Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Quality assurance Education Policy Learning Communities Over Learning Communities

Waarom Learning Communities?

Binnen een academische gemeenschap zijn onderwijs, onderzoek en maatschappij geen afgebakende domeinen, maar is er een grote mate van uitwisseling, dynamiek en betrokkenheid tussen alle. Hetzelfde geldt voor de dynamiek tussen docenten en studenten en tussen studenten onderling.

Learning Communities doen recht aan deze dynamiek door de groepsleden kennis en expertise te laten uitwisselen in de uitvoering van gezamenlijke opdrachten. Als kennisgemeenschap verrijkt de Learning Community het leerproces door het bieden van gemeenschappelijke doelen en het als groep kunnen begrijpen van grote, overkoepelende thema's. Het leerproces wordt bovendien gestimuleerd door de sociale binding tussen studenten en docenten die door deze samenwerking ontstaat.

Zes leerdoelen centraal

Als hybride en flexibele kennisgemeenschappen komen Learning Communities tegemoet aan een zestal leerdoelen die de Rijksuniversiteit Groningen belangrijk vindt in de vorming van goede wetenschappers:

  1. Het versterken van de band tussen studenten onderling en tussen docenten en studenten door het verruimen van de leeromgeving tot buiten de opleiding
  2. Het kunnen begrijpen van grote, overkoepelende thema's en leren en werken in groepen
  3. Actief participeren in onderwijs
  4. Het kunnen reflecteren op kennis, inzet en resultaat van zowel zichzelf als van de groep en het presenteren en bediscussiëren van eigen ideeën en standpunten
  5. Kunnen begrijpen van andere zienswijzen, perspectieven en culturen
  6. Ervaring opdoen met onderzoeksgedreven onderwijs en participeren in onderzoek in een breder perspectief

Prestatieafspraken

Een belangrijk onderdeel van de Prestatieafspraken waar de Rijksuniversiteit Groningen zich aan gecommitteerd heeft, is de profilering op het gebied van onderwijs(innovatie) en het versterken van de relatie tussen onderwijs en maatschappelijk relevante onderzoeksthema's.

Learning Communities zijn hiervan het voorbeeld bij uitstek: Niet alleen bevorderen deze als innovatieve onderwijsvormen de verbinding tussen student, docent en onderwijs, ook kan het thema van een learning community gemakkelijk worden afgestemd op een actueel maatschappelijk thema of relevant onderzoeksgebied.

Achtergrondliteratuur

Wilt u meer weten over de achtergronden van de Learning Communities? Onderstaande bronnen vormen interessante naslagwerken.

Laatst gewijzigd:12 maart 2020 19:23