Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

88, september 2014

03 oktober 2014

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad, editie 88, Vergadering 206, september 2014

Index

-          Over ons
-          Numerus fixus en decentrale selectie aan de RUG
-          Kwaliteitszorg aan de RUG
-          Matchingsregeling
-          Werkdruk
-          Reorganisatie Grafische Dienstverlening
-          Herbenoeming voltallig College van Bestuur

Over ons
Welkom bij onze eerste nieuwsbrief van het academisch jaar 2014-2015. Wij zijn de universiteitsraad; twaalf studenten en twaalf personeelsleden die zich inzetten voor bijna alles wat ons allen aangaat. Maandelijks vergaderen we op de derde donderdag in drie commissies: Onderzoek en onderwijs, Bestuur en Middelen. Een week later is de grote Universiteitsraadvergadering. In deze vergaderingen adviseren en controleren we het College van Bestuur, en werken aldus mee aan het beleid van de RUG. Verder hebben we ook instemmingsrecht, bijvoorbeeld over het Strategisch Plan 2015-2020, het meerjarenbeleid van onze universiteit.
Wil je op de hoogte blijven van onze inspanningen en het beleid aan de universiteit, meld je dan aan voor deze nieuwsbrief!
Redactie Universiteitsraad 2014/2015"

Numerus fixus en decentrale selectie aan de RUG
Al diverse jaren kent de RUG een numerus fixus bij Tandheelkunde en Geneeskunde, maar inmiddels ook bij opleidingen als IBIO en Psychologie. De RUG streeft naar uitbreiding van numerus fixus, mede omdat dit de mogelijkheid geeft om studenten reeds aan de poort te selecteren. Er zijn bijvoorbeeld plannen om een fixus met decentrale selectie uit te breiden naar alle opleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Dit wil zeggen dat motivatie en persoonlijkheid toenemend van belang zullen zijn bij toelating. De Universiteitsraad heeft voorliggende plannen voor decentrale selectie geaccepteerd. De Raad vindt dat er niet primair naar cijfers moet worden gekeken om het succes van toekomstige studenten te voorspellen. Door decentrale selectie zullen naar verwachting geschikte en gemotiveerde studenten aan een studie beginnen. Bij studies waar decentrale selectie niet van toepassing is, zal matching (zie verderop in deze nieuwsbrief) een rol spelen.

Kwaliteitszorg aan de RUG
Afgelopen maand is het Kwaliteitszorgprotocol van de RUG wederom aan bod gekomen. Dit document beschrijft het systeem en de instrumenten voor kwaliteitszorg aan de gehele RUG om op deze manier op een gestructureerde manier kwaliteit van het onderwijs aan de hele universiteit te controleren, te verbeteren en te borgen. Dat dit van belang is staat voor de Universiteitsraad buiten kijf. Wij zijn dan ook blij om te zien dat deze taak ook door het College van Bestuur serieus genomen wordt. Wel werden er nog zorgen geuit over de uitvoering van het protocol. De vele evaluaties zullen namelijk opnieuw voor extra werkdruk zorgen bij het personeel (zie hieronder), en voor studenten blijft het belangrijk dat meer studenten betrokken worden bij de kwaliteitsevaluaties en dat de communicatie omtrent de diverse evaluaties duidelijker verloopt. We zullen hier dus op blijven letten, maar zijn vooralsnog positief.

Matchingsregeling 2015-2016
Het is belangrijk dat aankomende studenten passen bij de opleiding waarvoor zij zich willen inschrijven. Daarom wordt er sinds 2013 aan matching gedaan binnen de RUG. Vroegtijdig komen potentiële studenten in contact met de opleiding waarvoor zij zich willen inschrijven, om er zo achter te komen of hun verwachtingen over de opleiding overeen komen met de daadwerkelijke inhoud daarvan. Matchen vindt plaats door middel van een vragenlijst en een activiteit. Aankomende studenten behouden vooralsnog de vrijheid om een opleiding van zijn of haar keuze te kiezen.
De Universiteitsraad staat zowel positief als kritisch tegenover de matchingsregeling. Gevoelsmatig lijkt het goed dat studenten gestimuleerd worden weloverwogen te kijken naar hun studiekeuze. Het uiteindelijke doel is dat studenten terechtkomen op plekken waar zij horen. Of de RUG-matchingsregeling positieve invloed heeft op uitval- en switchcijfers moet nog blijken. Daarom vindt er op verzoek van de Universiteitsraad een evaluatie plaats en wordt er volgend jaar opnieuw door de Raad over gesproken met het College van Bestuur.

Werkdruk
De werkdruk binnen de universiteit is te hoog volgens de Personeelsfractie van de Universiteitsraad. Naast hun reguliere taken krijgen medewerkers te maken met allerlei aanvullende zaken, zoals onderwijsjaargesprekken, accreditaties, vakevaluaties, quickscans, basiskwalificaties, jaarverslagen etc. En daar lijkt voorlopig geen einde aan te komen.  Het College van Bestuur neemt aan dat de vrijkomende gelden bij de invoering van het sociale leenstelsel gebruikt kunnen worden voor het inzetten van extra personeel. De personeelsfractie wil dit evenwel eerst zien, dan geloven.
In juni nog verzocht de Universiteitsraad het College van Bestuur, niet voor het eerst, om een notitie met de feiten over de werkdruk, staf-student ratio per faculteit . Het College heef in de afgelopen vergadering een dergelijke notitie toegezegd. Voor een hartekreet over werkdruk.

Reorganisatie Grafische Dienstverlening
Er staat een reorganisatie op stapel bij Grafimedia en de afdelingen Logistiek en Digitale Informatie Voorziening. De URaad heeft hierover officieel een melding van het College van Bestuur ontvangen. De idee is dat de afdelingen omgevormd worden tot een ‘regieorganisatie’. Mede gezien de reële ontslagdreiging voor betrokken medewerkers van het Facilitair Bedrijf en het Bureau baart deze reorganisatie de Universiteitsraad de nodige zorgen. De reorganisatie is daarnaast gecompliceerd, mede omdat sprake is van outsourcing en er marktpartijen zullen zijn die het proces gaan beïnvloeden.
De resultaten van een marktonderzoek naar mogelijke outsourcing van de drie afdelingen, op donderdag 25 september, zijn op dit moment nog niet bekend.

Herbenoeming voltallig College van Bestuur RUG
De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Deze toezichthouders vragen bij benoeming/herbenoeming inhoudelijk advies aan de Universiteitsraad. De URaad baseert zijn advies op de opgedane ervaringen met de CvB-leden en heeft een gesprek met elk van hen over de prestaties tot nu toe en over toekomstig handelen. Dit zijn vertrouwelijke gesprekken, waarover dus niet nader kan worden gerapporteerd. Over de dit jaar gevolgde procedure mag daarentegen wel iets gemeld worden.
Opvallend was dat de Raad van Toezicht dit jaar alle CvB-leden tegelijkertijd herbenoemde. Van enkelen was de termijn nog niet afgelopen. De Uraad ageerde tegen deze gelijktijdige benoeming. Dit heeft onder meer de UK gehaald. 

Volg ons op Twitter:
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
UniversiteitsraadSOG @Uraad_SOG
Lijst STERK @lijststerk

Tip voor het personeel: Haal nu ook onze URaad widget uit de widget winkel op My University voor alle relevante zaken over de U-raad, zoals de agenda van de komende cyclus.

HOE installeer je de widget op My University?

Disclaimer : Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Laatst gewijzigd:10 april 2017 13:56
printView this page in: English

Meer nieuws