Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Algemeen

Duurzaamheidsenquete 2014

Het resultaat is gebaseerd op 1.770 bruikbare ingevulde enquêtes. Enkele in het oog springende uitkomsten zijn in dit verslag opgenomen en toegelicht.

Deze enquête is vooral gericht op het verkrijgen van een eerste inzicht in de opvattingen en ambities van medewerkers en studenten op het gebied van duurzaamheid.

Deze resultaten geven aan dat de geënquêteerden – binnen het brede palet aan duurzaamheidsvraagstukken – veel belang hechten aan de onderwijskwaliteit en een veelbesproken thema als dierproeven minder belangrijk vinden.

Verder geven de deelnemers aan dat het aantal studenten (zowel Nederlands als buitenlands) en de wetenschappelijke ranking bovengemiddeld scoren in de huidige situatie. Met name bij dit thema is een bijzondere uitkomst waar te nemen, zie ook de ‘gap-analyse’ hierna.

Tot slot vinden de geënquêteerden dat (op het gebied van de informatievoorziening) bij vrijwel alle duurzaamheidsthema’s verbeteringen gerealiseerd kunnen worden, met uitzonderen van de hiernaast genoemde onderwerpen.

Wat hebben we hiervan geleerd?

Communicatie is het sleutelwoord. De geënquêteerden zijn in hun weging van de huidige situatie ‘veilig door het midden gegaan’ en hebben hun ambities niet te scherp gesteld. Hieruit ontstaat een beeld, dat men niet helemaal bekend lijkt te zijn met de ambities en prestaties van de universiteit op het gebied van duurzaamheid.

De uitkomsten van de enquête geven het volgende beeld:

  • Een groot aantal geënquêteerden worstelt met de vraag wat duurzaamheid nu eigenlijk is – een aantal van de benoemde onderwerpen werd niet als zodanig herkend.
  • Men heeft moeite met het aangeven van het belang van onderwerpen/vraagstukken.
  • Het is ook niet eenvoudig gebleken om de ambities scherp neer te zetten.
  • Er lijkt dus sprake te zijn van enige onbekendheid met de relevante thema’s.
  • Doordat mensen duurzaamheid toch vaak lijken te associëren met milieu en energie, is het voor het College van Bestuur zaak om duidelijk te communiceren dat de RuG ook duurzaamheidsinitiatieven onderneemt op andere gebieden: sustainable society en dat de universiteit zich op dat gebied ook doelen heeft gesteld.

Meer informatie staat in het rapport.

Laatst gewijzigd:18 juni 2014 16:34
printView this page in: English