenwerkzaamheden zal worden bekeken of:

 • de met de universiteit overeengekomen arbeidsprestaties worden nagekomen,
 • de nevenwerkzaamheden concurrerend zijn ten opzichte van de taken aan de universiteit,
 • er anderszins strijd is met de belangen van de universiteit.

Publicatie op medewerkerspagina:

Het WP, inclusief hoogleraren, is verplicht nevenwerkzaamheden te publiceren op de medewerkerspagina (MePa).

Niet al uw nevenwerkzaamheden hoeft u op de medewerkerspagina te publiceren. Bij uw verzoek om goedkeuring bij de decaan of het College van Bestuur kunt u aangeven welke nevenwerkzaamheden naar uw mening in aanmerking komen om op internet te plaatsen. De decaan c.q. het College zal vervolgens besluiten welke nevenwerkzaamheden relevant zijn en gepubliceerd dienen te worden.

Als u bijzonder hoogleraar bent, bent u ook verplicht uw nevenwerkzaamheden te vermelden op de MePa. Daarnaast dient u de hoofdfunctie, rechtspersoon en financieringsbron melden op de website van de faculteit, op de lijst met bijzondere leerstoelen.

Het OBP is niet verplicht de nevenwerkzaamheden te publiceren op de MePa.  

Evaluatie en verslag:

Tijdens de jaarlijkse ontwikkelingsgesprekken worden de nevenwerkzaamheden met u besproken.  

Het faculteitsbestuur c.q. de directie doet jaarlijks verslag aan het College van Bestuur over alle binnen het organisatieonderdeel verrichte nevenwerkzaamheden in het voorafgaande jaar.

Regeling:

Een en ander is vastgelegd in de

Laatst gewijzigd:04 mei 2018 11:37
printOok beschikbaar in het: English