Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law for society Samen onderzoeken

Wie gingen u voor?

banner onderzoek

De Faculteit Rechtsgeleerdheid verricht veelvuldig onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen. Om u een idee te geven van de mogelijkheden en de toepassing in uw praktijk, vindt u hieronder een aantal recente voorbeelden van gezamenlijk onderzoek:


Italiaanse antimaffiawetgeving 

In opdracht van: het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Onderzoeker: mr. dr. L.J.J. Peters

Onderzoeksvraag
Er wordt onder meer ingegaan op de vraag wat de toegevoegde waarde van de betreffende wet- en regelgeving voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit is en in hoeverre de verschillende onderdelen van deze wet- en regelgeving nieuw zijn ten opzichte van reeds bestaande (equivalenten in) Nederlandse wet- en regelgeving.

Het onderzoek betreft een verkennende studie naar de Italiaanse strafrechtelijke en strafvorderlijke wet- en regelgeving specifiek gericht op de aanpak van de maffia en betreft een bespreking daarvan.

Met het onderzoek wordt uitvoering gegeven aan het in het regeerakkoord tot uitdrukking gebrachte voornemen van het kabinet Rutte IV om inspiratie op te doen uit het Italiaanse rechtsstelsel voor wat betreft de bestrijding van ernstige georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Naar verwachting wordt het rapport in maart 2023 uitgebracht.


Financiële vergoedingen en het schuldsaneringstraject

In opdracht van: het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Onderzoekers: mr. dr. A. Karapetian, prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon, prof. mr. dr. A.J. Verheij, prof. mer. dr. F.M.J. Verstijlen

Onderzoeksvraag
Het onderzoek heeft betrekking op de vraag of bepaalde financiële vergoedingen voor materiële of immateriële schade buiten een schuldsaneringstraject kunnen worden gehouden. Onder schuldsaneringstraject valt zowel de minnelijke schuldhulpverlening als de wettelijke schuldsanering zoals deze in titel III van de Faillissementswet is geregeld.

De onderzoekers zullen nagaan welke mogelijkheden er binnen het bestaande Nederlands en internationaal (verdrags)rechtelijke kader bestaan om financiële vergoedingen buiten een schuldsaneringstraject te houden. Daartoe zal ook een rechtsvergelijkend onderzoek plaatsvinden.

Het rapport wordt begin 2023 uitgebracht.


Conflicten in het sociaal domein, te voorkomen of onvermijdelijk?

In opdracht van: de Raad voor de rechtspraak
Onderzoekers: Prof. mr. dr. A.T. Marseille, prof. dr. H.B. Winter, dr. P. de Winter, dr. mr. M. Wever van de RUG en dr. A.G. Mein, mr. F. Aslimani van HvA.

Onderzoeksvraag
De vraag die centraal staat in het onderzoek is hoe conflicten in het sociaal domein kunnen worden voorkomen. Hierbij is zowel gekeken naar de uitvoering van de Participatiewet als de Wmo.

In een tussenrapportage van het eerste deel van het onderzoek concluderen de onderzoekers, na ruim 120 gesprekken bij 16 gemeenten, dat de overheid haar zorgplicht ten opzichte van burgers serieus moet nemen. Veel gemeenten doen dat onvoldoende, waardoor ze hun eigen burgers onnodig in de problemen brengen.

Het tweede deel van het onderzoek, waarin de onderzoekers bij zes gemeenten pilots uitvoeren, wordt op dit moment uitgevoerd. In deze pilots worden verschillende werkwijzen, die zijn gericht op het voorkomen van conflicten, getest. Het eindrapport verschijnt in de loop van 2022.

Download het onderzoeksrapport


Alimentatie van nu, acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen

In opdracht van: het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Onderzoekers: Prof. mr. dr. W.D. Kolkman, prof. mr. dr. L.J.A. Verstappen, mr. dr. I. Visser

Onderzoeksvraag
Is het huidige alimentatierecht nog wel van deze tijd? Er is gekeken naar de acceptatie van alimentatie door burgers, naar de aansluiting bij de maatschappij en naar mogelijke aanpassingen van wet- en regelgeving, mede met het oog op het voorkomen van procedures.

De onderzoekers stellen enkele verbeteringen voor, onder meer van de grondslag voor alimentatie, van de Alimentatienormen en van de positie van ongehuwde samenwoners.

Download het onderzoeksrapport


Korte en effectieve kantoncomparities? Uitdaging voor reflexieve rechters

In opdracht van: de Raad voor de rechtspraak
Onderzoekers: Prof. mr. dr. A.T. Marseille, prof. dr. H.B. Winter, mr. drs. M. Batting, mr. C.E. Bloemhoff

Onderzoeksvraag
Hoe verlopen comparities bij de kantonrechter, welke variatie doet zich daarbij voor en zijn er handreikingen (‘best principles’) die leiden tot een optimale combinatie van snelheid, effectiviteit en tevredenheid?

Het onderzoek is voortgekomen uit de wens van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) om te onderzoeken hoe comparities (zitting die plaatsvindt na schriftelijke reactie van de betrokken partijen) in kantonzaken op een zo snel en efficiënt mogelijke manier vorm kunnen worden gegeven.

Download het volledige onderzoeksrapport


Dialoogtafel: woorden én daden

In opdracht van: de Dialoogtafel Groningen
Onderzoekers: Heinrich Winter, Janka Stoker

Onderzoeksvraag
In opdracht van de Dialoogtafel Groningen is een analyse gemaakt van het functioneren van de Tafel sinds de oprichting in maart 2014.

De Dialoogtafel is opgericht om bij te dragen aan het herstel van vertrouwen in de regio die last heeft van aardbevingen door gaswinning. De Tafel met 15 deelnemers en 2 voorzitters is ingezet als uiting van een nieuwe besturingsfilosofie waarbij overheden, bedrijven en burgers op consensus gericht overleggen.

De Dialoogtafel Groningen heeft goede resultaten bereikt die zonder de Tafel waarschijnlijk niet waren bereikt. Dat concluderen Stoker en Winter in hun evaluatierapport ‘Dialoogtafel: woorden én daden’. Ook hebben zij een advies uitgebracht voor de toekomstige positie en inrichting van de Tafel.


Herziening van de zedendelicten?

In opdracht van: het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid & Justitie
Onderzoekers: Mr. Dr. Kai Lindenberg en Mr. Dr. Drs. Alwin van Dijk

Download het volledige onderzoeksrapport

Onderzoeksvraag
In dit onderzoek staat de vraag centraal of de misdrijven tegen de zeden (Titel XIV, Boek II van het Wetboek van Strafrecht) moeten worden herzien. De vraag of de zedentitel moet worden herzien is gerelateerd aan drie factoren. Het gaat om het belang van strafwetgeving die voldoende samenhang vertoont, niet te complex is en heldere normstellingen bevat. Deze factoren worden in verband gebracht met drie belanghebbenden: de burger, de jurist en de politicus.

Voor deze studie zijn zeventien juristen geïnterviewd en heeft documentenonderzoek plaatsgevonden. De uiteindelijke conclusie is dat de zedentitel inderdaad moet worden herzien. De onderzoekers doen hiertoe suggesties.


Decentralisaties in sociale domein vragen om groot onderhoud aan stelsel van rechtsbescherming

In opdracht van: Instituut GAK
Onderzoekers: mr. A.M. (Aline) Klingenberg, prof. mr. dr. S.A.J. (Solke) Munneke, mr. dr. A. (Albertjan) Tollenaar en prof. dr. G.J. (Gijsbert) Vonk (editor en projectleider).

Onderzoeksvraag
De Nederlandse gemeenten hebben in de afgelopen jaren meer vrijheid gekregen om zelf beleid te ontwikkelen bij de maatschappelijke ondersteuning en de sociale bijstand. Ook krijgt de gemeente meer vrijheid om te bepalen wat voor zorg en ondersteuning wordt verstrekt aan de individuele burger (maatwerk). In dit onderzoek is nagegaan welke gevolgen deze veranderingen hebben voor het functioneren van de rechtsstaat.

Download het volledige onderzoeksrapport

Laatst gewijzigd:01 augustus 2022 16:38