Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsKwaliteitszorg

Vakevaluaties

Jaarlijks worden ongeveer 70 vakken uitgebreid geëvalueerd. Opmerkingen of suggesties over vakken, die niet op de uitgebreide wijze worden geëvalueerd, kunnen worden ingevuld op een korte vragenlijst via Nestor, waar studenten aan het eind van elk blok/semester op worden geattendeerd. De resultaten van de verkorte evaluaties komen ter beschikking van de directeur onderwijs.

De procedure voor de uitgebreide evaluaties is als volgt:

 1. De Directeur Onderwijs selecteert de te evalueren vakken, zodanig dat alle verplichte vakken eens in de drie jaar aan de beurt komen.
 2. Aan het begin van elke evaluatieperiode krijgt de examencommissie een lijst van te evalueren vakken toegestuurd.
 3. De docenten van de betreffende vakken krijgen een conceptvragenlijst toegestuurd met het verzoek eventuele aanvullingen of wijzigingen door te geven.
 4. De enquête wordt afgenomen na afloop van het tentamen of, als het vak geen afsluitend tentamen heeft, op het laatste hoor- of werkcollege.
 5. In afwijking van wat onder 1 t/m 3 gesteld is, worden alle propedeusevakken jaarlijks geëvalueerd met behulp van een korte digitale enquête die na het tentamen wordt toegestuurd. Per evaluatieronde wordt echter bij één propedeusevak een uitgebreide papieren enquête gebruikt.
 6. Bij alle schriftelijke enquêtes hoort een evaluatiegesprek. De aan het tentamen of aan het vak (indien er geen afsluitend tentamen is) deelnemende studenten krijgen een uitnodiging om zich aan te melden voor het gesprek.
  Daarnaast kan de opleidingscommissie van de opleiding waartoe een te evalueren vak behoort, een lid afvaardigen om bij het gesprek aanwezig te zijn.
 7. Afhankelijk van de grootte van het vak worden drie tot vijf van de aangemelde studenten uitgenodigd voor het evaluatiegesprek.
 8. Het evaluatiegesprek met docenten en studenten vindt plaats onder voorzitterschap van een beleidsmedewerker onderwijs en in aanwezigheid van de Directeur Onderwijs en een medewerker kwaliteitszorg.
 9. De deelnemers aan het evaluatiegesprek krijgen het conceptverslag van het gesprek ter goedkeuring voorgelegd.
 10. De enquêteresultaten en de verslagen van de evaluatiegesprekken worden aan het eind van elk semester gebundeld en verstuurd naar de leden van het faculteitsbestuur, de faculteitsraad, de opleidingscommissies en de facultaire Commissie Kwaliteitszorg, en de voorzitters van de vakgroepen. De bundels kunnen bij de Infobalie in de Turftorenstraat ter inzage worden gevraagd.
 11. De afdeling Kwaliteitszorg vraagt de verantwoordelijke docent bij aanvang van de nieuwe collegeperiode wat hij/zij met betrekking tot de verbeterpunten heeft aangepast.
 12. Bij vakken die niet op bovenstaande wijze geëvalueerd worden wordt per blok aan het eind van de tentamenperiode een korte 'quick-scan' enquête met 5 vragen aangeboden aan de betrokken studenten via de Student Portal. De resultaten gaan via de Directeur Onderwijs naar de betrokken vakcoördinatoren.

Ter aanvulling op de procedure kunnen ook evaluaties plaatsvinden om bijzondere redenen, bijvoorbeeld bij nieuwe vakken op het tableau of bij nieuwe docenten.

Laatst gewijzigd:08 augustus 2016 16:34
printView this page in: English