Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

92, januari 2015

10 februari 2015

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad, editie 92

Een greep uit de onderwerpen van de laatste Uraadcyclus, vergadering 210

1. Universitair onderwijs komt terug in Fryslân
2. Studeren in het buitenland
3. Tentamenslots blijven ongewijzigd
4. Vervallen verlofuren 2013
5. Language and Culture Policy
6. Presidium

1. Universitair onderwijs komt terug in Fryslân
De University Campus Fryslân (UCF) in Leeuwarden wordt officieel de elfde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Het College van Bestuur  wil aan de UCF masteropleidingen aanbieden die belangrijk zijn voor Fryslân, op het gebied van water, energie, life science, toerisme, meertaligheid, duurzame samenleving, techniek en governance. In totaal gaat het om vijf tot tien nieuwe opleidingen, die enkele honderden studenten naar Leeuwarden trekken. Op den duur is het ook de bedoeling dat er een internationaal residentieel University College Fryslân gerealiseerd wordt,  waarschijnlijk op het gebied van Politics, Philosophy, Psychology and Economics. Deze investering in kennis en banen zal meer binding met de regio, meer masterstudenten en meer onderzoek opleveren, voorspelt collegevoorzitter prof. dr. Poppema .

2. Studeren in het buitenland
Deze maand is nogmaals het belang van studeren in het buitenland onderstreept. Hoewel de Rijksuniversiteit Groningen het in vergelijking met andere Nederlandse universiteiten goed doet, is het beoogde doel, dat minimaal de helft van de Groningse studenten in 2015 internationale onderwijservaring heeft, helaas nog niet behaald. De studentenpartijen hebben door middel van een brief en een notitie verschillende suggesties gedaan voor het verbeteren van het beleid hieromtrent. Voorbeelden zijn het vergemakkelijken van het maken van tentamens en het volgen van vakken in het buitenland en het beter informeren van Groningse studenten over de mogelijkheden, het uitwisselen van ‘best practices’ tussen de verschillende international offices, en samenwerking met meer topuniversiteiten. Hoewel het College van Bestuur de ideeën waardeerde werd er ook gewezen op het feit dat veel van de beslissingen omtrent studeren in het buitenland bij de faculteiten zelf gemaakt zullen moeten worden. Essentieel hierbij is dat de betreffende  commissies en organen goed geïnformeerd worden over de bestaande mogelijkheden. De suggesties zullen om deze reden meegenomen worden in een notitie van het bureau die onder de faculteiten verspreid zal worden.

3. Tentamenslots blijven ongewijzigd
Afgelopen maanden is er op verschillende niveaus overleg geweest om het aantal tentamenslots uit te breiden van 3 naar 4. Reden hiervoor is dat er te weinig ruimte is om te tentamineren. Deels wordt dit veroorzaak door toenemende studentenaantallen en het synchroon lopen van het academisch jaar met de Hanzehogeschool, maar ook doordat studenten sinds dit jaar automatisch staan ingeschreven voor tentamens die horen bij de desbetreffende course.

Er bleek veel bezwaar tegen het uitbreiden van de tentamenslots, zo ook vanuit de hoek van de universiteitsraad. Door de tentamenslots uit te breiden zou de duur per slot afnemen en dit zou zorgen voor een kortere wisseltijd met negatieve consequenties als gevolg.

Het College van Bestuur is ook tot dit inzicht gekomen en heeft besloten het aantal slots per dag niet uit te breiden. De universiteitsraad is erg blij met deze beslissing. Een gevolg hiervan is wel dat er mogelijk (als het echt niet anders kan) tentamens zullen plaatsvinden op vrijdagavond of zaterdag. De raad stelde zich kritisch op, omdat dit raakt aan het vrije weekend van zowel docenten als studenten. Het College gaf aan er alles aan te doen om tentamineren in het weekend te voorkomen.


4. Vervallen verlofuren 2013
Op 1 januari 2015 zijn in de selfservice verlof het verloftegoed van 2015 en de toegestane meegenomen verlofuren 2013/2014 vastgesteld. (tekst HR op My University).
Het eenzijdig vaststellen en de communicatie hierover heeft tot veel vragen en onbegrip geleid bij de Universiteitsraad en de vakbond. Zo is gebleken dat er medewerkers zijn, die slechts mondelinge afspraken hadden gemaakt met hun leidinggevenden over het meenemen van verlofuren 2013/2014 naar 2015. Omdat deze afspraken niet op schrift waren gesteld, kon hiermee bij het berekenen van de actuele verlofsaldi geen rekening worden gehouden.

De Personeelsfracties en het CvB kwamen ter vergadering niet tot een eenduidige interpretatie van de CAO-artikelen 4.7.8 c en 4.7.8 e. Hierin wordt verlof geregeld.
De Universiteitsraad was ongelukkig met het niet tijdig op de verlofkaart aangeven van het aantal uren dat automatisch dreigde te vervallen in 2015; volgens de bonden getuigt dit van slecht werkgeverschap.
Rondvraag concept-verslag (http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/organisatie/medezeggenschap/u-raad/conceptverslagcommissiebestuur22januari2015.pdf) van de Cie Bestuur 22 jan 2015, gepubliceerd 13/2/15: "Aangezien het helaas toch problemen heeft veroorzaakt wordt dit jaar een extra tool ingebouwd in de selfservice portal, zodat iedere medewerker kan zien hoeveel uren eventueel komen te vervallen."
Het CvB bood vervolgens betreffende medewerkers de mogelijkheid mondeling gemaakte afspraken alsnog schriftelijk voor te leggen aan de PH Middelen van de faculteit of aan de directeur van de dienst, na ondertekening door hun leidinggevende.

De personeelsfractie kreeg in de Universiteitsraad geen antwoord op de vraag, wat de reden voor het CvB is om ‘het braafste jongetje/meisje van de klas” te willen zijn, door de interpretatieruimte in de CAO zo min mogelijk te benutten. Andere instellingen in Nederland lijken hier creatiever.
Was in 2013 verlof opnemen nog de verantwoordelijkheid van zowel de medewerker als de leidinggevende; anno 2015 stelt het CvB dat het maken van afspraken de eigen verantwoordelijkheid is van het personeelslid - en dat daarover duidelijk gecommuniceerd is. De Universiteitsraad is opgelucht dat in individuele gevallen naar een oplossing gezocht wordt.
De mogelijkheid om nieuwe afspraken te maken komt er echter niet, aldus het CvB.

5. Language and Culture Policy
Dat de universiteit internationaliseert is allang oud nieuws. Hoe we dat gaan doen, is echter nog lang niet altijd duidelijk. Dit bleek ook weer in de afgelopen vergadering. De raad besprak de uitgangspunten van het nieuwe taal en cultuurbeleid. Zo wordt er een stuurgroep ingesteld die dit project zal begeleiden en stroomlijnen. De Raad pleitte tegenover het CvB voornamelijk voor rust en zorgvuldigheid. Het ingezette beleid is een project dat meerdere jaren nodig zal hebben. Personeel en studenten moeten de tijd krijgen te wennen aan de internationalisering. Want, aldus het CvB, aan een internationale universiteit wordt niet alleen Engels gesproken, er heerst een internationale cultuur.

6. Presidium
Na een heerlijke kerstvakantie kon de Universiteitsraad afgelopen weken weer fris van start. Het nieuwe jaar betekent ook een nieuwe zoektocht naar Uraders voor volgend jaar. Bent u geïnteresseerd in het beleid van de Rijksuniversiteit Groningen, wilt u zich inzetten voor uw collega’s of medestudenten? Via de links onderaan deze mail komt u alles te weten over de verschillende fracties.
Maar er gebeurde deze maand natuurlijk meer. Zo kunt u een dezer dagen de Universiteitsraad tegenkomen op Facebook en Twitter! Na het verfraaien van deze nieuwsbrief zet de raad een volgende stap om personeel en studenten nog meer te betrekken bij de medezeggenschap aan onze universiteit. Beide social media-accounts zullen worden gebruikt voor updates over vergaderthema’s, werkbezoeken en allerlei andere ontwikkelingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wilt u dus dichter op ons werk zitten, aarzel niet en like of volg ons, zodra we online zijn. We hopen zo nog makkelijker vindbaar en toegankelijker te worden. En dat lijkt ons een prima voornemen voor 2015.

Alle fracties hebben ook eigen website (http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/organisatie/medezeggenschap/u-raad/samenstelling)

Volg ons op Twitter:
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
UniversiteitsraadSOG @Uraad_SOG
Lijst STERK @lijststerk


Tip voor het personeel: Haal nu ook onze URaad widget (/infonet/medewerkers/organisatie/medezeggenschap/u-raad/myuni-widget) uit de widget winkel op My University voor alle relevante zaken over de U-raad, zoals de agenda van de komende cyclus.

  • HOE installeer je de widget op My University? (/infonet/medewerkers/organisatie/medezeggenschap/u-raad/Installeer-de-UR-widget-op-My-University.pdf)

Disclaimer : Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Laatst gewijzigd:08 augustus 2017 09:38
printView this page in: English

Meer nieuws