Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research School boards & educational policy

Loopbaanoriëntatie en–begeleiding voor jongen op het vmbo

05 februari 2024

GION onderwijs/onderzoek en het Kohnstamm Instituut voerden onderzoek uit naar de effectiviteit van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)-interventies voor leerlingen op het vmbo, gefinancierd door het NRO. Naast het vmbo is ook gekeken naar LOB in Internationale Schakelklassen (ISK's).

Het onderzoek bestond uit vier onderdelen. Eerst is een literatuurstudie uitgevoerd om effectieve LOB-aanpakken in binnen- en buitenland op het spoor te komen. Daarna zijn in interviews met LOB-betrokkenen de LOB-activiteiten, de uitvoering daarvan en knelpunten en ondersteuningsbehoeften van de scholen in kaart gebracht. Tevens zijn leerlingen geïnterviewd over hun ervaringen met LOB en hun profiel- en/of studiekeuzeproces. Samen met de scholen is in verschillende werksessies (“het Innovationlab”) gewerkt aan het effectiever inzetten van de LOB-activiteiten, vooral door reflectie-activiteiten en betrokkenheid van ouders te versterken. Daarnaast is bij leerlingen van de deelnemende scholen onderzocht welke elementen uit de LOB-interventies (bv. contact met de praktijk, ouderbetrokkenheid) daadwerkelijk bijdroegen aan een weloverwogen studiekeuze.

Door de COVID-19 pandemie konden helaas veel LOB-activiteiten niet doorgaan. Desondanks lieten de vmbo leerlingen een positieve ontwikkeling zien wat betreft hun loopbaancompetenties en gaven aan zich aan het eind van het schooljaar minder te laten beïnvloeden door anderen (o.a. ouders, vrienden, leraren) bij hun profiel- of studiekeuze dan aan het begin van het schooljaar. Voor zelfvertrouwen bij loopbaankeuzes en keuzezekerheid werden geen verschillen gevonden, hoewel bij de nameting wel meer leerlingen een keuze hadden gemaakt.

Bij leerlingen met twee ouders die niet in Nederland zijn geboren bleek de invloed van anderen op de keuze voor een vervolgopleiding groot. Bovendien verwachtten deze leerlingen te maken te krijgen met stereotypering ten aanzien van afkomst in hun toekomstige baan. Een deel van de ISK-leerlingen verwacht ook te maken te krijgen met belemmeringen in de vervolgopleiding, zoals geldproblemen en niet bij anderen op de opleiding te passen. Een belangrijke aanbeveling voor scholen is om aan deze aspecten meer aandacht te besteden in het LOB-aanbod.

Voor vmbo scholen en ISK’s worden handreikingen LOB uitgewerkt met daarin een checklist LOB (waar moet goede LOB aan voldoen) en de belangrijkste aanbevelingen voor de praktijk, om zo LOB in de school te kunnen versterken.

Meer lezen over de uitkomsten? Download het eindrapport hier.

Laatst gewijzigd:05 februari 2024 11:57

Meer nieuws

 • 16 april 2024

  RUG ondertekent Barcelona Declaration on Open Research Information

  De Rijksuniversiteit Groningen heeft de Barcelona Declaration on Open Research Information (Verklaring Open Onderzoeksinformatie) officieel ondertekend. Dit wordt gezien als een grote stap richting verantwoordelijke onderzoeksbeoordeling en open...

 • 02 april 2024

  Vliegen op houtstof

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 18 maart 2024

  VentureLab North helpt onderzoekers op weg naar succesvolle startups

  Het is menig onderzoeker al overkomen. Tijdens het werken vraag je je opeens af: zou dit niet ontzettend nuttig zijn voor de mensen buiten mijn onderzoeksveld? Er zijn allerlei manieren om onderzoeksinzichten te verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan...