Skip to ContentSkip to Navigation
Society/businessCenter for Information TechnologyIT & EducationStaff developmentUTQ Registration

BKO-registratie in het kort

De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Begin 2008 hebben de veertien Nederlandse universiteiten de overeenkomst Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) officieel ondertekend. Gecertificeerde docenten worden door alle deelnemende instellingen als gekwalificeerd docent in het academisch onderwijs erkend.

Het College van Bestuur (CvB) heeft besloten dat in 2015 80% van de docenten BKO gekwalificeerd diende te zijn. Dit doel is inmiddels behaald en het is nu zaak dit te handhaven. Het behalen van de BKO-registratie is van belang om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Daarnaast biedt de BKO-registratie u de mogelijkheid te reflecteren op uw eigen onderwijs en dit te verbeteren. Voor u als ervaren docent betekent dit dat u met de BKO-registratie laat zien dat u voldoet aan de kwaliteitseisen:

  1. Onderwijs (her-)ontwerpen
  2. Onderwijs verzorgen en studenten begeleiden
  3. Toetsen en beoordelen
  4. Evalueren

U stelt een portfolio samen uit het materiaal dat u tot nu toe heeft gebruikt in uw onderwijs. Wanneer u merkt dat uw portfolio niet compleet is, dan is het mogelijk deze tekorten weg te werken. Een beoordelingscommissie beoordeelt uw portfolio.  

Doelgroep

De BKO-registratie is bedoeld voor docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen met minstens vijf jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs, met minimaal 0,2 fte aan onderwijstaken. In een intakegesprek wordt bepaald of u aan deze voorwaarden voldoet. Is dit niet het geval, dan kunt u deelnemen aan het reguliere BKO-traject of een maatwerktraject.

Deze notitie beschrijft het beleid t.a.v. enkele specifieke groepen uit de referentiegroep en is vastgesteld door de RUG BKO-SKO commissie (juni 2014):

  • Docenten met de een certificaat van de BO, OT en THE (voorlopers van het RUG BKO programma)
  • Docenten met een Pedagogisch Didactische Aantekening van het HBO en docenten die in het buitenland een portfolio hebben samengesteld
  • Eerstegraads docenten en VELON geregistreerde docenten

Hoe?

Per faculteit is de BKO-registratie procedure apart geregeld. U kunt contact opnemen met de BKO-contactpersoon van uw faculteit. De meeste faculteiten hebben dit uitbesteed aan ESI. Indien dit ook voor uw faculteit geldt dan kunt u zich aanmelden voor een intakegesprek bij ESI.

Laatst gewijzigd:26 augustus 2019 11:39
printView this page in: English