Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Security, Technology & e-Privacy Research Group Workshop

Zeven mogelijke onderwerpen

Door te kijken naar de kenmerken van geradicaliseerde mensen is een aantal terugkomende risicofactoren bekend. In het project ARMOUR is voor zeven van die factoren gekeken welke vaardigheden zouden helpen om jongeren minder vatbaar te maken voor radicalisering. Eerstelijnsprofessionals krijgen informatie over het verband tussen radicalisering en de betreffende risicofactor en ervaren praktische oefeningen die ook met jongeren gedaan kunnen worden. Voor de workshop die nu aangeboden wordt zullen twee van de zeven onderwerpen verder uitgewerkt worden.

 1. Coaching en ouderschap
  De adolescentie is een uitdagende levensfase voor zowel tieners als ouders. Tijdens hun adolescentie ervaren tieners vele veranderingen, van biologisch tot sociaal, emotioneel, psychologisch en cognitief, waarbij ze hun eigen identiteit ontwikkelen en worstelen om hun plaats in de maatschappij te vinden. Daarbij hoort ook het afstand nemen van ouders, het ontwikkelen van eigen meningen en het zich aansluiten bij leeftijdsgroepen. De workshop gaat in op het begrijpen van het gedrag van jeugdigen en op effectieve coachings- en opvoedingsstrategieën, zodat voorkomen kan worden dat tieners radicaliseren.
 2. Kritisch denken
  Door jongeren kritisch te leren denken, leren ze om eigen vooroordelen uit de weg te gaan, en te komen tot nieuwe manieren van denken die meer feitelijk en waarheidsgetrouw zijn. Kritisch denken is belangrijk bij het voorkomen van radicalisering omdat het jongeren in staat stelt zelfstandig te denken, de wereld te begrijpen op basis van persoonlijke ervaring en observatie, en op dezelfde manier kritische, goed geïnformeerde beslissingen te nemen in plaats van klakkeloos simplistische redeneringen en propaganda over te nemen.
 3. Omgaan met boosheid
  Boosheid is een normale menselijke emotie, maar kan ook een push factor voor radicalisering zijn. Leren om boosheid te beheersen is een aan te leren vaardigheid, geen instinct. De workshop heeft als doel om te leren met boosheid om te gaan. Hierdoor kun je jongeren ondersteunen bij het leren om te gaan met hun boosheid en frustratie waardoor ze minder vatbaar zijn voor polarisatie en radicalisering.
 4. Narratieven en identiteit
  Factoren die te maken hebben met identiteitsvorming worden vaak genoemd als oorzaak voor het radicaliseren. Identiteitsvorming kan negatief worden beïnvloed door de verhalen die worden verteld over ‘jouw groep’, denk bv. aan ‘k*tmarokkaantjes’ of ‘stomme boeren’. In deze workshop leren professionals om jeugd te leren hoe ze dysfunctionele labels kunnen herkennen, hoe ze de bijbehorende geïnternaliseerde normen en waarden kunnen benoemen, hoe ze daarmee om kunnen gaan zodat een positief zelfbeeld kan ontstaan.
 5. Discussievaardigheden
  Met steeds grotere meningsverschillen, is het soms moeilijk om uit de emotie te blijven en een goede discussie te voeren. De kennis, vaardigheden, waarden en attitudes die worden aangeleerd tijdens deze workshop zijn bedoeld om bij jongeren weerstand tegen extreme ideologieën en gewelddadig gedrag op te bouwen door het consolideren van kritisch denken, communicatie, samenwerking, empathie en (zelf)reflectie.
 6. Conflicthantering
  Boosheid, gebrek aan eigenwaarde, frustratie en slachtofferschap worden vaak genoemd als factoren die radicalisering kunnen bevorderen. Onopgeloste conflicten kunnen leiden tot boosheid, gebrek aan eigenwaarde, frustratie en gevoelens van slachtofferschap. Daarom is het kunnen omgaan met conflicten een vaardigheid die een beschermende factor kan zijn tegen radicalisering.
 7. Proportionele reactie op provocaties
  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de perceptie van onrechtvaardigheid een van de sterkste factoren is die radicalisering in de hand werken. Daarom is het proportioneel optreden van de overheid belangrijk om radicalisering te voorkomen. In de workshop wordt aan de hand van waargebeurde scenario’s gediscussieerd over wat de juiste grenzen zijn voor reacties vanuit de overheid.

Laatst gewijzigd:08 oktober 2021 14:46