Skip to ContentSkip to Navigation
Research Revalidatie Oncorev
University Medical Center Groningen

Over oncorev

Het is moeilijk om na kanker de draad weer op te pakken. Veel ex-kankerpatiënten hebben last van resterende gezondheidsklachten die de kwaliteit van hun leven aantasten. Het Centrum voor Revalidatie en het Integraal Kankercentrum proberen hier iets aan te doen met het multidisciplinaire revalidatieprogramma Herstel en Balans. Een eerste pilot om de effectiviteit van deze revalidatie te beoordelen leverde bemoedigende resultaten op en inmiddels is onder de naam ‘Oncorev’ een vervolgstudie opgezet.

Veelbelovende resultaten

De pilot toonde zichtbare verbetering aan op alle gebieden waar de revalidatie zich op richt. Deze verbetering was statistisch significant, maar belangrijker nog, ook duidelijk merkbaar voor de patiënt. De kwaliteit van leven nam toe, onder andere door een afname van de fysieke en mentale vermoeidheid. Ook bleken de psychosociale problemen af te nemen en het fysiek functioneren te verbeteren. De verbetering was vooral groot op het gebied van de rolbeperking door de fysieke problemen. Na de revalidatie bleken de deelnemers beter in staat vrienden te bezoeken, aan het verenigingsleven deel te nemen, enzovoort. Daarnaast viel op dat de deelnemers aangaven zich gezonder te voelen na het revalidatieprogramma.

Vervolgonderzoek

Het doel van de pilot was te achterhalen of het programma haalbaar was, de kinderziektes er uit te halen en het effect zichtbaar te maken. De vervolgstudie moet de goede resultaten uit de pilot wetenschappelijk onderbouwen. Dit is vooral nodig omdat bij de pilot niet is gewerkt met een controlegroep. De resultaten van de pilot hebben daarom nog een voorlopig karakter. Daarnaast moet het vervolgonderzoek de meerwaarde van de psycho-educatie in kaart brengen. Het vervolgonderzoek loopt van 2004 tot 2007.

Laatst gewijzigd:23 november 2012 10:03