Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Differentiatie

Over het project

Zoals u weet is sinds 2014 de Wet passend onderwijs van kracht. Het doel van deze wet is dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs. Daarbij is het streven dat ook kinderen met speciale onderwijsbehoeften zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan. Hierdoor krijgen docenten in het regulier onderwijs te maken met meer verschillen tussen leerlingen, wat maakt dat het aansluiten op de behoeften van iedere individuele leerling soms best lastig is. Er wordt veel van docenten gevraagd en differentiatie blijkt voor veel docenten best moeilijk te zijn.

In het huidige onderzoek wordt gekeken naar hoe docenten omgaan met verschillen tussen leerlingen tijdens de les, waarbij we ons richten op het vmbo (gl, tl & mavo). Daarbij gaat het onder andere om de ervaringen van docenten zelf. Wat gaat er volgens hen goed? Wat kan er beter? Welke factoren spelen hierbij volgens hen een rol? En, is differentiatie volgens hen eigenlijk wel belangrijk? Daarnaast brengen we ook de ervaringen van de leerlingen in kaart. Om in te spelen op verschillen tussen leerlingen, bijvoorbeeld in leerprestaties of leer- en gedragsproblemen, is het namelijk van belang te weten hoe gemotiveerd de leerlingen zijn in de les, hoe zij zich voelen in de les en wat hun beeld van de docent is in de les. Om de ervaringen van docenten en leerlingen te onderzoeken, maken we gebruik van een dagboek in de vorm van een app. Behalve de persoonlijke ervaringen van docenten en leerlingen, zijn ook de interacties onderling van belang. Om deze interacties in kaart te brengen, zullen we een aantal lessen observeren.

Het onderzoeksproject wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:22