Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationConsultationUniversity Council

120, december 2018

December 2018
12 december 2018

nieuwsbrief Universiteitsraad december 2018

Deze nieuwsbrief van de universiteitsraad wordt per jaar éénmalig verstuurd aan alle medewerkers en studenten van de RUG. Bent u geen abonnee en wilt u de nieuwsbrief graag ontvangen, dan kunt u dit aangeven.

De Nieuwsbrieven kunt u tevens op de website vinden.

De stukken voor de universiteitsraad en de raadscommissies kunt u vinden op de website.

Volg ons op Twitter en Facebook.

Instellingstoets en Kwaliteitsafspraken

In het voorjaar van 2019 is het weer tijd voor de zogenaamde Instellingstoets Kwaliteitszorg. Daarbij komt een visitatiecommissie van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) kijken hoe het gesteld is met de kwaliteitszorg aan de RUG en of het CvB daarbij wel ‘in control’ is. De kritische reflectie op basis waarvan de commissie bij hun bezoek de gesprekken aangaat ligt komende maand ter advisering voor aan de Universiteitsraad.


Tegelijkertijd moet de RUG komen met een plan voor kwaliteitsafspraken om in aanmerking te komen voor de zogenaamde studievoorschotmiddelen. Die afspraken maken we ‘met onszelf’, maar de NVAO toetst of de plannen realistisch zijn en breed gedragen worden. Momenteel zijn de faculteiten bezig met hun plannen, waarop de faculteitsraden instemmingsrecht hebben. In januari moet de Universiteitsraad instemmen met het gehele plan. Het gaat om een bedrag dat jaarlijks oploopt tot uiteindelijk > 50 miljoen in 2024.

Begroting

De decembervergadering staat voor een groot deel in het teken van de begroting voor 2019. Daarbij heeft de Universiteitsraad instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting (bedragen vanaf 500.000 euro en vanaf 5 miljoen euro voor vastgoed) en adviesrecht op de rest van begroting.

Evaluatie Yantai

Hoewel het project Yantai op centraal niveau is gestopt, speelt er nog van alles. De faculteit Science and Engineering onderzoekt de verdere mogelijkheden voor een vervolg op het project. Daarnaast loopt er momenteel een onderzoek naar de urenregistratie. Verder komt er nog een onderzoek van de inspectie omtrent de totstandkoming van de private middelen die zijn gebruikt voor het project. Tenslotte volgt nog een interne evaluatie van het gehele procesverloop in opdracht van Raad van Toezicht, Universiteitsraad en College van Bestuur.

5 miljoen structureel

In de novembervergadering van de Universiteitsraad kwam het College van Bestuur met de mededeling dat de 5 miljoen euro, die voor 2018 incidenteel extra werd besteed aan werkdrukverlaging, structureel wordt. Daarmee is een initiatief van de Universiteitsraad structureel beleid geworden. De verdeling geschiedt voor de faculteiten op basis van het aantal ingeschreven studenten en voor diensten op basis van het aantal fte’s.

Huisvesting internationale studenten

De snelle groei van de universiteit leidt tot weekendtentamens en een hogere werkdruk, maar ook tot een krapte op de woningmarkt. Met name internationale studenten hadden aan het begin van het studiejaar problemen met het vinden van woonruimte. Een collectief van studenten en medewerkers van de RUG, onder andere met het ‘couch surfing initiatief’ van Democratische Academie Groningen (DAG), opende hun eigen huizen om dwalende studenten in ieder geval tijdelijk een dak boven hun hoofd te bieden. Studenten Organisatie Groningen (SOG) en DAG spraken tevens bij een hoorzitting van de gemeenteraad om een permanente oplossing voor het groeiende en voortdurende oplossing te vinden. Voor komend jaar is immers de verwachting dat opnieuw een flink aantal studenten in eerste instantie in een noodopvang terecht zal komen. In de gemeenteraad is een motie aangenomen om 750 kwalitatief hoogwaardige en betaalbare tijdelijke slaapplaatsen te regelen voor internationale studenten.

Verkiezingen 2019

Het lijkt nog ver weg, maar kandidaten voor de verkiezingen voor de medezeggenschap moeten al in maart worden aangemeld. Heeft u belangstelling, of wilt u anderszins bijdragen, neemt u dan gerust contact op.

Wijziging BSA-deadline

Vaak hebben studenten in hun eerste jaar te kampen met veel druk en soms redelijk wat onzekerheid. De BSA-deadline is voor sommige studenten vaak te vroeg, waardoor er vaak cijfers uit het tweede blok nog niet bekend zijn. De Universiteitsraad heeft ingestemd met het plan om per volgend collegejaar deze BSA-deadline naar 1 maart te verschuiven in plaats van 1 februari. Zo hebben studenten een beter beeld van hun studievoortgang wanneer ze besluiten te stoppen of verder te gaan voor de BSA-deadline.

Kopgroep Duurzaamheid

Een collectief van leden uit beide geledingen van de Universiteitsraad is opgestaan om de verduurzaming van de universiteit en de samenleving structureel onderwerp van discussie te maken binnen de Universiteitsraad en de bredere academische gemeenschap. Deze Kopgroep Duurzaamheid zal zich in ieder geval tijdens het huidige zittingsjaar van de Universiteitsraad inzetten voor verduurzaming van de RUG - van leermiddelen tot vastgoed en van consumptie tot transport. De kopgroep gaat de komende maanden met verschillende mensen in gesprek, maar indien u zelf input of suggesties heeft, benader dan vooral een lid van de Universiteitsraad.


Fracties in de raad

Personeelsfractie
Met vertegenwoordigers vanuit veel faculteiten en diensten, zowel WP als OBP, weerspiegelt de PF de veelzijdigheid van de RUG en vullen we elkaar aan door uiteenlopende kennis en achtergrondinformatie te delen. We zijn onder andere voor een werkdrukparagraaf (impact analyse) bij alle grotere plannen, zoals bijvoorbeeld de kwaliteitsafspraken, en voor instemmingsrecht respectievelijk adviesrecht op de gehele begroting en niet alleen op het publieke deel.

Website
e-mail
Twitter
Facebook

Science faction
Website
Twitter

Lijst Calimero
Lijst Calimero zit sinds 2004 in de Universiteitsraad met een duidelijke doelstelling: het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs aan onze universiteit. Dat doen wij door kritisch en constructief te kijken naar de verschillende facetten van het onderwijs binnen onze universiteit. Door te kijken naar hoe iedere student studeert, wat iedere student studeert en waar elke student studeert, proberen we alle elementen van het studentenleven te vertegenwoordigen in de Universiteitsraad. Elk jaar organiseren wij dan ook denktanks met verschillende thema’s, om van de studenten te horen en studenten te informeren over onze bezigheden in de universiteitsraad.

Website
Email
Twitter
Facebook
Instagram

De Vrije Student
Website
Facebook
Instagram

Studenten Organisatie Groningen
De Studenten Organisatie Groningen is de oudste studentenpartij in de Universiteitsraad en zet zich al sinds 1972 in verschillende vormen in om het dagelijks leven van alle 30.000 studenten van de RUG te verbeteren. Het beleid van de SOG richt zich op met name de volgende drie pijlers: internationalisering, duurzaamheid en flexibiliteit voor en employability van studenten. Binnen dat kader heeft de SOG daarom onder andere ook al jaren een international in hun fractie zitten. De SOG staat voor een constructieve, horizontale dialoog door de hele academische gemeenschap voor verbeteringen in het dagelijks leven van de student die het maximale uit zijn of haar studententijd wil halen.

Website
Email
Twitter
Facebook

Democratische Academie Groningen
Wij van de Democratische Academie Groningen (DAG) zitten in de raad om fundamentele kritiek te uiten op het beleid van de RUG, dat on-transparant, on-democratisch en te veel gericht op rendement is. Naast onze rol in de Universiteitsraad organiseren we met de rest van DAG protesten, discussieavonden en doen we onderzoek naar misstanden aan de universiteit.

Website
Email
Twitter
Facebook

One man gang
One Man Gang's inaugurele jaar in de Universiteitsraad is tot nu toe een interessante ervaring. Toen ik besloot mee te doen had ik twee platforms waarop ik mijn hele kandidatuur baseerde: gratis heet water en een rookbalkon. Ik kan met trots zeggen dat sinds oktober heet water gratis is in de UB. Maar ik ben pas tevreden als heet water gratis is in ieder gebouw van de universiteit, en hier ben ik dan ook mee bezig. Maar om dit voor elkaar te krijgen moet ik nu met de faculteitsbesturen in overleg, omdat het binnen hun competenties ligt om mijn plan te realiseren. Over het rookbalkon heb ik een memo van acht pagina's gestuurd naar het College van Bestuur afgelopen oktober, waarin ik drie mogelijkheden had uitgewerkt om het roken/vervuilingsprobleem aan te pakken. Ik wacht op dit moment op een antwoord, welke ik kan verwachten in februari. Er zijn twee zekerheden in de Universiteitsraad: alles kost tijd en compromissen zijn onontkoombaar. Naast mijn campagnebeloften ben ik ook nog betrokken geraakt bij andere projecten. Neem bijvoorbeeld de kwaliteitsafspraken. Deze komen in essentie neer op een her-distributie van overheidsgelden die nu direct worden aangewend voor het hoger onderwijs. In het verlengde hiervan had ik het genoegen om de meeste afgevaardigden van de studentenfracties van de faculteitsraden te ontmoeten om meer te weten te komen over hun inzichten wat betreft het besteden van deze gelden, om het onderwijs op de RUG te verbeteren. Het grootste struikelblok tijdens mijn functie tot nu toe is de taal. Ondanks dat ik de taal redelijk kan begrijpen en ik ook wel aardig gesprekken kan voeren, is het toch best lastig geweest door alle technische termen die gebruikt worden. Dit neemt niet weg dat ik oprecht kan zeggen dat ik geniet van mijn rol als jullie vertegenwoordiger in de Universiteitsraad, en ik hoop dat jullie hetzelfde kunnen zeggen.

Email

Laatst gewijzigd:17 januari 2019 14:13

Meer nieuws