Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekEthische Commissie

Ethische Commissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

De Ethische Commissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (EC Pedok) heeft als taak (voorgenomen) gedragswetenschappelijk onderzoek van medewerkers, dan wel onderzoek dat valt onder de verantwoordelijkheid van medewerkers, te toetsen op criteria van wetenschappelijk verantwoord handelen.

De commissie baseert zich bij haar toetsing op de richtlijnen in het Ethiek Reglement Pedok (versie maart 2018).

Deze zijn gebaseerd op de

Onderzoek dat binnen de afdeling wordt uitgevoerd en dat valt onder medisch wetenschappelijk onderzoek, zal door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het UMCG moeten worden goedgekeurd.

Een onderzoeksvoorstel ter beoordeling voorleggen

Een verzoek om goedkeuring voor het uitvoeren van onderzoek waaraan personen (participanten) deelnemen kan gedaan worden door het insturen van het Meldingsformulier voorgenomen onderzoek Pedok bij een e-mail naar de EC: ecpedok@rug.nl . In dit formulier wordt vermeld welke bijlagen u tevens dient op te sturen. Het gaat om:

  • het betreffende onderzoeksvoorstel
  • informatie- en wervingsbrochures
  • formulier(en) voor informed consent
  • verklaringen van geheimhouding
  • alle overige stukken die relevant zijn voor de beoordeling

Meldingsformulier en bijlagen dienen als Word files en niet als pdf te worden verzonden.

Zodra uw onderzoek door de EC is beoordeeld, ontvangt u van Miranda Cazemier van den Berg (ambtelijk secretaris) via e-mail bericht hierover. Houd rekening met een termijn van zo’n vier weken voor een antwoord op uw aanvraag.

Het oordeel kan een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke goedkeuring betreffen of een afwijzing. In alle gevallen wordt het oordeel met redenen omkleed. Ook een onvoorwaardelijke goedkeuring kan tevens een (bindend) advies aan de onderzoeker(s) bevatten. Een afwijzing betekent dat het onderzoek in de voorgelegde vorm niet kan worden uitgevoerd.

De commissie laat zich bij haar oordeel leiden door overwegingen ten aanzien van bescherming van de privacy en de zwaarte van de belasting van participanten, afgezet tegen het belang van het onderzoek.

Toelichting bij het voorleggen van een onderzoeksvoorstel ter beoordeling aan de EC

Het is verplicht om participanten volledig te informeren over de aard, duur, en mogelijke risico’s (zoals emotionele belasting bij gevoelige onderwerpen) van deelname aan het onderzoek voordat zij (schriftelijk) actief toestemming geven voor deelname (middels een ondertekend formulier Geïnformeerde toestemming/Informed consent). Participanten moeten een geïnformeerde keuze kunnen maken om wel of niet aan een onderzoek deel te nemen. Bij deelname van kinderen of personen die onbekwaam zijn tot oordelen vullen hun wettelijke vertegenwoordigers het formulier in. Kinderen vanaf 12 jaar dienen ook zelf een (apart, voor hen ontworpen) formulier te ondertekenen. Bij jongeren vanaf 16 jaar hoeven hun wettelijke vertegenwoordigers geen formulier te ondertekenen. Passieve toestemming (geen bezwaar aantekenen n.a.v. aangeboden informatie over het onderzoek) kan gezocht worden indien het onderzoek plaats vindt binnen een instituut dat de verantwoordelijkheid wil dragen en daarvoor actief toestemming heeft gegeven, het een onderzoek betreft dat geen speciale belasting op de proefpersonen legt en waar een eventuele terugrapportage alleen op tenminste groepsniveau (en dus niet op individueel niveau) plaats vindt.

Om het u gemakkelijk te maken, kunt u het formulier ‘Geïnformeerde toestemming’ downloaden en gebruiken.

In veel gevallen zal het bovendien nodig zijn om alle bij het onderzoek betrokken medewerkers (en eventueel studenten) een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Daarin verklaart men de privacy van participanten te zullen beschermen en de bij wet voor wetenschappelijk onderzoek vereiste zorgvuldigheid in de omgang met persoonlijke gegevens te zullen betrachten. Dit houdt onder meer in opslag op de beveiligde Y-schijf van een RUG-computer en scheiding van persoonlijke en onderzoeksgegevens, zodat identificatie van participanten via de onderzoeksgegevens niet mogelijk is.

Laatst gewijzigd:26 november 2018 11:26
printView this page in: English