Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Uit de oude doos

Het vrouwenoverleg

Het vrouwenoverleg

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig had het aantal mannen, binnen de Vakgroep werkzaam, zeker nog een groot overwicht ten opzichte van de medewerksters. Als je keek naar het aantal vrouwelijke studentes ten opzichte van de mannelijke studenten dan kan rustig worden gesteld dat de dames meer en meer de overhand kregen. En het was ook de tijd dat her en der de vrouwelijke studenten zich opwierpen te komen tot vrouwenoverleg binnen de diverse studierichtingen, dus ook binnen de orthopedagogiek.

Een vijftal studentes nam het voortouw, te weten Carla Gooren, Janneke Holtkamp, Emma Polter, Ellen Loykens en Lies Terpstra. Ze riepen de medestudentes op mee te doen aan een ‘vrouwenoverleg voor Orthopedagogiek’ dat de eerste keer zou gaan plaatsvinden aan de Oude Boteringestraat in de studentenruimte op de tweede verdieping. Een ruimte die trouwens zwaarbevochten was binnengehaald door de studentenfractie binnen het vakgroepsbestuur. Na ruim twee jaren in het nieuwe pand had men een eigen ruimte waar men terecht kon.

Het eerste overleg stond gepland voor woensdag 29 oktober 1980. In de aankondiging had het vijftal ook een doelstelling opgenomen: ‘De bedoeling is van dit overleg een coördinatiepunt te creëren voor alle activiteiten met betrekking tot de positie van meisjes en vrouwen binnen de orthopedagogiek’. Niet alleen was het doel een vrouwenoverleg binnen de studierichting te creëren, maar ook dienden er contacten op subfacultair en hoger te worden gelegd.

Tijdens het eerste overleg kwamen onder meer de volgende punten aan de orde: de oprichting van vrouwenstudiegroepen en/of discussiegroepen. Dit vooral voor die studentes die geïnteresseerd waren in de situatie van meisjes en vrouwen met wie zij in de toenmalige toekomst als orthopedagoge te maken zouden krijgen of die geïnteresseerd waren in hun eigen situatie binnen de vakgroep.

In de oproep richting de studentes werden ook de scribenten opgeroepen die zich bezighielden met onderzoek op het gebied van de vrouwenstudies dan wel daar plannen voor hadden. Eraan toegevoegd werd tevens dat men (het vijftal) bezig was literatuur te verzamelen over het onderwerp vrouwenstudies en de informatie vast te leggen in een kaartsysteem, die in de studentenruimte een plek zou gaan vinden, zodat eenieder over deze informatie zou kunnen gaan beschikken.

En daadwerkelijk kwam er een groot aantal studentes op deze aangekondigde bijeenkomst af en werd de oproep een succes. Wel andermaal een duidelijk tijdsbeeld, gelet het gegeven er nog geen sprake was van de aanwezigheid van computers om data te verzamelen en op te slaan.

Vrouwenstudies 1980
Vrouwenstudies 1980
Laatst gewijzigd:02 januari 2020 13:30