Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Bedrijfsvoering

Maatschappelijk verantwoord inkopen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft zich als maatschappelijk verantwoorde instelling ten doel gesteld duurzame ontwikkeling in alle op de universiteit van toepassing zijnde facetten te bevorderen. Maatschappelijk verantwoord inkopen is een van de manieren waarop de universiteit hier invulling aan geeft. Bij alle inkooptrajecten dient in de selectie- en gunningscriteria rekening te worden gehouden met het onderstaande, door CvB goedgekeurde, beleid.  

De RUG voldoet bij haar inkopen aan alle eisen gesteld comform PIANOO.

Daarnaast doet de RUG meer op gebied van duurzaam inkopen gericht op social return, lokaal inkopen en duurzaamheid in een betere context.

Duurzaamheid

 • Bij de product- en marktanalyse voorafgaande aan elke aanbesteding inventariseert het project-/inkoopteam in welke mate oplossingen op het gebied van duurzaamheid op de betreffende markt worden aangeboden. Hierbij is het beleid om, voor alle inkooppakketten, altijd voor het hoogst haalbare te gaan. Op basis van de criteria: Budget, Kwaliteit, Mededinging, Uitvoerbaarheid en Toegevoegde Waarde zal bepaald worden of het hoogst haalbare ook toegepast kan worden.
 • Wanneer blijkt dat het hoogst haalbare niet toegepast kan worden, is het toegestaan om slechts de duurzaamheidcriteria van Agentschap NL aan te houden. In dat geval dient, op basis van bovengenoemde criteria, beargumenteerd te worden waarom er geen aanvullende stappen zijn ondernomen.
 • De medewerkers die betrokken zijn bij inkoop stellen zich, naast de specifieke marktanalyses in de oriënterende fase, ook in het algemeen actief op de hoogte van de mogelijkheden om duurzaam in te kopen.
 • Duurzaamheidaspecten worden meegewogen in alle fasen van een inkooptraject (specificeren, selecteren, contracteren)
 • De afdeling Contractmanagement van het Facilitair Bedrijf en/of de contracteigenaar zal de aangeboden duurzame oplossingen monitoren.

Social return

 • Bij de product- en marktanalyse (zowel intern als extern) voorafgaande aan elke aanbesteding inventariseert het projectteam in welke mate Social Return kan worden aangeboden. Hierbij is het beleid om de volgende criteria zo optimaal mogelijk na te streven:

·         Het juiste doen voor mensen die in een Social Return traject deelnemen

·         Borging van de kwaliteit van de dienstverlening.

·         Innovatieve oplossingen

 • Blijkt het hoogst haalbare niet mogelijk, dan wordt gekeken naar wat wel haalbaar is. Dit wordt afgezet tegen de risico’s om de gewenste kwaliteit al dan niet te behalen. Wel dient op basis van bovenstaande criteria gemotiveerd te worden waarom dit niet haalbaar blijkt.
 • De medewerkers die betrokken zijn bij inkoop stellen zich, naast de specifieke marktanalyses in de oriënterende fase, ook in het algemeen actief op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt op het gebied van Social Return.
 • Indien mogelijk wordt aan de opdrachtnemers in alle sectoren gevraagd in de offerte aan te geven hoeveel stageplaatsen zij beschikbaar kunnen stellen ten behoeve van studenten van de RUG.
 • Op grond van rapportage van de opdrachtnemer wordt de voortgang van Social Return geëvalueerd tussen de afdeling contractmanagement van het facilitair bedrijf en de opdrachtnemer.

MKB/Regionaal ondernemen

 • Bij de product- en marktanalyse voorafgaande aan elke aanbesteding, inventariseert het project-/ inkoopteam op welke wijze MKB/regionale partijen een zo reëel mogelijke kans geboden wordt om mee te dingen naar haar opdrachten. Indien mogelijk, wordt dit toegepast.
 • Wanneer blijkt dat deze kans niet geboden kan worden, wordt gemotiveerd waarom dit het geval is.
 • Bij het opstellen van de selectiecriteria, dient de gids Proportionaliteit gevolgd te worden.
 • Bij een meervoudige onderhandse offerteronde dient ten minste één regionaal bedrijf te worden uitgenodigd tot het doen van een aanbieding, tenzij er geen regionale gegadigden zijn.
 • Bij een enkelvoudige onderhandse offerteronde dient het uitgenodigde bedrijf een regionaal bedrijf te zijn, tenzij er geen regionale gegadigden zijn.

Electronics Watch

In april 2017 is de overeenkomst getekend met Electronics Watch, waarin de RUG zich committeert aan duurzaam inkopen.

Meer informatie over Electronics Watch

Contractvoorwaarden voor leveringscontracten

Contractvoorwaarden voor leveringsovereenkomsten

Laatst gewijzigd:18 april 2018 12:09
printView this page in: English