Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

93, februari 2015

04 maart 2015
 • Speciale Nieuwsbrief van de Universiteitsraad, editie 93

  Aanleiding voor deze speciale editie vormt de berichtgeving in de media over medezeggenschap aan de universiteit.

  >1.    Statement van de hele Universiteitsraad!
  2.    Afspraken

  1) Statement van de hele Universiteitsraad, integraal

  Groningen uitgesproken d.d. 26 februari 2015

  Geacht College van Bestuur,

  Zijn wij het Amsterdam van het Noorden, zoals wel eens wordt gezegd? In elk geval verwachten we hier vooralsnog geen bezettingen van gebouwen, zoals bij de UvA.
  Toch zijn er wel wat zaken die aan onze Groningse universiteit herkenning teweeg brachten.
  En die zaten dan nog niet zozeer in het bonte pakket van eisen, maar in de achterliggende overwegingen, verwoord in het manifest van de inmiddels ex-bezetters.
  Ten eerste de adressering van de politiek als het gaat om de toenemende verantwoordingscultuur en de nadruk op rendementen.
  Ook wij hebben daar last van als we denken aan de enorme werklast in verband met accreditaties en de uitvloeiselen van de prestatieafspraken.
  In dat verband leeft ook bij ons de vrees dat doorgeslagen rendementsdenken (en dito verschoolsing) een risico betekent voor de kwaliteit.
  Bij het onderzoek hadden we het vorige week over de verwevenheid tussen kwaliteit en kwantiteit. Laten we dat ook bij het onderwijs niet vergeten.
  En wat betekent het financieringsdenken voor de doorstroming tussen HBO en WO, voor het beleid ten aanzien van levenslang leren?
  Direct punt van herkenning is de Amsterdamse constatering dat de medezeggenschap vaak (te) ver achterin het proces zit en mede daardoor te weinig invloed op het beleid heeft.

  Nu hebben we vorig jaar wel eens uitgesproken een pro-actievere rol te willen, maar dat komt er nog niet echt van.
  Een goed voorbeeld in deze is het feit de Universiteitsraad bij het leveren van input voor het strategisch plan achter in de rij staat, terwijl wij toch – we hebben het vaker betoogd – een brede expertise hebben!
  Voorbeeld is ook de bespreking van het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR), waar we instemmingsrecht op hebben, maar dat pas op onze agenda staat als het reglement al lang geldig moet zijn.
  Ook het feit dat we regelmatig van mening verschillen over de kwaliteit van het gevolgde reorganisatieproces geeft te denken. Die verschillen van mening zijn er zowel gaandeweg het proces als achteraf bij de evaluatie.
  Deze maand – de Onderwijs- en Examenregeling per opleiding (OERen)! - hebben we weer gezien dat we verschillen van mening over de bevoegdheden die de medezeggenschap heeft over bepaalde onderwerpen.
  Dat komt vaker voor. De krakkemikkige kwaliteit van de WHW  helpt daarbij niet. Die zou eens herschreven moeten worden.

  Verder maakt de Rijksuniversiteit Groningen, ambitieus als ze is, met enige regelmaat grote beleidskeuzes die de medezeggenschap ter kennisname krijgt op een moment dat alles al bijna rond is, terwijl er toch zeker zinnige vragen te stellen zijn over hoe die plannen de ‘normale’ bedrijfsvoering van de Rijksuniversiteit Groningen raken. Goed voorbeeld is het plan voor de University Campus Fryslan (UCF). Maar ook het internationaliseringsbeleid en de ontwikkeling van regie-organisaties zijn van die belangrijke punten. We geven u in overweging dan wel herinnering dat ook met Universiteitsraad onderwerpen vertrouwelijk besproken kunnen worden.
  Allemaal tekenen dat we ook in Groningen wat ons betreft nog wel verbeterpunten hebben.
  Natuurlijk, ‘het kon minder’ – en dat zegt in Groningen wat -, maar het kan ook beter!
  Ten slotte –  last but not least - zijn we uiteraard zeer benieuwd naar de reactie van het College van Bestuur op de Amsterdamse roep om meer democratie bij het benoemen van besturen of bestuurders. U kent ongetwijfeld de gedachten die daarover ook door Universiteitsraadsleden geuit zijn.
  Kortom, wij nodigen het college graag uit om een dialoog op korte termijn over deze punten en mogelijk nog andere zaken die de verhouding zeggenschap en medezeggenschap raken.
  Sterker nog, en iets meer polemisch: we dagen het college uit tot deze dialoog! Die we dan uiteraard zullen voeren zoals het leden van de academische gemeenschap in Groningen betaamt!
  En vooralsnog zonder bezetting. ;-)

  En zijn benieuwd naar uw reactie. We dagen u uit tot een open dialoog over zeggenschap en medezeggenschap.

  2) Afspraken

  Tijdens de Universiteitsraadsvergadering van 26 februari werden vervolgens drie wezenlijke zaken afgesproken:
  •    Het College van Bestuur zal vaker met de Universiteitsraad zijn beleidsvoornemens bespreken.
  •    Het College van Bestuur zal meewerken ('in dialoog gaan') aan het verbeteren van het convenant tussen College van Bestuur en Universiteitsraad dat uit 2011 stamt. Doel: het stringenter vastleggen van de bevoegdheden van het College van Bestuur respectievelijk de Universiteitsraad. In concreto: vaststellen welke besluiten het College van Bestuur aan de Universiteitsraad dient voor te leggen, ter instemming dan wel ter advisering.
  •    Het Presidium van de Universiteitsraad zal voortaan een actiepuntenlijst aan de notulen van de Universiteitsraadsvergadering toevoegen.

  College van Bestuur en Universiteitsraad gaan een open dialoog aan over de verhouding zeggenschap-medezeggenschap op 10 maart 2015 aanstaande.

  Volg ons op Twitter:

  Personeelsfractie RUG @PfRUG
  Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
  Lijst Calimero @lijstcalimero
  UniversiteitsraadSOG @Uraad_SOG
  Lijst STERK @lijststerk
  Universiteitsraad

  Alle fracties hebben ook eigen website (http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/organisatie/medezeggenschap/u-raad/samenstelling)

  Tip voor het personeel: Haal nu ook onze URaad widget (http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/organisatie/medezeggenschap/u-raad/myuni-widget) uit de widget winkel op My University voor alle relevante zaken over de U-raad, zoals de agenda van de komende cyclus.
 • HOE installeer je de widget op My University? (http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/organisatie/medezeggenschap/u-raad/installeer-de-universiteitsraad-widget.pdf)

Disclaimer : Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Laatst gewijzigd:08 augustus 2017 10:56
printView this page in: English

Meer nieuws