Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

98, cyclus in juni 2015

10 juli 2015

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad, zomereditie, 98

Een greep uit de onderwerpen van de juni Uraadcyclus, vergadering 216

Index:
1.    Voorwoord
2.    Regeling Profileringsfonds
3.    UGY - University of Groningen Yantai
4.    Experiment Promotiestudent
5.    Jaarverslag Proefdierdeskundigen 2014
6.    Update MOOCs en budget
7.    Overzicht Bestuurlijke Overleggen (BO)
8.    NSE

1.    Voorwoord
De vakantie komt er aan en de U-raad gaat bijna met reces, maar zo rustig als dat moet worden, zo druk was het deze maand. Met het profileringsfonds, vele jaarverslagen en natuurlijk de branch campus was het een belangwekkende vergadering.  De University of Groningen Yantai (UGY) hield de gemoederen de afgelopen maanden al flink bezig en ook tijdens de vergadering werd er ruim tijd aan besteed. Na tal van toezeggingen werd ingestemd met de plannen voor een branch campus in Yantai. Daarmee is het onderwerp uiteraard nog niet van tafel; de komende vergaderingen zullen uitgebreid gebruikt worden om verdere planvorming te bespreken. Met een tersluiks oog op Groningen gaan de U-raders op vakantie.

2.    Regeling Profileringsfonds
Deze maand lag een voorstel voor de Regeling Profileringsfonds voor waarover de Raad instemmingsrecht had. De oude regeling voldoet niet meer vanaf 1 september omdat dan de studiefinanciering op de schop gaat. Voor het eerst is de Regeling nu gesplitst in twee delen: een voor overmacht en een voor bestuursbeurzen, medezeggenschapsbeurzen, en topsporters. Laatstgenoemde wordt ook in werking gezet bij de Hanzehogeschool. Het College stelde voor om 285 euro per maand toe te kennen voor overmacht. De hoogte van een bestuursbeurs is voorlopig vastgesteld op 431,20 euro maar de studenten konden zich hier niet in vinden. Het bedrag van 431,20 euro is op basis van het beursbedrag van 2012. Dit met de reden dat de huidige regeling toen voor het laatst is gewijzigd. De studenten stelden voor het bedrag aan te passen aan 2015, dit zou dan neerkomen op 450 euro. Het College ging mee met dit voorstel maar moet hierover nog overleggen met de Hanzehogeschool. In augustus stemt de Raad over de definitieve Regeling Profileringsfonds.

3.    UGY - University of Groningen Yantai
De U-raad heeft afgelopen donderdag 25 juni met een meerderheid van stemmen ingestemd met de plannen van het College om een campus te realiseren in Yantai, China. Alle studenten en één personeelslid stemden in; één personeelslid stemde tegen; de overige 5 personeelsleden stemden blanco, onvoldoende overtuigd van de noodzaak en voorlopige uitwerking van het plan.

Op alle vervolgdocumenten en majeure wijzigingen in het plan heeft de U-raad adviesrecht - geen instemmingsrecht.
De Collegevoorzitter legde het verzoek van de personeelsfractie om hier instemmingsrecht te verlenen aan de U-raad naast zich neer.

Sinds de officiële bekendmaking van de plannen op 25 maart is veel gecommuniceerd over de plannen. Vanuit de faculteiten klinken zowel positieve als minder positieve geluiden op de presentaties van de heer Poppema. De faculteitsraden van FEB, FWN en Letteren stuurden bezorgde brieven naar de U-raad en naar de Raad van Toezicht met bedenkingen tegen de plannen c.q. aanpak van het College van Bestuur. Vooral de vele niet doorgerekende risico's baren hen grote zorgen. Het College erkent deze risico's en werkt aan het concretiseren van plannen die deze risico’s moeten ondervangen.

Het College van Bestuur vroeg tijdens de U-raadsvergadering een fiat van de U-raad voor het serieus inzetten van de onderhandelingen. Het was een spontaan verzoek van de voorzitter van het College van Bestuur, buiten de oorspronkelijke agenda om. Om ‘in good faith’ verder te kunnen, vond de collegevoorzitter het noodzakelijk dat de U-raad nog tijdens dezelfde vergadering zijn vertrouwen uitsprak. Een aantal documenten is intussen op vertrouwelijke basis gedeeld met de Raad, die deze in de vakantieperiode zal laten bezinken. Mede op basis daarvan is er ingestemd met de plannen voor een branch campus in China. Omdat veel nog vertrouwelijk is en de stap richting het Oosten invloed zal hebben op de bedrijfsvoering in Groningen wordt er in samenwerking met Communicatie aan een communicatieplan gewerkt. Alle fracties worden hierbij betrokken.

Het College van Bestuur deed een aantal mondelinge toezeggingen, waarover de U-raad, i.c. de personeelsfractie(s), in de augustusvergadering uiteraard schriftelijk vragen zal stellen (en dito antwoorden verwacht):
1.    De academische vrijheid is gegarandeerd, hoe?
2.    De opleidingen (inclusief de examencommissies) uit Groningen zijn leidend
3.    De accreditatie van opleidingen is niet in gevaar
4.    Er wordt extra ingezet om bestaande en toekomstige vacatures op te vullen, hoe?


4.    Experiment Promotiestudent
Het CvB legde de U-raad een 'eerste aanzet' voor. Het uitgewerkte pakket moet nog terugkomen, nog steeds onder instemmingsrecht, want de financiële opzet moet voorafgaand aan de uitvoering de instemming krijgen van de UR.
Het College van Bestuur acht deelname aan het experiment zelf niet onderwerp van discussie. Gezien de historische ervaringen van onze instelling met beurspromovendi (bursalen) en de uitslag van een jarenlange gerechtelijke procedure, een logische gedachte van het bestuur. Indien de U-raad niet zou instemmen met het nieuwe experiment, dan kan het College van Bestuur het oude bursalenexperiment immers weer voortzetten. Toch blijft dit onderwerp voor velen in de U-raad onverminderd controversieel. Het twistpunt is steeds of een bursaal nu in opleiding dan wel aan het werk is. Voor meer argumenten pro en contra kunt u ons altijd aanspreken. Het College van Bestuur garandeerde ter vergadering, dat het netto bedrag dat aan het eind van de maand wordt uitgekeerd aan AIO en Bursaal hoe dan ook gelijk zal zijn. Een beurs van 20.000 euro acht het CvB genoeg. We gaan het zien.

5.    Jaarverslag Proefdierdeskundigen 2014
Uit het verslag van de proefdierdeskundigen blijkt dat de Rijksuniversiteit Groningen aandacht heeft voor proefdierwelzijn. Het registreren van niveaus van ongerief bij experimenten toont dit aan. Die getallen voor 2014, met een erg laag aantal gevallen van zeer ernstig of ernstig ongerief, zijn goed te noemen, als we even het meer filosofische punt parkeren dat het doden van proefdieren niet als ongerief geldt. In die zin kunnen we stellen, op basis van dit verslag, dat het goed gaat met de proefdierdeskundigheid aan de RUG.

6.    Update MOOCs en budget
MOOCs, Massive Open Online Courses verspreid via het internet, hebben geen verdienmodel, aldus rector Elmer Sterken. Er gaat ook niet meer geld naartoe de komende tijd. Om de werktijd en energie van de medewerkers optimaal te benutten, zet de RUG in op MOOCs over onderzoek waarop de RUG veel expertise heeft.
Het College van Bestuur wijst op een voordeel van spin off bij het aanbieden van MOOCs: bedrijven willen het in de MOOC gepresenteerde onderzoek delen met de RUG (via fondsen), of bieden stageplaatsen aan.
Grotere bekendheid met MOOCs in het kader van e-learning denkt het College te behalen door verspreiding van een nieuwe brochure. Hiervoor wordt 7500 euro uitgetrokken. De U-raad kan zich goed vinden in deze beheerste strategie.

7.    Overzicht Bestuurlijke Overleggen (BO)
Het College van Bestuur gaf ons ter bespreking een overzicht van wat er in de bestuurlijke overleggen dit voorjaar op de rol stond. De U-raad vroeg het CvB dit overzicht in het vervolg vóóraf met de U-raad te delen. Het gaat immers om input voor de BO’s die al geweest zijn.
Het tussentijds overzicht biedt de U-raad wel interessant inzicht in de selectieve en profileringsambities van de RUG. Een selectieve ambitie heeft heldere doelen: verbetering van het promotierendement bijvoorbeeld. Dit kan volgens het CvB door integratie van de Research Master met het PhD traject. Concreet doel: promotietijd terugbrengen naar 3 jaar en tegelijkertijd vaker een cum laude uitreiken.
Profileringsambities zijn minder concreet in te behalen doelen. De doelen worden gedurende de ontwikkeling van de ambitie helder. Goed voorbeeld is de ambitie om stabiel in de top 100 van belangrijkste rankings te staan. Ondersteuning in geld en fte door het bestuur is dan ook niet op voorhand vastgelegd, maar wordt bepaald aan de hand van ‘onderweg’ behaalde resultaten. Ze betreffen vooral maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, energy en healthy ageing.
De U-raad ziet met interesse uit naar de diverse voortgangsrapportages.

8.   NSE
De jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) is weer afgenomen en de resultaten zijn bekend. Ruim 700.000 studenten van 72 hogescholen en universiteiten werden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en instelling. Maar liefst 38,9% deed mee. De RUG scoort gemiddeld erg goed en in bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting beter dan voorheen. Een lagere score voor stage- en loopbaanbegeleiding toont eens te meer aan dat er in dat opzicht nog veel te verbeteren valt. Opvallend is dat sportvoorzieningen aan de RUG lager scoren dan het landelijk gemiddelde. Het college van bestuur gaf aan dat dit te wijten valt aan de verouderde voorzieningen. Waar ACLO voorheen vooropliep en uniek was in Nederland, is die voorsprong nu ingehaald door andere universiteitssteden. Het CvB erkende dat er op de genoemde punten werk aan de winkel is en hier kritisch naar te zullen kijken. De U-raad zal er op toezien dat er ook daadwerkelijk extra aandacht zal worden besteed aan deze onderwerpen.

Volg ons op Twitter:


Universiteitsraad
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
@SOG_groningen
Lijst STERK @lijststerk

Tip voor het personeel: Haal nu ook onze URaad widget uit de widget winkel op My University voor alle relevante zaken over de U-raad, zoals de agenda van de komende cyclus.

HOE installeer je de widget op My University?

Wilt u op de hoogte blijven van wat er werkelijk binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?
Voor vragen over de Nieuwsbrief, ontvangst ervan, suggesties, reply to: uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

Voor meer details kunt u zich wenden tot het Presidium van de UR.

Disclaimer: Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Laatst gewijzigd:28 november 2016 09:50
printView this page in: English

Meer nieuws