Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

95, cyclus in maart 2015

17 april 2015

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad, editie 95

Een greep uit de onderwerpen van de laatste Uraadcyclus, vergadering 213

  1. Instemmingsrecht op de begroting
  2. Reorganisatie Financiële Economische Diensten
  3. Vernieuwd profileringsfonds
  4. BSA-norm in de Model-OER
  5. De Ondernemende Student

1. Instemmingsrecht op de begroting

De universiteitsraad heeft vanaf dit jaar, met dank aan de Wet Studievoorschot, instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Wat deze, door de minister opzettelijk vaag gelaten, bewoording inhouden, bespraken we afgelopen vergadering. Voortaan zullen de hoofdlijnen in een apart document staan dat deel uitmaakt van de financiële kaderstelling. Zolang niet met dit document wordt ingestemd, is de kaderstelling niet volledig. De hoofdlijnen hebben betrekking op: het interne allocatiemodel, de intensiveringen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en de investeringen in vastgoed. De nieuwe aanpak zullen we in het voorjaar van 2016 evalueren.

2. Reorganisatie Financiële Economische Diensten

Na enkele jaren van voorbereiding om de Financieel Economische Functie te reorganiseren lag er een uitgewerkt personeelsplan betreffende bijna 100 personeelsleden. Het personeel van de U-raad had al eerder een groot aantal vragen en opmerkingen besproken met het CvB en HR.

Over de hoofdzaken waren we het eens:

- er vallen geen ontslagen, maar op termijn is er wel een reductie in het aantal medewerkers;
- het Datawarehouse moet op orde zijn;
- extra aandacht voor de invulling van projectcontrollers;
- de invulling van vacatures heeft prioriteit;

De ingangsdatum is 1 mei aanstaande.

3. Vernieuwd Profileringsfonds

Door de wet Studievoorschot ontvangen studenten straks geen basisbeurs meer. De regeling profileringsfonds, die gekoppeld is aan de studiefinanciering, moet daarom aangepast. Vanuit dit fonds worden onder andere bestuurs- en medezeggenschapsbeurzen alsmede compensatie voor studievertraging wegens overmacht uitgekeerd. Het College kwam met een voorlopig voorstel, zodat er al iets meer duidelijk is over de inrichting van het fonds, en de hoogte van de beurzen. Vooral de hoogte van de bestuursbeurs (400 euro per beursmaand) bleek een pijnpunt van de studentengeleding. Het huidige normbedrag ligt volgens hen tussen de 420 en 480 euro. Na de toezegging van het College dat het slechts om een minimumbedrag gaat en de definitieve bedragen pas na gesprekken met o.a. de Hanzehogeschool bekend zullen zijn, stemde de raad in met dit voorstel. In de loop van dit academisch jaar krijgt de raad een definitief voorstel voorgelegd waarin de berekeningen achter de voorgestelde bedragen zijn opgenomen.

4. Model-OER en de BSA-norm bij uitschrijving voor 1 februari

Tijdens het bespreken van de model-OEREN in februari viel het één van de studentenpartijen op dat in dit document een BSA-verhoging was opgenomen waarover de universiteitsraad zich nog niet direct had uitgesproken. Het ging hier om de p-in-2 regeling voor studenten die zich voor februari uitschrijven en daarna besluiten om zich in een volgend studiejaar weer voor dezelfde studie in te schrijven. De regeling, die was ingevoerd op advies van de UCO, zou inhouden dat deze groep studenten in dat nieuwe jaar hun propedeuse moeten behalen en anders met hun opleiding moeten stoppen. Dit zou dus in feite een BSA-verhoging betekenen voor studenten die tijdens hun eerste poging minder dan 15 punten hebben gehaald. In maart kon de universiteitsraad zich opnieuw over dit stuk buigen. Er werden twee opties geboden: optie B waarin de strengere p-in-2 regeling bleef bestaan, en optie A waarin deze maatregel in zijn geheel teniet werd gedaan. Daarnaast werd er door een studentenpartij op aangedrongen om een optie C te onderzoeken waarin optie B de hoofdregel zou worden, maar er een uitzondering gemaakt zou worden voor studenten die konden bewijzen in het tweede jaar 45 nieuwe ECTS te hebben behaald. Voor deze optie was nipt geen meerderheid, waarna de universiteitsraad voor optie A heeft gestemd.

5. De ondernemende student

Met de aanstelling van een Dean Entrepreneurship, de instelling van het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap en de Minor Ondernemerschap toont de universiteit aan veel waarde te hechten aan ondernemerschap. Een studentenpartij stelde in lijn hiermee een zogenaamde ‘topsportregeling’ voor studentondernemers voor. Het college was hier erg positief over en wil als resultaat een dergelijke regeling in het leven roepen om studenten te faciliteren en te motiveren om te studeren én te ondernemen. Concrete stappen worden ondernomen om duidelijke kaders te stellen voor studenten die mogelijk voor deze regeling in aanmerking komen. Wordt vervolgd!

Volg ons ook op twitter:


Universiteitsraad
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
@SOG_groningen
Lijst STERK @lijststerk

Tip voor het personeel: Haal nu ook onze URaad widget uit de widget winkel op My University voor alle relevante zaken over de U-raad, zoals de agenda van de komende cyclus.

HOE installeer je de widget op My University?

Wilt u op de hoogte blijven van wat er werkelijk binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?
Voor vragen over de Nieuwsbrief, ontvangst ervan, suggesties, reply to: uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

Voor meer details kunt u zich wenden tot het Presidium van de UR.

Disclaimer: Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Laatst gewijzigd:28 november 2016 09:53
printView this page in: English

Meer nieuws