Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Katholieke Volkspartij (KVP) Geschiedenis

KVP ledentallen (1948-1980)

1948

409.084

10 jaar KVP-financiën, blz. 4. ((KDC, KVP-archief, nr. 762)

1949

348.516

ibidem

1950

319.419

ibidem

1951

295.736

ibidem

1952

277.663

ibidem

1953

257.890

ibidem

1954

269.376

ibidem

1955

429.939

ibidem

1956

428.599

ibidem

1957

368.196

ibidem

1958

379.081

ibidem

1959

374.745

Beaufrays, Les Partis Catholiques, blz. 420

1 okt. 1960

385.500

Versnelling van contributie-inning en -afdracht (KDC, KVP-archief, nr. 844)

1961

375.500

ibidem

1962

328.000

ibidem

1963

312.000

ibidem

1964

276.000

ibidem

1965

259.180

Stuk met ledenstaten over 1965 en 1966 (KDC, KVP-archief, nr. 845)

1966

233.134

ibidem

1967

156.000

Financieel jaarverslag van de algemeen penningmeester van de KVP, boekjaar 1966-1967, blz. 5 (KDC, KVP-archief, nr. 738)

1968

120.000

Houwaart, D. Storm rond partij en parlement. De politieke jaren 1970-'71-'72, Apeldoorn, 1973, blz. 72

1969

100.000

Duufhues, T., Felling, A. en Roes, J. Bewegende patronen. Een analyse van het landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980, Nijmegen, 1985, blz. 296

1970

97.300

Financieel jaarverslag van de algemeen penningmeester van de KVP over het boekjaar 1974, blz. 1 (KDC, KVP-archief, nr. 745)

1971

87.136

ibidem

1972

82.525

ibidem

1973

67.494

ibidem

31 dec. 1974

62.234

ibidem

1975

52.458

Brief van de penningmeester aan de Financiële Raad van april 1976 KDC, KVP-archief, nr. 756)

1976

51.729

Financieel jaarverslag van de algemeen penningmeester van de KVP over het boekjaar 1976, blz. 9 (KDC, KVP-archief, nr. 747)

1977

54.273

Stuk met ledenstaat over 1977 (KDC, KVP-archief, nr. 845)

1978

58.500

Partijdatabestand DNPP

1979

56.185

Stuk met ledenstaat over 1979 (KDC, KVP-archief, nr. 760)

29 sept. 1980

49.343

Brief van de penningmeester aan het dagelijks Bestuur van de KVP (i.l.) van 9 oktober 1980 (KDC, KVP-archief, nr. 701)

De ledentallen van de KVP zijn grotendeels gebaseerd op onderzoek in het KVP-archief (gedeponeerd op het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen), omdat de reeds gepubliceerde overzichten onvolledig zijn en elkaar tegenspreken. Een groot aantal van de cijfers die S.B. Wolinetz geeft in Party Re-alignment in the Netherlands, Yale University, 1973, blz. 141-142 is onjuist, hoewel de gegevens hem door de KVP zelf zijn verstrekt. Beter geïnformeerd is J. Beaufays in Les Partis Catholiques en Belgique et aux Pays-Bas, Brussel, 1973, blz. 420, hoewel hij niet aangeeft waarop zijn ledenstaat is gebaseerd. Voor de ledentallen van de jaren waarover in het archief geen of onvoldoende materiaal aanwezig was, is geput uit secundair werk. Omdat hierin doorgaans geen bronvermelding is opgenomen, worden deze cijfers onder enig voorbehoud gepresenteerd. Ook het ledental van 1948 is niet geheel betrouwbaar. De cijfers die in dit overzicht worden gegeven hebben betrekking op het aantal betalende leden. Met uitzondering van 1968 en 1969 is voor de periode 1960-1973 het ledental gegeven per 1 oktober, voor de periode 1974-1979 per 31 december.

Laatst gewijzigd:16 maart 2023 09:52