Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaVideo's van de RUG

Branch campus Yantai

RUG herziet plannen voor campus in Yantai – China

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft besloten om de aanvraag voor het aanbieden van transnationaal onderwijs in Yantai niet in te dienen bij de minister van OCW. Het CvB betreurt dit, maar ziet onvoldoende draagvlak bij de Universiteitsraad voor deze aanvraag.


Collegevoorzitter Sibrand Poppema: "Dit betekent dat het CvB afziet van het plan om volledige opleidingen onder verantwoordelijkheid van de RUG in Yantai aan te bieden. Samen met de faculteiten en opleidingen onderzoeken we de komende tijd welke andere vormen van samenwerking in Yantai mogelijk zijn." Het CvB informeert alle direct betrokken partijen over het besluit.

Internationalisering is een van de belangrijkste aandachtspunten in het strategisch plan van de RUG. Het is een belangrijk instrument om kwaliteit, innovatie en diversiteit van onderzoek en onderwijs te verbeteren. De RUG werkt al decennia lang samen op het gebied van onderwijs en onderzoek met internationale universiteiten, onder andere in China. Dat heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de positie die de RUG heeft ingenomen in de mondiale academische wereld.

Hieronder staat achtergrondinformatie over het oorspronkelijke plan. Deze is naar aanleiding van het besluit van het College van Bestuur niet meer actueel.

De Rijksuniversiteit Groningen wil als eerste Nederlandse universiteit een branch campus in China beginnen. In samenwerking met de China Agricultural University uit Beijing vestigt de RUG zich in de stad Yantai op een reeds grotendeels ontwikkelde campus.

Het is een initiatief dat vergelijkbaar is met andere branch campuses, zoals die van de Engelse University of Nottingham in Ningbo en de Amerikaanse New York University in Shanghai. De intentieverklaring voor het oprichten van de University of Groningen Yantai is vastgelegd in een tripartite overeenkomst en werd op 25 maart 2015 ondertekend door de RUG, China Agricultural University en de stad Yantai in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte. Het openen van een branch campus is voor de RUG een kans om de status van global university uit te bouwen. Dat trekt topstudenten, topwetenschappers en onderzoeksopdrachten aan. En dat zorgt uiteindelijk ook voor financiering.

We willen in Yantai bachelor-, master- en PhD-programma’s aanbieden met significante research-activiteiten en samenwerking met bedrijven. Na een voorbereidend jaar zullen Chinese en andere internationale studenten in Yantai beginnen aan een RUG-studie en een-RUG diploma behalen. De branch campus biedt kansen voor studenten en docenten uit Groningen om buitenlandervaring op te doen in China en voor onderzoekers om in China baanbrekend onderzoek te doen.

China is geen onbekend terrein voor de RUG. Reeds jarenlang werken we samen met Chinese universiteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek. Omgekeerd ontvangen we in Groningen al jaren Chinese studenten en wetenschappers. Deze brochure geeft een goed een overzicht van de samenwerkingsverbanden tussen de RUG en China en de resultaten die dat heeft opgeleverd. Daarnaast onderhouden we een breed bestuurlijk netwerk in China.

Waarom gaat de RUG naar China?

De campus richt zich op internationale studenten die kunnen worden geselecteerd voor een uitwisselingsprogramma met Groningen, terwijl studenten van de RUG als uitwisselingsstudent gebruik kunnen maken van de veilige, aantrekkelijke omgeving van de branch campus waarbij ze vakken kunnen volgen waarvan de kwaliteit gegarandeerd is en ook de toekenning van studiepunten (ECTS) vooraf volstrekt duidelijk is. Hierdoor wordt de RUG aantrekkelijker voor Nederlandse en Europese studenten die geïnteresseerd zijn in het opdoen van ervaring in Azië.

'Internationalisering is een noodzakelijke beweging voor de verdere ontwikkeling van Nederland als kenniseconomie', zegt de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Internationale studenten leveren de Nederlandse staatskas nu al ruim 1,5 miljard op. Stenden Hogeschool lector Robert Coelen let in een interview met Science Guide uit welke voordelen internationalisering van het hoger onderwijs biedt.

De branch campus biedt een uitstekende mogelijkheid om initiatieven als de ‘international classroom’, ‘electronic learning’ en ‘learning communities’ al meteen vanaf het begin in te zetten.

Met deze branch campus kan de RUG zich ontwikkelen tot een mondiale universiteit. Omdat de RUG de branch campus onderzoeksintensief wil maken, is de campus aantrekkelijk voor wetenschappers die hun carrière willen voortzetten in Azië binnen de onderzoeksomgeving van een Europese universiteit. Hierdoor ontstaan er aantrekkelijke stageplekken voor studenten, mogelijkheden voor postdocs van de RUG en Tenure Track-posities voor jonge wetenschappers.

'Onderzoekers van de RUG komen straks in aanmerking voor een beurs van de Chinese NWO, dat ziet niemand nog maar dat is natuurlijk wel een kans.', zegt RUG algemeen directeur Stephan van Galen in een interview met Science Guide.

De campus kan bovendien de huidige medewerkers van de RUG de mogelijkheid bieden om een tijdje in een andere omgeving te werken. Tenslotte kunnen de onderzoeksfaciliteiten leiden tot verdere samenwerking met Nederlandse en internationale bedrijven in China die hun onderzoek en productontwikkeling samen met UGY willen uitvoeren.

Lees meer hierover in een uitgebreid interview met collegevoorzitter Sibrand Poppema en algemeen directeur Stephan van Galen in dagblad Trouw, zaterdag 11 maart 2017.

Financiering

Alle UGY kosten worden betaald uit de tuition fees, de stad Yantai staat garant voor de investeringen in gebouwen en voorzieningen. De RUG heeft een akkoord bereikt met China Agricultural University (CAU) en de stad Yantai over de financiering van de branch campus in Yantai. Met de overeenkomst is de financiële basis voor de campus gelegd. De stad Yantai staat garant voor de kosten van de bouw en inrichting van de onderwijs- en researchfaciliteiten op de campus en voor de eventuele tekorten in de begroting. Het akkoord werd op maandag 26 oktober 2015 ondertekend in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en de Chinese president Xi Jinping.

De ministeries van onderwijs van Nederland en van China hebben beide hun instemming betuigd met de onderliggende begroting. Hiermee kunnen de benodigde research faciliteiten gerealiseerd worden, kan onderzoek gedreven onderwijs worden aangeboden en toponderzoek worden geëntameerd. Dat is wat deze branch campus onderscheidt van andere branch campussen die zich in eerste instantie vooral concentreren op onderwijs. Hiernaast kunnen bedrijven investeren in het onderzoek dat aan UGY wordt gedaan.

Organisatie University of Groningen Yantai

De University of Groningen Yantai is een Chinese rechtspersoon met de officiële juridische status van Independent International Joint University. In Europa noemen we dit een branch campus, maar het is dus een aparte rechtspersoon. Er gaat geen publiek geld van de RUG, of de Nederlandse belastingbetaler naar China. De financiering van de branch campus komt van de stad Yantai en de studenten die zich in China inschrijven voor het onderwijs van de UGY. Het onderzoek wordt deels gefinancierd door (Nederlandse) bedrijven die met de RUG in China willen samenwerken en deels door de stad Yantai.

Welke opleidingen gaat de RUG aanbieden in Yantai?

Het College van Bestuur heeft in overleg met alle decanen van de RUG een lijst met opleidingen opgesteld die als eerste worden aangeboden in Yantai. Deze lijst is opgenomen in de aanvraag voor het oprichten van de University of Groningen Yantai (UGY) die door samenwerkingspartner China Agricultural University (CAU) ter goedkeuring is voorgelegd aan het Chinese Ministerie van Onderwijs. De eerste 6 opleidingen starten in september 2018 met een voorbereidend jaar. In 2019 gaan de academische opleidingen van start.

We starten met 4 BSc-opleidingen en 2 MSc-opleidingen van de faculteiten Science and Engineering en Ruimtelijke wetenschappen. Het gaat om de bacheloropleidingen Chemistry, Industrial Engineering & Management, Life Sciences & Technology en Mathematics. De masteropleidingen zijn Chemical Engineering en Environmental and Infrastructure Planning. Per bacheloropleiding willen we 100 studenten aantrekken, voor de masteropleidingen geldt een streven van 50 studenten. Elk jaar zal een aantal opleidingen toegevoegd worden van verschillende faculteiten, tot een totaal aantal van circa 20 BA opleidingen en 10 MA opleidingen. We willen een brede research-universiteit stichten.

Hoe borgen we de kwaliteit van het onderwijs?

Het uitgangspunt voor de RUG is dat de opleidingen in Yantai dezelfde kwaliteitsgaranties hebben als de opleidingen in Groningen. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat mogelijke incidenten aan de ene kant gevolgen hebben voor de accreditatie aan de andere kant. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft een voorstel ingediend tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het voorstel is inmiddels door een grote meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.

Deze wet en de bijbehorende regelingen maken het mogelijk om een ‘firewall’ te creëren tussen de RUG-opleidingen in Groningen en die in Yantai. Het Bureau van de Universiteit en het ministerie van Onderwijs werken samen op dit vlak. De RUG en de minister hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk het waarborgen van de onderwijskwaliteit en het opzetten van een effectieve governance structuur voor transnationaal onderwijs zonder dat de accreditatie van de opleidingen in Nederland in gevaar wordt gebracht.

De RUG heeft verschillende advocatenkantoren en accountants om onafhankelijk juridisch advies gevraagd. Het advies van deze juristen en accountants is gebruikt om de contracten tussen de RUG en haar Chinese partners zo op te stellen dat de Nederlandse wetgeving hierop van toepassing is.

Hiernaast zijn eind 2016 in het Onderwijs- en diplomaconvenant dat is ondertekend door de RUG en China Agricultural University afspraken vastgelegd over kwaliteitsborging. De tekst van het convenant is afgestemd met het ministerie van OCW in Nederland.

Wat is de invloed van de Chinese overheid op ons onderwijsaanbod?

In de Chinese wetgeving is vastgelegd dat de overheid zich niet mag bemoeien met de inhoud van het onderwijs van buitenlandse instellingen. In het bestuur van de universiteit in Yantai is de vice-chancellor verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Deze functionaris is per definitie een Nederlander, dat is vastgelegd in de afspraken met de Chinese overheid. Academische vrijheid is voor de RUG een harde voorwaarde om de universiteit in Yantai te stichten. De afspraken over academische vrijheid, de vrije toegang tot internet en de governancestructuur zijn vastgelegd in een memorandum of agreement.

Wat is de invloed van de medezeggenschap op de plannen voor een branch campus in Yantai?

De medezeggenschapsraden van de RUG worden continu betrokken bij het besluitvormingsproces. Alle informatie die beschikbaar is, wordt gedeeld met de betrokken faculteitsraden en de universiteitsraad. Daarnaast spreekt het college van bestuur meerdere keren per maand met de universiteitsraad over dit plan. De data van deze overleggen zijn vastgelegd in een overzicht. Tijdens de Universiteitsraadvergadering van 25 juni 2015 is uitgebreid gesproken over het voornemen een Branch Campus in Yantai te starten en zijn verschillende toezeggingen gedaan aan de universiteitsraad.

De raad heeft op 25 juni 2015 ingestemd met de strategische keuze voor het principe van een branch Campus en meer specifiek voor een branch Campus in Yantai. Het College van Bestuur geeft de universiteitsraad instemmingsrecht op het definitieve besluit om de branch campus in Yantai op te richten. Het CvB hecht veel waarde aan draagvlak voor de campus in Yantai en heeft daarom besloten het adviesrecht van de universiteitsraad om te zetten in instemmingsrecht. In een gezamenlijke verklaring hebben het Cvb en de Uraad de minister van OCW geïnformeerd over dit besluit.

Besluitvorming

De besluitvorming voor het vestigen van de branch campus in Yantai is een zorgvuldig proces en kent verschillende stappen. De RUG heeft samen met China Agricultural University een aanvraag voor het oprichten van de University of Groningen Yantai (UGY) ingediend bij het Chinese Ministerie van Onderwijs. De aanvraag wordt momenteel beoordeeld door het Chinese ministerie. In Nederland heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een wetswijziging voorbereid die hoger onderwijsinstellingen meer mogelijkheden geeft om onderwijs in het buitenland aan te bieden. Een ruime meerderheid van de tweede Kamer heeft donderdag 23 februari ingestemd met de wetswijziging. Het college van bestuur is blij met de steun van de Tweede Kamer.

De wetswijziging is op dinsdag 6 juni plenair besproken in de Eerste Kamer en zonder stemming aangenomen. De minister van OCW werkt nu aan een Algemene Maatregel van Bestuur die de uitvoering van de wet regelt. Deze is in oktober met de Tweede kamer besproken. De minister heeft inmiddels antwoord gegeven op de schriftelijke vragen die hierover zijn gesteld. Na goedkeuring van de AmvB zal het CvB na instemming van de medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht een definitief besluit nemen om een branch campus op te richten in Yantai. Hiervoor wordt na instemming van de Universiteitsraad een aanvraag ingediend bij de minister van OCW.

De voorbereidingen voor de campus zijn in volle gang. De ontwikkeling van het campusterrein, het opbouwen van een ondersteunende organisatie en de aanleg van IT-faciliteiten krijgen prioriteit. Daarvoor worden middelen door de Gemeente Yantai vrijgemaakt. Daarna kan de werving van staf en studenten beginnen.

Waarom kiest de RUG voor China Agricultural University (CAU)?

CAU is een zogenaamde 985-universiteit in China. Tot deze categorie behoren de 39 beste research universiteiten van China. Alleen deze universiteiten mogen de beste Chinese studenten rekruteren. CAU staat bovendien bekend als een van de beste landbouwuniversiteiten ter wereld. Dat maakt het voor de RUG extra interessant, omdat agrifood voor de RUG een relevant onderzoeksgebied is. We zien veel mogelijkheden in de samenwerking op dit gebied. De universiteit heeft twee campussen in Beijing en sinds 2003 een campus van 110 ha in Yantai. Op de website van CAU lees je meer informatie over de universiteit.

Ondertekening van de overeenkomst in het bijzijn van ZM Koning Willem Alexander en president van de Volksrepubliek China Xi Jinping. Copyright ANP
Ondertekening van de overeenkomst in het bijzijn van ZM Koning Willem Alexander en president van de Volksrepubliek China Xi Jinping. Copyright ANP

Waarom kiest China Agricultural University (CAU) voor de RUG?

CAU ziet de RUG als een interessante partner. We zijn een snel stijgende internationale top 100-universiteit, met al een groot aantal Engelstalige bacheloropleidingen. CAU was op zoek naar een samenwerkingspartner met deze kenmerken om de campus in Yantai te ontwikkelen.

Wat maakt de stad Yantai aantrekkelijk?

De toekomstige campus van University of Groningen Yantai ligt midden in een hightech-zone van 38 km², waar veel hoogwaardige industrie, bedrijven en research-instituten zijn gevestigd. Dat biedt veel kansen voor hoogwaardige werkgelegenheid en samenwerking op het gebied van onderzoek. Yantai is een van de meest groene steden van China en bovendien een aantrekkelijke toeristische bestemming en telt 7 miljoen inwoners. Het is een gebied met een prettig klimaat, dat vergelijkbaar is met de Nederlandse omstandigheden. Bekijk deze video over de stad en de omgeving. Yantai ligt in de provincie Shandong, waar 97 miljoen mensen wonen. Dit betekent een groot potentieel aan toekomstige studenten. Bovendien is Shandong een belangrijke economische pijler in China. Lees meer hierover in een recent rapport van Het Netherlands Business Support Office in Qingdao.

Hoeveel medewerkers van de RUG gaan naar Yantai?

We richten ons op flexibele inzet van RUG personeel, zodat ze voor langere of kortere tijd naar Yantai kunnen gaan. We willen een internationale mix van de staf in Yantai, waarbij de verdeling is dat 1/3 uit Nederland (niet alleen de RUG) komt, 1/3 uit China en 1/3 uit andere landen. Per opleiding willen we twee RUG medewerkers voor langere tijd in Yantai stationeren. Dit wordt aangevuld met RUG medewerkers die voor een korte periode ondersteuning bieden. RUG medewerkers worden vanzelfsprekend niet gedwongen. Iedereen is vrij om zelf te kiezen of ze naar Yantai willen gaan. Wij zien het als een mooie kans om internationale ervaring op te doen. Maar de keus is aan de medewerkers. Voor de medewerkers van de RUG die tijdelijk in Yantai willen werken, worden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aangeboden.

Hoe gaat de RUG personeel werven?

De werving van personeel is nog niet gestart. Het inzetten van medewerkers gaat in nauw overleg met de betreffende faculteiten en diensten. Samen met de betrokken faculteiten werken we aan een wervingsplan om ervoor te zorgen dat we voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar hebben voor de opleidingen in Yantai. Daarvoor wordt onder ander een internationaal search bureau ingezet.

Hoe worden studenten geworven?

University of Groningen Yantai is verantwoordelijk voor de werving van studenten. Zij maakt hiervoor een plan dat ze met de RUG afstemmen. De werving van studenten is nog niet gestart.

Overzicht documenten

Hieronder staat een overzicht van de documenten waarin de afspraken die de RUG heeft gemaakt met China Agricultural University en de stad Yantai zijn vastgelegd. Daarnaast zijn ook de documenten die de RUG zelf heeft opgesteld met betrekking tot kwaliteitsborging en risicobeheersing beschikbaar. Verder enkele documenten met relevante achtergrondinformatie.


Leeswijzer Aanvraag Transnationale Educatie
Aanvraag Transnationale Educatie
Bijlagen bij de Aanvraag Transnationale Educatie

Op basis van de AMvB Transnationaal Onderwijs, zoals deze tot 21 juli 2017 voorlag voor internetconsultatie, is de aanvraag van de RUG in juni geactualiseerd. De bijlagen staan in een apart document.

Tripartite
Overeenkomst tussen China Agricultural University en de stad Yantai waarin de intentie wordt uitgesproken om een branch campus te vestigen in Yantai. Ondertekend op 25 maart 2015 in aanwezigheid van de Nederlandse minister-president Mark Rutte.

Agreement on establishing University of Groningen Yantai
Overeenkomst tussen China Agricultural University en de stad Yantai over de financiering van de branch campus in Yantai. Ondertekend op 26 oktober 2015 in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en de Chinese president Xi Jinping.

Memorandum of Understanding (MoU)
Overeenkomst tussen China Agricultural University en de stad Yantai waarin onder andere academische vrijheid en de vrije toegang tot internet is vastgelegd, en afspraken over financiën zijn verduidelijkt Ondertekend in februari 2016.
NB enkele opleidingen die in dit document worden genoemd, zijn later aangepast in overleg met de betrokken faculteiten.

Businesscase, inclusief risk management
Gedetailleerde impactanalyse en beschrijving van risicomanagement. Opgesteld door een brede vertegenwoordiging van de betrokken organisatieonderdelen van de RUG in opdracht van het college van bestuur. Opgeleverd in september 2016.

Onderwijs- en diplomaconvenant
Overeenkomst tussen de Rijksuniversiteit Groningen, China Agricultural University en University of Groningen Yantai i.o. waarin de bereidheid wordt uitgesproken om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de University of Groningen Yantai i.o. te garanderen volgens de wettelijke bepalingen zoals die gelden voor de opleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen in Nederland. Opgesteld in oktober 2016. De afspraken in het convenant zijn actueler en helderder verwoord dan in de MoU.

Factsheet VSNU over de meerwaarde van internationale studenten

Factsheet University of Groningen Yantai
Korte samenvatting van de belangrijkste aspecten inclusief tijdlijn van het plan voor het vestigen van een branch campus in Yantai. Opgesteld ter ondersteuning van de externe communicatie over de University of Groningen Yantai.

Overzicht vergaderingen Universiteitsraad
Overzicht van alle vergaderingen sinds 2015 waarin het college van bestuur met de Universiteitsraad heeft gesproken over de plannen voor het oprichten van de University of Groningen Yantai.

Overzicht toezeggingen aan Universiteitsraad
Overzicht van de toezeggingen die het College van Bestuur heeft gedaan aan de Universiteitsraad met betrekking tot de plannen voor het oprichten van de University of Groningen Yantai.

Folder arbeidsvoorwaarden
Informatie voor RUG medewerkers die geinteresseerd zijn om in Yantai te gaan werken voor korte of langere periode.

Antwoorden minister Bussemaker op schriftelijke kamervragen
Beantwoording van schriftelijke kamervragen die op 24 januari 2017 zijn ingediend door de verschillende fracties in de Tweede Kamer naar aanleiding van de wetswijziging. De minister heeft deze vragen op 31 januari 2017 beantwoord via een nota van wijziging.

Gezamenlijke verklaring College van Bestuur en Universiteitsraad

Economic overview and opportunities of Shandong Province
Report of the Netherlands Business Support Office in Quingdao about the economic impact of Shandong Province.

Laatst gewijzigd:26 februari 2019 09:45
printView this page in: English