Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization

Bestuurlijke organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen bestaat uit elf faculteiten, de Universiteitsbibliotheek, het Centrum voor Informatietechnologie, het Kernfysisch Versneller Instituut, het Universiteitsmuseum, en een aantal ondersteunende diensten, georganiseerd in het Bureau van de Universiteit en het Facilitair Bedrijf.

Bestuur van de universiteit

De universiteit wordt bestuurd door het College van Bestuur, waarvan ook de Rector Magnificus lid is.

  • Het College van Decanen, bestaande uit de voorzitters van alle faculteitsbesturen, heeft een adviserende functie op tal van gebieden.
  • De Raad van Toezicht van de universiteit is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de gehele universiteit en is zelf verantwoording schuldig aan de minister van OCW.

Bestuur van de faculteiten en diensten

  • De faculteiten worden bestuurd door de faculteitsbesturen, die verantwoording verschuldigd zijn aan het College van Bestuur.
  • Aan het hoofd van het Bureau van de Universiteit staat een driehoofdige leiding, die ook qq. adviseur is van het College van Bestuur.
  • Aan het hoofd van de UB staat de Bibliothecaris, het Centrum voor Informatietechnologie (CIT), het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB) en het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI-CART) hebben een directeur.
  • Faculteitsbesturen, de Bureaudirectie, de Bibliothecaris en de directeuren van het Rekencentrum en KVI-CART hebben het personeelsmandaat.

Medezeggenschap

  • De universiteitsraad, bestaande uit gekozen vertegenwoordigers van personeel en studenten, is het centrale medezeggenschapsorgaan. De raad heeft met betrekking tot een aantal door het College van Bestuur te nemen besluiten instemmings- of adviesbevoegdheid.
  • Op decentraal niveau hebben de faculteitsraden en een viertal dienstraden medezeggenschap.

Universitaire adviesorganen

  • Er zijn universitaire adviescommissies op het gebied van wetenschapsbeoefening (UCW), onderwijs (UCO), studentenbeleid (UCS), functiebeperkte studenten (UCF) en studentenorganisaties (CUOS). Ook het managementberaad adviseert het CvB.
Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:31
printView this page in: English