Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection education Radiation protection

Proefexamen #1

Coördinerend deskundige

Bij de meerkeuzevragen moet één van de vier alternatieven (a, b, c of d) worden aangekruist. Per vraag is maar één antwoord juist. De goede antwoorden vindt u hier . Het examen is gebaseerd op de leerstof behandeld in de Syllabus Coördinerend Stralingsbeschermingsdeskundige (Rijksuniversiteit Groningen /Arbo, Milieu en Duurzaamheid / GARP).

 1. Hoeveel kerndeeltjes bevat het nuclide 3 2He ?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 5

  Tijdens het verval van het nuclide 64Cu blijkt annihilatiestraling te worden uitgezonden. Dit moet het gevolg zijn van een β+-overgang.

  Bekijk eerst nauwkeurig het vervalschema van 64Cu en beantwoord daarna de volgende vraag.

 2. Wat is de eindtoestand van deze overgang?
  1. grondtoestand van 64Ni
  2. aangeslagen toestand van 64Ni
  3. grondtoestand of aangeslagen toestand van 64Ni
  4. grondtoestand van 64Zn
 3. De isomeer 60mCo vervalt voornamelijk door interne conversie. Wat wordt er tijdens het verval uitgezonden?
  1. altijd een γ-foton
  2. altijd een conversie-elektron
  3. soms een γ-foton en soms een conversie-elektron
  4. gelijktijdig een γ-foton en een conversie-elektron

  Bij de moeder-dochterrelatie A –> B is T½,A < 0,01×T½,B. Op tijdstip t = 0 is uitsluitend activiteit A aanwezig.

 4. Vul de zin aan: Na de eerste halveringstijd van de moeder is...
  1. de activiteit van A ongeveer gelijk aan die van B
  2. de activiteit van A ongeveer gelijk aan de helft van de activiteit van B
  3. de totale activiteit van A plus B ongeveer gelijk aan de beginactiviteit
  4. de totale activiteit van A plus B ongeveer gelijk aan de helft van de beginactiviteit
 5. Waarvan hangt de massaverzwakkingscoëfficiënt voor γ-straling af?
  1. dikte van de absorberende laag
  2. soortelijke massa van het absorberende materiaal
  3. stralingsintensiteit
  4. fotonenergie
 6. Welk nuclide ontstaat als  eindproduct van de kernreactie 10 5B(n,α) ?
  1. 7 3Li
  2. 7 4Be
  3. 13 6C
  4. 13 7N
 7. Wat is het voornaamste mechanisme waardoor snelle neutronen met een energie van 20 MeV hun energie verliezen?
  1. botsingen met atoomkernen
  2. ionisaties
  3. neutronvangst
  4. kernsplijting
 8. Voor welke soort straling wordt de grootheid kerma NIET gebruikt?
  1. protonenstraling
  2. neutronenstraling
  3. fotonenstraling
  4. röntgenstraling

  In een stralingsveld met γ-fotonen zal ten gevolge van het ontbreken van elektronenevenwicht een orgaan soms een extra, relatief belangrijke stralingsdosis ontvangen.

 9. Bij welke combinatie van bron- en doelorgaan is dit het geval?
  1. bronorgaan hersenen en doelorgaan schildklier
  2. bronorgaan schedel en doelorgaan hersenen
  3. bronorgaan sponsachtig beenweefsel en doelorgaan rode beenmerg
  4. bronorgaan lever en doelorgaan galblaas

  In het energiegebied waar het Compton-effect overheerst, is de massieke verzwakkingscoëfficiënt van waterstof een factor twee groter dan die van andere lichte elementen. Dit is de belangrijkste oorzaak waardoor er een numeriek verschil is tussen het omgevingsdosisequivalent H*(10) en de kerma in lucht Klucht.

 10. Hoe groot is de verhouding H*(10) / Klucht ?
  1. ongeveer 2 Sv Gy-1
  2. ongeveer 1,1 Sv Gy-1
  3. ongeveer 0,9 Sv Gy-1
  4. ongeveer 0,5 Sv Gy-1
 11. Vul de zin aan: Staar (cataract) is een...
  1. weefselreactie met een drempelwaarde die afhangt van zowel de dosis als het dosistempo
  2. weefselreactie waarvoor geen drempeldosis aanwezig is
  3. stochastisch effect en de kans erop neemt toe met toenemend dosistempo
  4. stochastisch effect omdat het een alles-of-niets-verschijnsel is
 12. Vul de zin aan: Een γ-bestraling van het hele lichaam met een geabsorbeerde dosis van 15 Gy leidt...
  1. nooit tot een darmsyndroom, omdat mensen al eerder gestorven zijn aan het beenmergsyndroom
  2. nooit tot een darmsyndroom, omdat mensen al eerder gestorven zijn aan het hersensyndroom
  3. tot een darmsyndroom en vervolgens, na genezing hiervan, tot een beenmergsyndroom
  4. tot een darmsyndroom en niet tot een beenmergsyndroom
 13. In welke fase van de zwangerschap kan bestraling aanleiding geven tot een aangeboren misvorming?
  1. eerste trimester
  2. tweede trimester
  3. derde trimester
  4. gehele zwangerschap
 14. Welk orgaan ontvangt de hoogste volgdosis na inhalatie van een langlevend radionuclide van oplosbaarheidsklasse S (slow)?
  1. maagwand
  2. dunne darm
  3. dikke darm
  4. diepe longen
 15. Welk orgaan wordt in het botmodel van ICRP-30 als bronorgaan aangemerkt?
  1. botoppervlak (bone surface)
  2. uitsluitend compact botweefsel (cortical bone)
  3. uitsluitend sponsachtig botweefsel (trabecular bone)
  4. zowel compact als sponsachtig botweefsel
 16. Welk proces levert bij submersie in een wolk radioactief 37Ar (klasse SR-0, β-emitter, zeer kleine β-energie) de grootste bijdrage tot de effectieve dosis?
  1. externe bestraling van huid en ooglens
  2. interne bestraling door in de longen aanwezig gas
  3. interne bestraling door in de lichaamsvloeistoffen geabsorbeerd gas
  4. interne bestraling door in organen en weefsels geabsorbeerd gas
 17. De dode tijd van een Geiger-Müllerbuis is 200 μs, waardoor een fout van 20% in de bepaling van het teltempo is opgetreden. Hoe groot was dat gemeten teltempo?
  1. 103 telpulsen per seconde
  2. 104 telpulsen per seconde
  3. 105 telpulsen per seconde
  4. 106 telpulsen per seconde
 18. Wat is het belangrijkste voordeel van een Ge-detector ten opzichte van een NaI-detector voor het detecteren van γ-straling met een energie van 1 MeV?
  1. groot intrinsieke detectorrendement
  2. groot energie scheidend vermogen
  3. groot detectorvolume
  4. relatief grote bijdrage ten gevolge van het foto-elektrisch effect
 19. Men wil van een open β-bron het dosistempo meten. De maximale β-energie is 1 MeV. Welke detector verdient hiervoor de voorkeur?
  1. Geiger-Müllerbuis met eindvenster, die aanwijst in deeltjes per seconde
  2. Geiger-Müllerbuis met een alzijdige massieke wanddikte van 1 g cm-2, die aanwijst in mSv per uur
  3. ionisatiekamer met een venster met een massieke dikte van 7 mg cm-2, die aanwijst in μGy per uur
  4. ionisatiekamer met build-up cap van 700 mg cm-2, die aanwijst in mSv per uur
 20. Door welk materiaal worden neutronen het minst goed afgeschermd?
  1. water
  2. polyetheen
  3. paraffine
  4. lood
 21. Waarop is de weefselweegfactor wT van ICRP-60 gebaseerd?
  1. uitsluitend het risico van lethale kankers
  2. uitsluitend het gewogen risico van niet-lethale kankers
  3. uitsluitend de verwachte levensduurverkorting
  4. op elk van de onder [a] tot en met [c] genoemde factoren
 22. Vul de zin aan: Werknemers moeten als blootgestelde werknemer worden aangemerkt als zij beroepshalve kunnen worden blootgesteld aan...
  1. ioniserende straling
  2. een effectieve dosis van meer dan 20 mSv per jaar
  3. een effectieve dosis van meer dan 3/10 van de wettelijke jaarlimiet
  4. een effectieve dosis van meer dan 1 mSv per jaar
 23. Wat is de wettelijke jaarlimiet voor de ooglens van blootgestelde A-werknemers?
  1. 20 mSv
  2. 50 mSv
  3. 150 mSv
  4. 500 mSv

  De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat het omgevingsdosisequivalent op de terreingrens van de onderneming een bepaalde grenswaarde niet overschrijdt.

 24. Hoe groot is deze grenswaarde?
  1. 1 mSv per jaar
  2. 0,1 mSv per jaar
  3. 1 μSv per uur
  4. 0,5 μSv per uur
 25. Welke persoon is bevoegd om radioactieve stoffen daadwerkelijk te beheren en te gebruiken?
  1. elke stralingsbeschermingsdeskundige
  2. de directeur van een bedrijf mits dit beschikt over een passende kernenergiewetvergunning
  3. uitsluitend de deskundige die in de kernenergiewetvergunning wordt genoemd
  4. elke medische specialist die geregistreerd is als nucleair geneeskundige
 26. Welk van onderstaande röntgentoestellen is vergunningplichtig?
  1. röntgentoestel voor industriële radiografie
  2. mammografietoestel voor bevolkingsonderzoek
  3. orthopantomograaf in de tandartspraktijk
  4. intra-oraal röntgentoestel in de tandartspraktijk

  De buisspanning van een röntgentoestel wordt verlaagd. Verder worden de instellingen van het toestel niet gewijzigd.

 27. Wat is het gevolg van deze verlaging?
  1. de energie van de karakteristieke straling neemt af
  2. de energie van de karakteristieke straling neemt toe
  3. de intensiteit van de straling neemt af
  4. de intensiteit van de straling neemt toe

  De halveringsdikte is de hoeveelheid materiaal die het dosistempo met een factor twee vermindert.

 28. Welke eigenschap geldt voor de straling die door een röntgentoestel wordt opgewekt?
  1. de halveringsdikte wordt groter als de belichtingsduur toeneemt
  2. de halveringsdikte wordt kleiner als de belichtingsduur toeneemt
  3. de halveringsdikte van de primaire straling is groter dan de halveringsdikte van de verstrooide straling
  4. de halveringsdikte van de primaire straling is kleiner dan de halveringsdikte van de verstrooide straling
 29. Welke maatregel leidt tot de grootste afname van het dosistempo?
  1. activiteit met een factor 3 verminderen
  2. werktijd met een factor 3 verkorten
  3. activiteit met een factor 3 verminderen en tevens werktijd met een factor 3 verkorten
  4. werkafstand met een factor 2 vergroten
 30. De (voormalige) Richtlijn Radionuclidenlaboratoria schreef een bepaalde ruimteventilatie per uur voor. Hoe groot is dat ventilatievoud?
  1. 4-voudig voor alle categorieën radionuclidenlaboratoria
  2. 8-voudig voor alle categorieën radionuclidenlaboratoria
  3. 16-voudig voor alle categorieën radionuclidenlaboratoria
  4. 4-voudig voor een D-, 8-voudig voor een C- en 16-voudig voor een B-laboratorium

  Tijdens een experiment op een laboratoriumtafel in het C-laboratorium wordt niet-vluchtig, met 32P gemerkt fosfaat gepipetteerd. Het experiment neemt 4 uur in beslag. Per keer wordt er met 37 MBq gewerkt. De dosisconversiecoëfficiënt voor inhalatie is e(50)inh = 2,9×10-9 Sv Bq-1. Gebruik bij de beantwoording de gegevens in tabel A .

 31. Hoeveel draagt dit experiment bij tot de belastingsfactor B van dit laboratorium?
  1. 0,01
  2. 0,05
  3. 0,1
  4. 0,5

  U wordt als stralingsbeschermingsdeskundige geconfronteerd met een stralingsincident waarbij een werknemer inwendig is besmet. De geschatte effectieve volgdosis ligt in de orde van 20 mSv.

 32. In welk geval meldt u het incident bij de stralingsarts voor advies?
  1. in alle gevallen
  2. alleen in geval de werknemer NIET is ingedeeld als blootgestelde werknemer
  3. alleen in geval de werknemer WEL is ingedeeld als blootgestelde werknemer
  4. alleen in geval de werknemer is ingedeeld als blootgestelde werknemer categorie A
 33. Blootstelling aan kunstmatige optische straling kan leiden tot een aandoening. Welke van onderstaande aandoeningen behoort daar NIET toe?
  1. oogletsel
  2. verbranding van de huid
  3. huidkanker
  4. darmkanker
Laatst gewijzigd:05 juni 2021 22:06