Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieAdviesorganenCUOS

Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS)

Het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS) is het overkoepelend orgaan voor de facilitering van studentenorganisaties. Het CUOS is voor het beleid en de uitvoering van de taken verantwoording schuldig aan het College van Bestuur van de RUG en vervult de onderaan deze pagina genoemde taken.

De ‘Regeling Profileringsfonds 2017 - 2018’ en het complete ‘Reglement betreffende de bevoegdheden en de werkwijze van het CUOS en het aanvragen van subsidies en huisvesting’ is te vinden onder Regelingen. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via cuos@rug.nl. Berichten die uiterlijk op zondag bij ons binnen komen, worden nog op maandag bij de wekelijkse vergadering behandeld.

Voor vragen met betrekking tot uitbetaling van beursmaanden kan uitsluitend contact worden opgenomen met de Universitaire Fondsen Commissie via ufc@rug.nl.

Belangrijke data

 • 16 oktober : Inleveren stukken voor herijking studieverenigingen
 • 15 november : Inleveren stukken voor herijking overige/culturele organisaties en niet opgenomen organisaties
 • 1 februari : Inleveren stukken voor activiteitensubsidie en huisvesting

Opdracht

Het CUOS heeft de volgende taken:

1. Het CUOS vervult de volgende taken:

 • adviseren over een door het College vast te stellen meerjarenvisie;
 • vaststellen van jaarlijkse beleidsvoornemens met betrekking tot de toebedeelde taken binnen het kader van de door het College vastgestelde meerjarenvisie;
 • vaststellen van een jaarlijkse begroting van baten en lasten van het CUOS op grond van de toewijzing van financiële middelen door het College;
 • de toetsing van organisaties die in aanmerking willen komen voor activiteitensubsidie en/of huisvesting van de universiteit aan de in artikel 8 genoemde voorwaarden;
 • de verdeling van de financiële middelen en de ruimte over organisaties volgens door het CUOS vast te stellen richtlijnen voor de aanvragen en de toetsing;
 • (de voorbereiding van) besluiten op aanvragen van organisaties die in aanmerking willen komen voor financiële ondersteuning op grond van de CUOS-Regeling International Grants;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College over het door de universiteit te voeren beleid ten aanzien van de studentenvoorzieningen en ten aanzien van studentenorganisaties;
 • adviseren aan het College over de opname van studentenorganisaties in de Regeling Profileringsfonds van de RUG binnen de door het College vastgestelde beleidsmatige en financiële kaders;
 • het beheer van de huisvesting voor organisaties binnen de door het College gestelde kaders. Het CUOS voert regelmatig gezamenlijk overleg met de voorzitters of hun plaatsvervangers van de besturen van de studentenvoorzieningen, Contractus en FVOG; Het CUOS kan voor het beheer van de huisvesting voor organisaties regels opstellen, inclusief een regeling van sancties in geval van overtreding van deze regels.

2. Het CUOS voert regelmatig gezamenlijk overleg met de voorzitters of hun plaatsvervangers van de besturen van de studentenvoorzieningen, Contractus en FVOG;

3. Het CUOS kan voor het beheer van de huisvesting voor organisaties regels opstellen, inclusief een regeling van sancties in geval van overtreding van deze regels.

4. Een lid van het CUOS is toehoorder bij de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van ACLO, KEI en Usva en de Raad van Toezicht van ESN.

Portefeuille E-mail
Juul Oosterhuis Voorzitter cuos.voorzitter@rug.nl
Christiaan Brinkhuis Secretaris cuos.secretaris@rug.nl
Nienke Oudenampsen Financiën cuos.financien@rug.nl
Max Schwering Huisvesting cuos.huisvesting@rug.nl
Gerwin Tuin PR & Communicatie cuos.pr@rug.nl

Laatst gewijzigd:27 oktober 2017 13:40
printOok beschikbaar in het: English