Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

96, cyclus in april 2015

13 mei 2015

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad, editie 96

Een greep uit de onderwerpen van de laatste Uraadcyclus, vergadering 214

1.  Matching
Het doel van matching is het ondersteunen van studenten bij het maken van de juiste studiekeuze en daarmee het verminderen van uitval. Op het eerste gezicht lijkt matching niet het gewenste effect te hebben. Het aantal studenten dat voortijdig stopt met zijn/haar studie blijkt niet aanmerkelijk verminderd na het volgen van matching activiteiten. Toch werden bij de juistheid van deze conclusie grote vraagtekens gezet door de universiteitsraad. Drie opmerkingen: Er blijkt nog steeds veel verschil te zitten in activiteiten die door de opleidingen georganiseerd worden. Slechts door ongeveer 40% van de opleidingen wordt een vervolgactiviteit aangeboden na het invullen van de vragenlijst. Maar 3% van de studenten krijgt een heroverwegingsadvies, oranje. Hierdoor is het lastig om een algemene conclusie te trekken over de effectiviteit van de matching activiteiten. Ook het aankomende jaar zullen er weer matching activiteiten georganiseerd worden. Deze zullen geëvalueerd worden door een expertgroep.

2.  Startwaarden per faculteit

Binnen het agendapunt van de financiële kaderstelling sprak de Universiteitsraad met het CvB over de hoofdlijnen van het allocatiemodel. Dat model is de sleutel voor de verdeling van de rijksinkomsten over de verschillende faculteiten. Na een discussie over de vraag of de URaad al dan niet instemmingsrecht heeft op het allocatiemodel indien daar ten opzichte van het vorige jaar geen wijzigingen in zijn, ging de discussie ook over de verdeling van de zogeheten startwaarden. De collegevoorzitter legde uit waarom béta en medisch meer geld krijgen dan de alfa en gamma faculteiten (duurdere infrastructuur), maar kon geen verklaring geven voor de onderlinge verschillen tussen alfa en gamma faculteiten. De rechtenfaculteit krijgt relatief, per student gezien, het minste geld, waarbij de werkdruk daar hoog is. De URaad stemde in met de huidige verdeling onder de toezegging van het CvB dat het komende jaar onderzoek gedaan wordt naar een eerlijke en transparante verdeling van de startwaarden over de alfa en gamma faculteiten.

3.  Reorganisatie Grafische Dienstverlening en Documentverwerking

Het concept Reorganisatieplan lag ter advisering voor deze maand. Het plan bevat een voor de RUG nieuwe vorm van aanbesteden: Best Value Procurement, BVP. Nieuw is dat het aanbestedingstraject uit meer dan één fase bestaat - getrapte aanbesteding. De tweede fase wordt pas in september afgerond. De uitkomst ervan wil de URaad meenemen in het advies. Met het CvB werd afgestemd het advies voor het reorganisatieplan eveneens getrapt te laten verlopen. De URaad ging akkoord met het eerste deel en schortte het definitieve advies op tot eind september - begin oktober.

4.  Evaluatie gratis Nederlandse taalcursussen

Deze Nederlandse taalcursussen, die gratis worden aangeboden door de universiteit, genieten een grote populariteit. De URaad bracht een aantal knelpunten ter sprake. Er is bij lange na niet genoeg ruimte en staf om alle aanmeldingen te kunnen verwerken. Het CvB kijkt daarom naar extra financieringsmogelijkheden. Daarnaast zijn er aanzienlijke uitvalcijfers en is er ruimte voor verbetering aangaande de communicatie naar student en staf. Zowel de personeels- als de studentengeleding deed verschillende aanbevelingen, welke zullen worden meegenomen in de continuering van de Nederlandse taalcursus. Bovendien zal er een enquête worden afgenomen onder de deelnemers, die moet leiden tot verbeteringen van de cursussen.

5.  Studentenvoorstel herinrichting en werkwijze URaad
De afgelopen maand vergaderde de URaad niet alleen met het CvB, maar ook intern. De studentengeleding lanceerde een voorstel om 'ons en onszelf' enigszins te herorganiseren. Met een extern voorzitter en door o.a. de taken van de vice-voorzitter te verdelen over de voorzitter, griffier en vertegenwoordigers uit alle fracties willen de studenten de URaad daadkrachtiger en efficiënter maken. Niet de voltallige personeelsgeleding achtte de tijd al rijp om hierover te besluiten. Daarom werd een extra interne URaadsvergadering gehouden op 7 mei. Daar werd een compromistekst opgesteld die door het CvB bekrachtigd moet worden. De planning is dat in de vergadering van 28 mei aanstaande deze tekstwijzigingen in het reglement ter stemming worden aangeboden aan de Universiteitsraad.

    Van maandag 18 mei, 9.00 uur tot maandag 25 mei, 17.00 uur kun je je stem uitbrengen voor de Universiteitsraad. Via de website www.rug.nl/verkiezingen (waarschijnlijk).

Volg ons ook op twitter:


Universiteitsraad
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
@SOG_groningen
Lijst STERK @lijststerk

Tip voor het personeel: Haal nu ook onze URaad widget uit de widget winkel op My University voor alle relevante zaken over de U-raad, zoals de agenda van de komende cyclus.

HOE installeer je de widget op My University?

Wilt u op de hoogte blijven van wat er werkelijk binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?
Voor vragen over de Nieuwsbrief, ontvangst ervan, suggesties, reply to: uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

Voor meer details kunt u zich wenden tot het Presidium van de UR.

Disclaimer: Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Laatst gewijzigd:28 november 2016 09:52
printView this page in: English

Meer nieuws