Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Green Mind Award

Spelregels

Duurzaamste idee Rijksuniversiteit Groningen de ‘GreenMindAward 2016’

In de vernieuwde opzet van de GreenMindAward 2016 wordt gezocht naar duurzame innovatieve ideeën die betrekking hebben op een van de drie onderzoek speerpunten van de RUG: Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society.

Ideeën kunnen binnen de speerpunten betrekking hebben op:

 • beleidsmatige veranderingen;
 • waarde creatie voor de RUG, waarvoor een kleine investering moet worden gedaan voor realisatie. Het gaat hier om een idee dat in financiële zin niet direct terug verdienbaar is maar waarde creert voor de RUG.
 • de duurzame prestatieverbetering van de RUG (terug verdienbaar binnen een van te voren bepaalde periode).

 1. Definities:
  • Duurzaamste idee: de (max. drie) ideeën die, naar het oordeel van de jury, het beste voldoen aan de eisen onder punt 6 van de spelregels,
  • Deelnemer: de persoon die een wedstrijdformulier heeft ingediend,
  • Idee: formulering van een verbetermogelijkheid voor de RUG op één of meerdere thema’s, waarmee wordt meegedaan met de prijsvraag binnen de campagne: de GreenMindAward(GMA) 2016
 2. Onderzoekspeerpunten: De belangrijkste onderzoekspeerpunten van de RUG : Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society.
 3. Inschrijving voor de campagne staat open voor medewerkers en studenten van de RUG en medewerkers van aan de RUG gerelateerde instellingen + UMCG-medewerkers.
 4. Een jury bepaalt de winnaars(s).
 5. De jury bestaat uit de volgende leden:
  • Jan de Jeu voorzitter (lid CvB)
  • Ton Schoot Uiterkamp (honorair hoogleraar, Energie en Milieukunde)
  • Leander van der Wal (studentassistent, Green Office)
  • Linda Steg (hoogleraar Sociale Psychologie)
  • Gijs Breedveld (Facillitair bedrijf)
  • John Hoeks (adjuct hoogleraar comunicatie wetenschappen)
  • Erika Hepping (hoofd Vastgoed en Investeringsprojecten)
  • Dick Jager (programmamanager integrale duurzaamheid, tevens verantwoordelijk voor het secretariaat van de GMA)
 6. Het idee is niet eerder ingediend in het totaalregister van de RUG.
 7. Het idee moet aan de volgende eisen voldoen:
  • Duurzame prestatieverbetering t.o.v. bestaande prestaties van de RUG anno 2016 (duurzame prestatieverbetering houdt tevens waarde creatie in voor de RUG),
  • Haalbaarheid (technisch, economisch, juridisch, ethisch),
  • Realisatietijd binnen 1 jaar (of op te knippen in hanteerbare onderdelen, waarvan binnen een jaar een significant deel te realiseren moet zijn),
  • Investering voor realisatie van het idee mag max. 100.000 euro zijn (of opknipbaar), dit geldt alleen voor ideeën die terug verdienbaar zijn binnen een van te voren vastgestelde periode.
  • Terugverdientijd wordt in overleg vastgesteld.
 8. De inzendingen, die aan de eisen genoemd onder punt 6 voldoen, worden beoordeeld door de jury op basis van de volgende criteria:
  • Originaliteit
  • Bereik van het idee
  • Toepasbaarheid binnen de RUG
  • Economische haalbaarheid
  • De prestatie op duurzaamheid op minimaal 1 van de bovengenoemde thema’s wordt verbeterd, zulks ter beoordeling van de jury.
 9. Het idee moet uiterlijk op 30 september 2016 door de organisatie ontvangen zijn en kan uitsluitend via het formulier worden ingediend.
 10. Bij indiening van min of meer hetzelfde idee, naar oordeel van de jury, wint de deelnemer die als eerste het formulier heeft uitgewerkt en ingediend.
 11. Inzendingen die te laat zijn ontvangen, worden niet beoordeeld door de jury.
 12. De (maximaal) drie beste inzendingen vormen de Duurzaamste ideeën van de RUG. De betreffende deelnemers ontvangen een prijs, hieraan wordt via een pr-campagne bekendheid gegeven.
 13. De RUG stelt zich ten doel maximaal drie beste ideeën daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Het staat de RUG vrij om aan elk idee een vervolg te geven.
 14. Het oordeel van de jury is bindend en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 15. De datum van bekendmaking volgt zo spoedig mogelijk.
 16. Insturen van een idee betekent dat de deelnemer ermee instemt dat de RUG het idee gebruikt voor publicitaire doeleinden. De deelnemer stemt ermee in dat eventueel foto- en filmmateriaal dat wordt gemaakt eigendom is van de RUG en mag worden gebruikt voor publicitaire doeleinden.
 17. De jury behoudt zich namens de RUG het recht voor de campagne te staken, om haar moverende redenen.
 18. Deelname aan de prijsvraag houdt in dat de deelnemer instemt met deze spelregels.

Laatst gewijzigd:06 oktober 2016 09:40
printView this page in: English