Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Research Centre PMD Han Nakken prijs

Reglement

Het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van de afdeling Orthopedagogiek van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen looft iedere twee jaar, in samenwerking met de Stichting OOO, de Han Nakken Prijzen uit voor de beste wetenschappelijke prestatie ende opmerkelijkste praktijkprestatie op het gebied van personen met Zeer Ernstig Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). Hierbij gaat het om prestaties die geleverd zijn door personen die werkzaam zijn in het Nederlandstalige vakgebied. De prijzen van ieder €2500,-- worden op 14 december 2018 uitgereikt.

Uitreiking 14 december 2018

De uitreiking van de Han Nakken Prijzen en de daaraan gekoppelde Han Nakken lezing zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 14 december 2018 in het Van Swinderen Huys te Groningen.

Criteria

Doelgroep: De wetenschappelijke prestatie en de praktijkprestatie moeten betrekking hebben op personen met Zeer Ernstig Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). De organisatie hanteert daarbij de omschrijving en doelgroepafbakening zoals deze is beschreven door Han Nakken in 2011. Nakken stelt in zijn omschrijving dat het gaat om … personen die in ieder geval een diepe verstandelijke beperking en ernstige motorische beperkingen hebben, met daarnaast zeer vaak sensorische beperkingen” (Nakken, 2011, p 20).

Deze beschrijving maakt duidelijk dat het gaat om een bijzondere, maar niet scherp afgegrensde categorie personen. Nakken stelt, dat: ....opvoeding en ondersteuning opgezet vanuit de ene dominante beperking (een verstandelijke beperking tekortschiet als gevolg van een andere dominante beperking (een motorische beperking). Dat zich daarbij ook nog andere beperkingen voordoen ( sensorische beperkingen) versterkt deze uitspraak alleen maar (Nakken, 2011, p 21). Voor een uitgebreidere beschrijving van criteria voor de doelgroepafbakening verwijzen wij naar Nakken in zijn hoofdstuk in het handboek ‘Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen: handvatten voor een kwaliteitsvol leven’( Maes, Vlaskamp & Penne, red., 2011)

Criteria ter beoordeling van de wetenschappelijke prestatie

 • Publicatie in een wetenschappelijk forum (in een wetenschappelijk tijdschrift, bij een wetenschappelijke uitgeverij of via Open Access).
 • Gepubliceerd tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2018 (ook toegestaan: artikelen die nog niet gepubliceerd maar wel geaccepteerd zijn door redactie. Bewijsstuk dient meegestuurd te worden).
 • Gerealiseerd door auteur(s), waarvan in ieder geval de eerste auteur werkzaam moet zijn in Nederland of Vlaanderen.
 • Aangemeld door de eerste auteur.
 • Bij de beoordeling kijkt de jury naar originaliteit, het voldoen aan de gangbare eisen aan wetenschappelijke publicaties met extra aandacht voor de relatie tussen praktijk en wetenschap, debeargumenteerde relevantie en implicaties voor verder onderzoek en/of voor de klinische praktijk

Criteria ter beoordeling van de praktijkprestatie

 • De prestatie moet geleverd zijn door een of meerdere personen, waarvan in ieder geval de eerste verantwoordelijke werkzaam moet zijn in Nederland of Vlaanderen.
 • Er moet bewijs zijn dat de prestatie is geleverd.
 • Er moet een verklaring zijn dat het een oorspronkelijke prestatie is.
 • Het voor de prijs in aanmerking komende product moet, indien mogelijk, worden toegezonden. Een DVD of een andere wijze van tonen van het praktijkproduct is eveneens mogelijk.
 • De prestatie moet zijn geleverd tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2018.
 • Aangemeld door de (eerste) persoon die de prestatie heeft geleverd, of door een andere persoon met goedvinden van de persoon of personen die het betreffen.
 • Bij de beoordeling kijkt de jury naar originaliteit, wetenschappelijke onderbouwing, overdraagbaarheid, toepasbaarheid en mate waarin het een oplossing biedt voor de doelgroep.

Procedure:

 • Inzenden vóór 30 juni 2018 met volledige ingevuld aanmeldingsformulier (inclusief motivatie, omschrijving product en kader waarbinnen het product is ontwikkeld).
 • Praktijkproduct dient, voor zover mogelijk, fysiek in viervoud te worden ingezonden.
 • Maximaal 1 inzending per persoon.
 • Voordat de jury zich zal buigen over de inzendingen vindt er een ambtelijke selectie plaats op basis van de gestelde criteria.

Download de reglementen

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:20