Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law for society Samen onderzoeken

Wie gingen u voor?

banner onderzoek

De Faculteit Rechtsgeleerdheid verricht veelvuldig onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen. Om u een idee te geven van de mogelijkheden en de toepassing in uw praktijk, vindt u hieronder een aantal recente voorbeelden van gezamenlijk onderzoek:

Korte en effectieve kantoncomparities? Uitdaging voor reflexieve rechters

In opdracht van: de Raad voor de rechtspraak
Onderzoekers: Prof. mr. dr. A.T. Marseille, prof. dr. H.B. Winter, mr. drs. M. Batting, mr. C.E. Bloemhoff

Onderzoeksvraag
Hoe verlopen comparities bij de kantonrechter, welke variatie doet zich daarbij voor en zijn er handreikingen (‘best principles’) die leiden tot een optimale combinatie van snelheid, effectiviteit en tevredenheid?

Het onderzoek is voortgekomen uit de wens van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) om te onderzoeken hoe comparities (zitting die plaatsvindt na schriftelijke reactie van de betrokken partijen) in kantonzaken op een zo snel en efficiënt mogelijke manier vorm kunnen worden gegeven.

Download het volledige onderzoeksrapport

Dialoogtafel: woorden én daden

In opdracht van: de Dialoogtafel Groningen
Onderzoekers: Heinrich Winter, Janka Stoker

Onderzoeksvraag
In opdracht van de Dialoogtafel Groningen is een analyse gemaakt van het functioneren van de Tafel sinds de oprichting in maart 2014.

De Dialoogtafel is opgericht om bij te dragen aan het herstel van vertrouwen in de regio die last heeft van aardbevingen door gaswinning. De Tafel met 15 deelnemers en 2 voorzitters is ingezet als uiting van een nieuwe besturingsfilosofie waarbij overheden, bedrijven en burgers op consensus gericht overleggen.

De Dialoogtafel Groningen heeft goede resultaten bereikt die zonder de Tafel waarschijnlijk niet waren bereikt. Dat concluderen Stoker en Winter in hun evaluatierapport ‘Dialoogtafel: woorden én daden’. Ook hebben zij een advies uitgebracht voor de toekomstige positie en inrichting van de Tafel.

Herziening van de zedendelicten?

In opdracht van: het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid & Justitie
Onderzoekers: Mr. Dr. Kai Lindenberg en Mr. Dr. Drs. Alwin van Dijk

Download het volledige onderzoeksrapport

Onderzoeksvraag
In dit onderzoek staat de vraag centraal of de misdrijven tegen de zeden (Titel XIV, Boek II van het Wetboek van Strafrecht) moeten worden herzien. De vraag of de zedentitel moet worden herzien is gerelateerd aan drie factoren. Het gaat om het belang van strafwetgeving die voldoende samenhang vertoont, niet te complex is en heldere normstellingen bevat. Deze factoren worden in verband gebracht met drie belanghebbenden: de burger, de jurist en de politicus.

Voor deze studie zijn zeventien juristen geïnterviewd en heeft documentenonderzoek plaatsgevonden. De uiteindelijke conclusie is dat de zedentitel inderdaad moet worden herzien. De onderzoekers doen hiertoe suggesties.

Decentralisaties in sociale domein vragen om groot onderhoud aan stelsel van rechtsbescherming

In opdracht van: Instituut GAK
Onderzoekers: mr. A.M. (Aline) Klingenberg, prof. mr. dr. S.A.J. (Solke) Munneke, mr. dr. A. (Albertjan) Tollenaar en prof. dr. G.J. (Gijsbert) Vonk (editor en projectleider).

Onderzoeksvraag
De Nederlandse gemeenten hebben in de afgelopen jaren meer vrijheid gekregen om zelf beleid te ontwikkelen bij de maatschappelijke ondersteuning en de sociale bijstand. Ook krijgt de gemeente meer vrijheid om te bepalen wat voor zorg en ondersteuning wordt verstrekt aan de individuele burger (maatwerk). In dit onderzoek is nagegaan welke gevolgen deze veranderingen hebben voor het functioneren van de rechtsstaat.

Download het volledige onderzoeksrapport
Laatst gewijzigd:04 maart 2021 15:46