Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research School boards & educational policy

Bestuurlijk vermogen

Besturen in het voortgezet onderwijs zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de kaders waarbinnen goed onderwijs tot stand komt. Om dit goed te kunnen doen moeten zij beschikken over bestuurlijk vermogen en moeten zij professionalisering kunnen inzetten. Actuele kennis rondom dit onderwerp is beperkt, daarom beoogt het GION in samenwerking met onderzoekers van de universiteit Twente hier inzicht in te verschaffen.

In dit onderzoek worden verschillende deelstudies doorlopen. Door middel van secundaire analyses wordt nagegaan in hoeverre schoolbesturen van elkaar verschillen in gerealiseerde onderwijskwaliteit. In de tweede deelstudie wordt door middel van een literatuurstudie en interviews met experts in kaart gebracht welke beleidsinstrumenten tot professionalisering aanzetten. Door middel van een casestudie en een survey wordt in de derde deelstudie onderzocht in hoeverre besturen over bestuurlijk vermogen beschikken en of dit samenhangt met de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Een vierde deelstudie gaat hier verder op in, door verdiepende interviews wordt getracht verklaringen te vinden voor de bevindingen uit de vorige deelstudies. Ten slotte worden er in deelstudie vijf aanbevelingen voor beleid, praktijk en wetenschap geformuleerd, hiervoor expertmeetings gehouden.

Medewerkers:

Lieneke Ritzema
Ralf Maslowski
Marinda Spithoff
Roel Bosker
Adrie Visscher (UT)
Lyset Rekers-Mombarg (UT)
Marieke van Geel (UT)

Laatst gewijzigd:28 oktober 2021 14:09