Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Jaarverslagen en beheerde fondsen Beheerde fondsen

Beheerde fondsen

Het GUF kent een aantal zogenaamde Fondsen op Naam. Hieronder vindt u de fondsen die het GUF beheert. De beschrijving van de fondsen vindt u in het historisch overzicht van het GUF (hoofdstuk 4).

Amy van Markenfonds

Amy van Marken was de ‘Grand Old Lady’ van de Nederlandse Scandinavistiek, die onder meer actief was als literair vertaler en veel heeft betekend voor de huidige generatie vertalers uit de Scandinavische talen. Voor studenten in de Scandinavische talen.

Ben Feringa Fonds

Zie Ben Feringa Fonds

Boerma-Kooy Fonds

Heeft ten doel studietoelagen te verstrekken aan afstammelingen van de families Boerma en Kooy, die als student aan de RUG zijn ingeschreven of een proefschrift bewerken. De bekendmaking van deze subsidiemogelijkheid wordt jaarlijks op de website geplaatst. Zie Boerma-Kooy Fonds

Broers-van Beusekomfonds

Wijlen Hendrik Antonie Broers, overleden 26 oktober 1961, benoemde het Universiteitsfonds tot enige erfgenaam van zijn vermogen en bepaalde dat dit vermogen afzonderlijk moest worden beheerd onder de naam Broers-van Beusekomfonds. Hiermee wilde hij zijn moeder eren. Er waren geen bijzondere bepalingen ten aanzien van de aanwending van de opbrengsten van dit fonds.

C.A. van Dijk-Rabenfonds

In I956 vermaakte mevrouw Christina Antonia van Dijk-Raben haar vermogen van ca. 35.000 gulden aan het Universiteitsfonds. Ook dit kapitaal, zo was bepaald door de erflaatster, moest afzonderlijk worden geadministreerd, ter ondersteuning van (niet rooms-katholieke) talentvolle studenten in de rechten.

Commerciële Club Groningen en dr. H. Poptafonds

Boekenbeurzen, beschikbaar gesteld door de Commerciële Club Groningen en het dr. H. Poptafonds te Leeuwarden. Ieder jaar kunnen studenten, die moeilijkheden krijgen bij de aanschaf van voor hun studie noodzakelijke boeken, in het begin van oktober een aanvraag voor een boekentoelage bij de secretaris van het Groninger Universiteitsfonds indienen.

Faber-Meyerfonds

Voor studenten in de farmacie, de farmaceutische studentenverenigingen en lezingen op het gebied van de farmacie.

A. P. Fokkerfonds

Prof. A. P. Fokker, was de man die aanzet gaf tot de oprichting van het Universiteitsfonds Groningen. Na zijn dood in 1893 deden de kinderen van Fokker een schenking ten bedrage van 4000 gulden aan het Universiteitsfonds, met de bepaling dat deze som de grondslag zou gaan vormen van een afzonderlijk fonds, het A. P. Fokkerfonds. Hieruit worden studiereizen gesteund, in de eerste plaats voor studenten in de geneeskunde.

Frans Hendrik Blinkfonds

Het Frans Hendrik Blinkfonds werd gesticht ter nagedachtenis aan Frans Hendrik Blink die van 1939 tot 1943 wiskunde en natuurkunde studeerde te Groningen. Hij overleed in 1945 als gevangene in een Duits concentratiekamp. De middelen uit dit fonds dienen te worden besteed aan studenten in de wiskunde en natuurkunde, ter ondersteuning van studie in het buitenland.

Mr. Hendrik de Visserfonds

Het Groninger Universiteitsfonds beheert ook de nalatenschap van wijlen mevrouw Minke Anthonia de Visser, conservatrice van het Groninger Museum. Het Mr. Hendrik de Visserfonds is genoemd naar haar vader. Dit fonds is bestemd voor studiereizen en studiebeurzen.

Jantina Hendrika van Kloosterfonds

Verlening toelagen aan vrouwelijke studenten.

Murray Bakker-Vellemafonds

In 1952 benoemde mevrouw Maria Bakker (geboren Vellema), het Universiteitsfonds als haar enige erfgename. Zij was de weduwe van Henricus Johannes Murray Bakker, die fortuin had gemaakt met de handel in schilderijen. Mevrouw Bakker bepaalde in haar testament dat het kapitaal zou strekken als tegemoetkoming in de kosten ter ondersteuning van (minvermogende) studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Mössingerfonds

Mevrouw Renske Mössinger was de kleindochter van Joseph Mössinger, fabrikant van chirurgisch- orthopedische en optische instrumenten te Groningen. Zij liet een nalatenschap na die afzonderlijk belegd en beheerd moest worden als het Mössingerfonds. Hieruit dienden studie- en reistoelagen te worden toegekend, uitsluitend aan vrouwelijke studenten geneeskunde en de Duitse taal- en letterkunde.

Van Os -Hazewinkelfonds

Het Van Os -Hazewinkelfonds ten behoeve van farmaceutische studenten, is deels vernoemd naar de eerste echtgenote van Prof. dr. Van Os. Steun wordt verleend ter tegemoetkoming in de kosten van de studie. Uit het fonds wordt ook de zogenaamde 'Dirk van Ospenning' bekostigd.

Stichting WETEX

Zie Stichting Wetex

Willem Mallinckrodt fonds

De Mallinckrodtprijs werd ingesteld in 1925 door de familie van wijlen prof.dr. Willem Mallinckrodt, die van 1902 tot 1915 als kerkelijk hoogleraar verbonden was aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aan de prijs is ook het Willem Mallinckrodt fonds ten behoeve van studenten in de theologie verbonden.

Zernike fonds

Frits Zernike werd in 1888 geboren in Amsterdam waar hij scheikunde studeerde. In 1913 werd hij assistent in Groningen bij de astronoom J.C. Kapteyn. Zernike kreeg voor zijn wetenschappelijk werk op verschillende gebieden van de natuurkunde naast de Nobelprijs in 1953 voor de fasecontrastmicroscoop, talrijke andere wetenschappelijke onderscheidingen, erelidmaatschappen en eredoctoraten verworven in binnen- en buitenland. In overleg is het Zernikefonds opgeheven.

Laatst gewijzigd:03 juni 2022 12:23