Skip to ContentSkip to Navigation
Research Health Sciences Health Psychology
University Medical Center Groningen

Onderzoek

De sectie Gezondheidspsychologie verricht onderzoek naar de aanpassing aan chronische aandoeningen. Het centrale idee is dat ziekte het psychisch, fysiek en sociaal welbevinden (kwaliteit van leven) van patiënten heel verschillend kan beïnvloeden. Psychologische en sociale factoren, zoals persoonlijkheidskenmerken, percepties van controle, de kwaliteit van de partnerrelatie, en sociale steun, spelen hierbij een rol. Daarnaast zijn sociaal-demografische factoren, zoals geslacht en sociaaleconomische status, gerelateerd aan de invloed van ziekte op kwaliteit van leven.

Onderzoeksgebied

De aandoeningen die centraal staan zijn: kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, longziekten en nierziekten. Enerzijds wordt onderzocht hoe psychologische, sociale en sociaal-demografische factoren in onderlinge samenhang van invloed zijn op de kwaliteit van leven van personen met een chronische aandoening en hun naasten. Anderzijds worden mede op basis van deze inzichten psychologische interventies voor personen met een chronische aandoening ontwikkeld en geëvalueerd met als doel hebben de psychosociale aanpassing aan ziekte te verbeteren. Deze laatste lijn van onderzoek heeft geresulteerd in de oprichting van een ambulatorium voor psychosociale zorg aan chronisch ziekten in het UMCG.

Samenwerkingsverbanden

De sectie Gezondheidspsychologie werkt samen met onderzoekers van allerlei afdelingen binnen het UMCG – wat gestuurd wordt door de interesse in het doen van onderzoek naar de hierboven genoemde aandoeningen. Daarnaast wordt er samengewerkt met ziekenhuizen in de regio en incidenteel met ziekenhuizen elders in het land. Voorts zijn er nauwe samenwerkingsverbanden met onderzoekers in Nederland (o.a. Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en de Universiteit van Twente); in Europa met onderzoekers in de UK (o.a. University College of Londen), Denemarken (o.a. Cancer Institute in Copenhagen), Zweden (o.a. University of Uppsala); en elders in de wereld (Canada - University of British Columbia in Vancouver; VS, o.a. Columbus Ohio Nationwide Children’s Hospital en Carnegie Mellon in Pittsburgh; en in Mexico de University UNNAM in Mexico City).

Onderzoeks- en promotieplaatsen

Buiten het verzorgen van onderwijs biedt de sectie Health Psychology ook de ruimte voor promovendi om een promotieonderzoek uit te voeren. Wij hebben regelmatig vacatures voor promovendi voor veelal langlopende onderzoeksprojecten (gemiddeld 4 jaar). Bij onze sectie is ruimte voor gedreven, resultaatgerichte academici die zelfstandig onderzoek doen en in een collegiale sfeer samenwerken met vakgenoten, nationaal en internationaal. Ook professionals uit het werkveld kunnen op detacheringsbasis bij ons onderzoek doen en promoveren.

Cursus-en activiteitenaanbod

Onderzoekers/promovendi kunnen gebruik maken van het cursus- en activiteitenaanbod van de Graduate School of Medical Sciences. Samen met de onderzoeker/promovendus stellen we een Training- en Supervisieplan op. Hierin leggen we vast aan welke cursussen, workshops en andere activiteiten de onderzoeker/promovendus gaat deelnemen. Ook krijgen promovendi en onderzoekers gelegenheid om ervaring op te doen in het lesgeven, voornamelijk in de bachelorfase van de studie Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:23 maart 2015 14:39