Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Algemeen

Milieubeleidsverklaring RUG

Milieubeleid

De Rijksuniversiteit Groningen heeft zich als maatschappelijk verantwoorde instelling ten doel gesteld duurzame ontwikkeling1 in alle op de universiteit van toepassing zijnde facetten te bevorderen. Dit betreft zowel het bevorderen van duurzame ontwikkeling in onderzoek en onderwijs als het tot uiting laten komen daarvan in huisvesting, beheer en bedrijfsvoering.

Het College van Bestuur heeft zich hiervoor het volgende ten doel gesteld:

De RUG voldoet aan alle op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De RUG komt de verplichtingen en aanbevelingen na uit de door haar onderschreven afspraken en overeenkomsten zoals die in het Copernicus Handvest en de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie zijn vastgelegd. Hieronder vallen onder anderen:

  • zorgdragen voor een veilige en gezonde omgeving voor alle RUG-medewerkers, studenten en derden die in de gebouwen of op de terreinen van de RUG aanwezig zijn;
  • streven naar preventie van milieubelasting van haar activiteiten;
  • meten en registreren van relevante milieubelastende activiteiten;
  • de inspanningsverplichting tot het verbeteren van de energie-efficiëntie met 2% per jaar in de periode 2008 tot 2020;
  • waarborgen van en communiceren over de veiligheid van aangrenzende terreinen toebehorend aan anderen;
  • door middel van een jaarverslag en het actueel houden van de duurzaamheidwebsite, verantwoording afleggen over het door de RUG gevoerde milieubeleid;
  • beperken van negatieve milieueffecten die het gevolg zijn van calamiteiten;
  • actief betrekken van medewerkers, studenten en medezeggenschapsorganen bij de uitvoering van het milieubeleid.


1: Onder duurzame ontwikkeling wordt verstaan: de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (World Commission on Environment and Development 1987;Our common future : Bruntland rapport).

Laatst gewijzigd:15 februari 2013 10:30
printView this page in: English