Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

91, december 2014

19 december 2014

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad, editie 91, Vergadering 209

Een greep uit de onderwerpen van de laatste Uraadcyclus

1. Nieuwe toegangsbeleid UB
2.
Jaarverslag ACI
3.
RUG beleid Interne Vacatures
4.
Scholars at Risk
5.
Begroting van de Instelling
6.
Admissions Office
7.
Op naar 2015!

1. Nieuwe toegangsbeleid UB
Deze maand is in de universiteitsraad ook de notitie voor nieuw toegangsbeleid in de UB besproken. Er wordt al langere tijd geklaagd door studenten over het tekort aan studieplekken in de UB. Vooral tijdens de tentamenperiode waar aan het begin van de ochtend alle plekken vaak al gevuld zijn. Dit, in samenhang met de verwachte groei van het aantal studenten aan de RUG en de verbouwing van het gebouw, heeft de directie van de UB ertoe aangezet om een strenger toegangsbeleid voor te stellen: tijdens de tentamenperiodes zullen voor twee weken de studieplekken in de UB alleen bestemd zijn voor rug-studenten en staf. Ook zal de mogelijkheid om studiekabinetten te reserveren alleen nog mogelijk zijn voor RUG-studenten en staf en zal er gekeken worden naar een mogelijkheid om de toegangspoortjes bij de UB sneller te realiseren. Hoewel er nog wel vragen werden gesteld over de uitvoerbaarheid van de voorgestelde plannen, stemden de plannen de universiteitsraad verder positief.

2. Jaarverslag ACI
Deze maand besprak de uraad het jaarverslag van de adviescommisssie introductietijden (ACI). Deze commissie is in 1998 opgericht en adviseert verenigingen over veiligheidsaspecten die spelen tijdens introductietijden, zoals de KEI-week. Een kleine terugblik op de afgelopen introductieperiode leert ons dat er slechts 8 incidenten zijn gemeld bij de ACI. Dit lijkt, kijkend naar de omvang en het massale karakter van de introductietijd, een laag aantal. Ander goed nieuws is dat er steeds meer verenigingen zijn die hun veiligheidsplannen laten toetsen. Het streven is de komende jaren om alle veiligheidsplannen te toetsen. De ACI wil de rol van ‘critical friend’ graag voortzetten en voelt er daarom niets voor om sancties te verbinden aan verenigingen die hun plannen niet (op tijd) laten toetsen. Wel zal de ACI het komende jaar inzetten op het beter informeren en bereiken van verenigingen met als doel een nog veiliger introductietijd.

3. RUG beleid Interne Vacatures
Per 1 maart a.s. vertrekt het huidige hoofd van het Bureau, Bert Verveld, naar de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hierdoor heeft de RUG een politiek angehauchte vacature. De universiteitsraad zal ons College van Bestuur daarom wederom herinneren aan de al enige tijd toegezegde beleidsnotitie over het vervullen van interne vacatures bij de RUG.

4. Scholars at Risk
Al zeven jaar vraagt de universiteitsraad de RUG actief lid te worden van Scholars at Risk (SAR). SAR is een internationale alliantie van honderden universiteiten in momenteel 36 landen, die opkomt voor academische vrijheid én bedoeld is om vervolgde wetenschappers tijdelijk aan een veilige universiteit te huisvesten. In Nederland werken tien universiteiten en twee hogescholen mee. Het CvB ging na raadpleging van het College van Decanen mee in de notitie van de universiteitsraad!

5. Begroting van de Instelling
De universiteitsraad heeft positief geadviseerd over de 692 miljoen euro op de Instellingsbegroting 2015.Wel zou men de RUG-gelden in de toekomst anders verdeeld willen zien.
Enkele opmerkingen uit de Raads- en Commissievergadering:
•    Op de vraag van de Raad of de faculteit Medische Wetenschappen niet aangespoord zou kunnen worden om hun ruime reserve te investeren in onderzoek, antwoordde De Jeu dat het College dit ter sprake zal brengen in het Bestuurlijk Overleg.
•    Een verzoek om de Faculteit der Letteren meer geld uit de centrale pot te geven werd afgewezen door het CvB. De Faculteit der Letteren blijft dus voorlopig het grootste zorgenkind. Ook al vanwege het grote aantal onbekostigde studenten (48% tegen 30% op instellingsbasis). Deze studenten doen langer dan drie jaar over hun bachelor cq. langer dan twee jaar over hun master. Het Rijk geeft de RUG hier geen bekostiging voor.
•    Ondanks het negatieve saldo bij het CIT en de permanente behoefte aan innovatie bij de RUG, gaat er in goed overleg met het CvB niet meer geld naar het CIT. Dit komt o.a. door het terugverdienmodel van het CIT, waarin de dienstverlening wordt verrekend met Faculteiten en Diensten.
•    De situatie bij het Facilitair Bedrijf, in casu Grafimedia, behoeft onverkort de aandacht.  Het CvB verklaart dat de ingediende deelbegroting -in meerjarenperspectief- bewust beleidsarm is. De inzet is te komen tot een regieorganisatie. De Universiteitsraad pleit ervoor om cijfers zodanig te presenteren dat bedragen beter te vergelijken zijn qua kosten/baten, ook van wel/niet uitbesteden van bepaalde activiteiten.

6. Admissions Office
De PF heeft in de Commissie bestuur een reeks zorgpunten ten aanzien van de reorganisatie van het Admissions Office geuit. Daarom is met het CvB afgesproken dat een stand van zaken in januari opnieuw aan de Uraad wordt voorgelegd zodat de zorgpunten in detail verder kunnen worden besproken.

7. Op naar 2015!
Dat was het weer voor 2014. Na de (positieve) bespreking van de begroting was donderdag de laatste uraadvergadering van het kalenderjaar bijna afgesloten. Op de valreep werd de rondvraag daarom uitgebreid benut. Zowel studenten als personeel stelden voor het kerstreces nog enkele gewichtige onderwerpen aan de kaak. Het CvB wilde ondanks een betoog van de kant van het personeel echter geen standpunt innemen in de zwarte pietendiscussie. Op hun beurt vroegen de studenten aandacht voor de toekomst van de premaster. Hiervoor wordt met het liggende wetsvoorstel het collegegeld aan banden gelegd, maar blijft bekostiging vanuit de overheid evenwel uit. Daarmee is in ieder geval één ding duidelijk: er is genoeg reden om ons ook volgend jaar weer in de gaten te houden. Echter, dat komt later; voor nu wenst de universiteitsraad u fijne kerstborrels, diners en feestdagen!

Volg ons op Twitter:
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
UniversiteitsraadSOG @Uraad_SOG
Lijst STERK @lijststerk


Disclaimer : Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Laatst gewijzigd:28 november 2016 09:55
printView this page in: English

Meer nieuws