Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderwijsEducatieve Minor

Studieprogramma

Twee fasen

De Educatieve Minor is uitsluitend geprogrammeerd in het eerste semester en bestaat uit twee fasen van elk 15 EC: de eerste fase duurt van september tot half november, de tweede van half november tot februari. Je dient beide fasen in één semester af te ronden. Spreiding over meerdere collegejaren is niet mogelijk.

Stage en opleiding

De Educatieve Minor omvat een stagecomponent en een opleidingscomponent. Twee dagen per week besteed je aan colleges en opdrachten. In de eerste twee weken krijg je een fulltime training in de basisvaardigheden om les te kunnen geven. Dit gebeurt in samenwerking met de school. De Lerarenopleiding selecteert de scholen en de stageplaatsen.

Bevoegdheid

Wie de gehele Educatieve Minor met voldoende resultaat afrondt (30 EC), heeft een beperkt tweedegraadsbevoegdheid voor vmbo-tl en onderbouw havo-vwo.

FASE 1   september - medio november
EC
1. Minorstage 1

In deze fase werk je het hele semester drie dagen per week op een middelbare school. Je werkt toe van observeren naar zelfstandig lesgeven. Aan het eind wordt de stage beoordeeld en krijg je een advies over het vervolg. (meer informatie hieronder).

10

2. Basiscursus Minor Lerarenopleiding
Twee dagen per week besteed je aan colleges/opdrachten vanuit de opleiding. Zo verwerf je elementaire theorie over (effectief) pedagogisch-didactisch handelen in de klas en weet deze theorie toe te passen in je lespraktijk. Het gaat om onderdelen als:

  • effectief leiding geven aan de klas
  • orde houden
  • aspecten bij lesvoorbereiding en -uitvoering
  • omgaan met leerlingen.

Het onderdeel wordt half november schriftelijk getoetst.

5
3. Afronding

Half november - stagebeoordeling met je beide opleiders (stageschool en Lerarenopleiding). Afhankelijk van je inzet en resultaten wordt 10 EC toegekend. Op deze beoordeling volgt een (niet bindend) advies:

  • positief: doorgaan met fase 2 van de Educatieve Minor
  • negatief: de Educatieve Minor beëindigen (onvoldoende perspectief op succesvolle afronding van de beroepskwalificerende stage in fase 2).

Schriftelijke toets 'Basiskennis pedagogisch-didactisch handelen'.

FASE 2   medio november - februari
EC
4. Minorstage 2
In de tweede fase werk je drie dagen per week op je stageschool:
  • je gaat zelfstandig lesgeven
  • verzorgt lessenseries
  • ontwerpt onderwijsmateriaal.

Aan de hand van lesobservaties en je Bekwaamheidsdossier zal in het eindgesprek blijken of je voldoet aan de eisen voor een onderwijsbevoegheid (vmbo-tl en onderbouw havo-vwo).

10
5. Vakdidactiek onderbouw
In de theoretische component geeft je vakdidacticus theorie en training gericht op de vakdidactiek. Net als in de eerste fase volg je twee dagen per week college en doet opdrachten.

Afronding op basis van een aantal opdrachten (kan per vak verschillen).

5
6. Afronding

Half februari: eindgesprek met jou en je beide opleiders (stageschool en Lerarenopleiding). Lesobservaties en je bekwaamheidsdossier bepalen of je voldoet aan de eisen voor je onderwijsbevoegheid.

Toets 'Basiskennis vakdidactiek in de onderbouw' middels opdrachten.

Bekwaamheidsdossier

De resultaten uit fase 1 en 2 verzamel je in een digitaal Bekwaamheidsdossier. Het geeft je ontwikkeling weer tijdens de Educatieve Minor en vormt de basis voor je Educatieve Master.

Laatst gewijzigd:16 juli 2018 15:08