Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

46-Op Schier moet je de natuur meer z’n gang laten gaan

Aflevering nr 46

Uitgezonden: 15 en 16 november 2003


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Tot hoever laat je de natuur op Schiermonnikoog en de andere Waddeneilanden de vrije loop? Wat is de beste balans tussen ecologisch verantwoord en veilig? Om deze vragen te beantwoorden nam Adams Appel de boot naar Schiermonnikoog en sprak met Han Olff, hoogleraar ecologie en voorstander van minder menselijk ingrijpen, en met Kor Visser. Visser was de afgelopen 25 jaar rayonopzichter bij Rijkswaterstaat op Schiermonnikoog en heeft de dreiging van de zee aan den lijve ondervonden.

Vroeger had de natuur vrij spel op de Waddeneilanden. Aan de westzijde kalfde het land af om in het oosten weer aan te groeien. Slenken voerden zout water tot diep in de eilanden. Zo ontstond een boeiende vegetatie. Een toenemende behoefte aan veiligheid en van meer agrarische grond leidde er in de 20e eeuw toe dat het (zoute) water door dammen en kunstmatige duinen steeds meer buiten de eilanden werd gehouden. Han Olff stelt dat het zo primair stellen van de zeewerende functie nogal wat negatieve effecten heeft. De heel eigen brakwatervegetatie kreeg steeds minder kans. En de aangeplante naaldbossen vindt hij niet op zijn plaats; "Hak ze maar om".

Rijkswaterstaat-man Kor Visser is van mening dat je wel degelijk moet ingrijpen. Als je aan de zuidwest kant van Schiermonnikoog bijvoorbeeld geen helmgras aanplant, storten nieuw aangroeiende duinen na een storm gemakkelijk in. Ook treedt er dan een enorme verstuiving op. Hij pleit voor controlerend optreden van de mens. Dat daar soms ook heel mooie natuurgebieden door ontstaan, toont de Westerplas aan. Deze voormalige slenk werd door een dijk afgesneden van het Wad en is nu een overwinteringsgebied voor duizenden vogels.

Programmamaker

Willem Peter Meeuwissen

Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Willem Peter Meeuwissen en Andries Bierling
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten

Prof.dr. Han Olff, hoogleraar ecologie, RUG en de heer Kor Visser, tot augustus 2003 rayonopzichter Rijkswaterstaat op Schiermonnikoog

Informatie Fenneke Colstee
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06