Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

97, cyclus in mei 2015

10 juni 2015

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad, editie 97

Een greep uit de onderwerpen van de laatste Uraadcyclus, vergadering 215

Beste lezer,

het was een opwindende maand voor de medezeggenschappers van onze universiteit. Op elk niveau en in elke geleding vonden verkiezingen plaats. Bij veel raden stegen de opkomstpercentages; voor de studentengeleding in ieder geval met 0,9% naar 31,7%. Bij de personeelsgeleding was er helaas een daling van 36,4% naar 30,9%. Wel is de personeelsgeleding gelukkig weer volledig gevuld met 12 vertegenwoordigers. De Personeelsfractie behield haar 9 zetels, terwijl de Wetenschapsfractie groeide naar 3. Bij de studentengeleding bleven de verhoudingen gelijk: 6 voor Lijst Calimero, 5 voor de SOG en 1 voor Lijst Sterk. De Universiteitsraad wil iedereen die gestemd heeft hartelijk bedanken. Voor u zetten we ons in en we zijn blij dat we daar het vertrouwen voor hebben gekregen.

Mocht u belangstelling hebben voor onderwerpen die deze nieuwsbrief niet verslaan, laat het ons gerust weten.

Examencommissies
De inspectie van het onderwijs heeft in opdracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van examencommissies aan de Nederlandse universiteiten. Vergeleken met de resultaten uit 2008 lijkt er duidelijk progressie opgetreden, maar verbeteringen blijven mogelijk. De RUG erkent dat veel van haar examencommissies zich nog in de ontwikkelfase bevinden. De examencommissies verschillen bijvoorbeeld van elkaar, zowel qua portefeuille als in de uitvoering van werkzaamheden. Om de professionalisering te bevorderen zal de RUG, als aanvulling op eerder genomen maatregelen, in het najaar een pilotcursus voor voorzitters en leden van examencommissies organiseren om hen op deze manier te ondersteunen. Wanneer deze pilot positief ontvangen wordt zal deze structureel aangeboden worden. De U-Raad was positief over dit initiatief.

Huisvestingsplan RUG 2015-2024
De U-Raad stemde in met de investeringsplanning 2015-2024 die voortvloeit uit het lange Termijn
Huisvestingsplan (LTHP) van de RUG. Het CvB meldde dat de huidige liquiditeitspositie van de RUG, rekening houdend met de actuele geplande investeringen in vastgoed, dusdanig goed is, dat lenen momenteel niet meer wordt overwogen. De U-Raad vroeg het CvB naar de oorzaak van deze opmerkelijke switch - een half jaar geleden nog verkondigde het CvB  dat lenen een volstrekt legitiem en bedrijfskundig verantwoorde tool voor moderne bedrijfsvoering is. Volgens het CvB is de verbeterde liquiditeitspositie van de RUG de enige reden om eigen geld boven geleend geld te verkiezen. Het gaat hier niet om een principiële keuze, aldus De Jeu. De U-raad stemde in met de planning.

Universiteitsraadreglement
Van studentenzijde werd vorige maand een U-raad reglementswijziging voorgesteld. De door het CvB (verplicht) bekrachtigde formulering werd met de vereiste 2/3 meerderheid van de U-raad aangenomen.
In vet de gewijzigde tekst:

Artikel 2.1 Samenstelling

1. De u-raad bestaat uit vierentwintig leden, te weten twaalf leden gekozen uit en door het personeel en twaalf leden
gekozen uit en door de studenten. De u-raad kiest al dan niet uit zijn midden een voorzitter en uit zijn midden een
of meer plaatsvervangende voorzitters; zij vormen samen het presidium van de u-raad. De voorzitter, of bij diens
verhindering een plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de u-raad in rechte.

2. Het lid (de leden) van het presidium wordt (worden) gekozen voor een periode van één jaar.

3. Het College van Bestuur benoemt, na overleg daarover met het presidium van de u-raad, een griffier van de u-raad
als ambtelijk secretaris ter ondersteuning van de u-raad.


Regeling cameratoezicht
Deze maand kreeg de Universiteitsraad ter instemming de Regeling Camera toezicht aangeboden. Uitgangspunt van deze regeling is het creëren van een eenduidig RUG-breed beleid. Het doel van de camerabewaking - die overigens niet nieuw is maar waar nu een regeling voor bestaat - is het beschermen van de gezondheid en veiligheid van studenten en medewerkers van de Universiteit. Daarnaast worden camera's ingezet om incidenten vast te kunnen leggen en fietsenstallingen te bewaken. De U-raad stemde unaniem in met het voorstel van het College.

Matching
Naar aanleiding van een notitie van de Faculteit der Letteren (FdL) aan het College, werd het onderwerp ‘matching’ wederom ter tafel gebracht in de U-raad. De FdL vroeg om advies aangaande een tweetal zaken, te weten:
1. Het verlenen van een vrijstelling voor matching aan studenten die hebben meegedaan aan Webklassen of aan ‘Een dag student’
Het College benadrukte bij dit punt dat er een vrijstelling van matching niet aan de orde is, maar er kan wel vrijstelling worden verleend bij deelneming aan de genoemde activiteiten.
2. Het achterwege laten van het versturen van adviesbrieven, aangezien het doel van matching is dat de student tot zelfselectie komt.
Bij dit punt stipte het College aan dat aan de verplichting van de instelling om mee te doen aan studiekeuzeactiviteiten, de verplichting van de instelling hangt om ook een studiekeuzeadvies uit te brengen. Het achterwege laten hiervan is geen optie.
De verschillende U-raadspartijen stelden nog een aantal vragen en deden suggesties, welke zullen worden meegenomen in de verdere continuering van de matching-procedure.

International Branch Campus Yantai
De ontwikkelingen rond de uitbreiding naar China gaan voort. Het voltallige College is deze maand naar Yantai geweest en in juni komen een aantal Chinese hoogwaardigheidsbekleders naar Groningen. Intussen houdt de U-Raad een groot oog in het zeil. In de plenaire vergadering werd een inventarisatie van  risico's en kansen besproken en werd het tijdpad weer wat duidelijker. Zo zal de U-Raad na het zomerreces gevraagd worden in te stemmen met de strategische beslissing een International Branch Campus te starten.
Vooralsnog liggen de grootste zorgen echter bij de personele bezetting. We zijn erg benieuwd naar de concrete plannen van het College om de vertrekkende docenten te vervangen, als 'Yantai'  doorgang vindt.

Volg ons ook op twitter:


Universiteitsraad
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
@SOG_groningen
Lijst STERK @lijststerk

Tip voor het personeel: Haal nu ook onze URaad widget uit de widget winkel op My University voor alle relevante zaken over de U-raad, zoals de agenda van de komende cyclus.

HOE installeer je de widget op My University?

Wilt u op de hoogte blijven van wat er werkelijk binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?
Voor vragen over de Nieuwsbrief, ontvangst ervan, suggesties, reply to: uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

Voor meer details kunt u zich wenden tot het Presidium van de UR.

Disclaimer: Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Laatst gewijzigd:28 november 2016 09:51
printView this page in: English

Meer nieuws