Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Ben Feringa Fund

Statuut

Artikel 1: ALGEMEEN

a. Het Ben Feringa Fonds, hierna aangeduid als het fonds, is een fonds op naam dat resorteert onder het Groninger Universiteitsfonds (GUF).
b. Het fonds is opgericht d.d. 7 mei 2020 te Groningen op voordracht van Ben Feringa (insteller) en bij besluit van het bestuur van het Groninger Universiteitsfonds.
c. De statuten en reglementen van het GUF zijn van toepassing op het fonds.

Artikel 2: DOEL

a. Het fonds heeft als doel:
- het bevorderen van zichtbaarheid van wetenschap bij een algemeen publiek;
- het ondersteunen van interdisciplinair onderzoek ten behoeve van nano-medicine met name samenwerkingsprojecten op het gebied van de moleculaire chemie van het Stratingh Instituut en de medische wetenschappen van de RUG.
- het vergroten van het maatschappelijk draagvlak, de appreciatie en fascinatie voor wetenschap;
- al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

b. Het fonds tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en/of het financieel ondersteunen van activiteiten op het gebied van
- wetenschappelijke outreach van de Rijksuniversiteit Groningen;
- het stimuleren van de belangstelling voor wetenschap bij een algemeen publiek en op scholen.

Artikel 3: BESTUUR - ALGEMEEN

a. Het bestuur van het fonds bestaat uit een door het bestuur van het GUF vast te stellen aantal van ten minste vier en ten hoogste zeven bestuursleden.
b. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur van het GUF.
c. De insteller heeft zitting in het bestuur van het fonds. Daarnaast wordt één bestuurder benoemd op bindende voordracht van de Insteller en één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor de overige posities is het bestuur van het GUF vrij in de benoeming. Indien niet of niet binnen de daarvoor gestelde termijn een voordracht wordt gedaan is het bestuur van de GUF vrij in de benoeming.
d. De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd. Het bestuur kiest uit haar midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
e. De bestuurders, met uitzondering van de Insteller, worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bestuurders zijn herbenoembaar.
f. De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.
g. Het bestuur van het GUF is bevoegd het bestuur van het fonds over te nemen indien
- de insteller hiertoe een schriftelijk verzoek indient;
- indien er meer dan TWEE jaar geen bindende voordracht voor een bestuurslid is gedaan door noch de insteller noch het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

Artikel 4: BESTUUR - TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Het bestuur is
a. verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van activiteiten in het kader van de doelstellingen van het fonds.
b. Het bestuur is bevoegd om commissies in te stellen en aan die commissies taken en bevoegdheden te delegeren.
c. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en de toestand van het fonds aan de GUF.
d. Het bestuur spant zich in voor het verwerven van financiële middelen voor het fonds.

Artikel 5: BESTUUR - VERGADERINGEN

a. Het bestuur vergadert eens per half jaar en voorts wanneer de voorzitter of twee bestuurders gezamenlijk daartoe de oproeping doet.
b. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
c. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
d. De vergaderingen van het bestuur zijn in principe besloten tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 6: FINANCIËN

a. De financiële middelen van fonds zijn onderdeel van en worden beheerd door het GUF en kunnen bestaan uit schenkingen, erfstellingen en legaten, subsidies en donaties, en alle andere verkrijgingen en baten.
b. Het bestuur dient jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar een begroting in van inkomsten en uitgaven van het fonds bij het bestuur van het GUF.
c. Het bestuur zorgt dat het bestuur van het GUF alle informatie ontvangt die nodig is om een administratie te voeren zodat ten alle tijden de baten en lasten, en de rechten en verplichtingen van het fonds kunnen worden gekend.
d. Op basis van het saldo van uitkeringen en donaties verwerft of verliest het fonds aan het einde van het boekjaar nieuwe participaties tegen de figerende waarde in het participatie systeem van het GUF.
e. Het GUF stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening van het GUF op, waarin de baten en lasten specifiek voor het fonds afzonderlijk worden gerapporteerd, evenals het aantal en de waarde van de participaties van het fonds in het GUF vermogen.

Artikel 7: NAAMGEVING

a. Het fonds draagt als naam “Ben Feringa Fonds”
b. Het gebruik van de naam “Ben Feringa Fonds” geschiedt met instemming van de insteller. De insteller kan deze instemming laten vervallen door middel van een schrijven aan het bestuur van het GUF.

Artikel 8: ONTBINDING EN VEREFFENING

a. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het GUF, bevoegd het fonds te ontbinden.
b. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
c. Het liquidatiesaldo na ontbinding wordt toegevoegd aan het algemene vermogen van het GUF tenzij het bestuur met instemming van het bestuur van het GUF kiest voor een andere bestemming passend in de doelstelling van het fonds.
d. Het bestuur van het GUF is bevoegd het fonds te ontbinden indien het aantal participaties van het fonds in het GUF vermogen negatief is of indien het fonds geen actief zelfstandig bestuur meer kent.

Artikel 9: SLOTBEPALINGEN

a. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur van het GUF.
b. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Laatst gewijzigd:16 april 2021 10:39