Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

87, april 2014

09 mei 2014

Index:

·         Rapportage voor Instellingsaccreditatie

·         WO-monitor

·         Regeling Inschrijving Collegegeld

·         CUOS

·         Sociaal, Arbo- en Milieuverslag 2013

·         Taalpolitiek

·         Rondvraag

Rapportage voor Instellingsaccreditatie

Voldoet de RUG aan de kwaliteitseisen die je aan een universiteit mag stellen? Om dit te bepalen kreeg de RUG vorig jaar de opdracht uiterlijk 30 april 2014 aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) aan te tonen dat de Groningse universiteit voldoende ‘in control is’ en dus kwalitatief voldoet. Bij een bezoek in 2013 oordeelde de NVAO over de kwaliteitszorg aan de RUG nog ‘positief onder voorwaarden’. Op enkele punten was de commissie niet geheel overtuigd en diende de RUG meer duidelijkheid te verstrekken. Dit gebeurt onder meer met een soort zelfstudierapport dat het CvB recent heeft opgesteld. De Uraad kreeg het rapport voor advies voorgelegd en gaf op diverse items constructief commentaar. Mede op basis van het rapport en een herhaald bezoek vormt de NVAO binnenkort een nieuw oordeel over de RUG. En nu maar hopen dat we dit jaar als 'onvoorwaardelijk positief' worden aangemerkt!

WO-monitor In de WO-monitor wordt een beeld geschetst van hoe alumni de RUG waarderen, onder meer op het punt van aansluiting met de arbeidsmarkt. Het CvB komt deze zomer met een gedetailleerde visie inclusief toekomstige maatregelen. De studentenfracties uiten nu reeds hun zorg over de trend dat het aantal studenten dat naast de studie activiteiten ontplooit afneemt en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt. Het CvB acht dit echter nog geen aanleiding om maatregelen treffen: met de juiste discipline zouden studenten voldoende tijd hebben om activiteiten buiten de studie te doen, aldus het CvB.

Regeling Inschrijving Collegegeld De Regeling Inschrijving Collegegeld RUG 2014-2015 bevat de regels en procedures over de inschrijving aan de RUG en daaraan gerelateerd ook die van tarieven, collegegeldbetaling en –restitutie. Deze regeling wordt jaarlijks aangepast, mede op basis van het beleid van het ministerie van OC&W. Na toelichting gekregen te hebben op allerlei bepalingen, ging de Uraad akkoord met de regeling.

CUOS Studenten aan de RUG zijn tamelijk goed georganiseerd. Voor hun werk kunnen allerlei RUG-studentenorganisaties middelen uit het zogenaamde profileringsfonds RUG ontvangen. Of ze daar daadwerkelijk aanspraak op kunnen maken volgt uit een advies van het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS). Dit advies betrof dit jaar een herijking van studieorganisaties op basis van de Regeling Profileringsfonds 2012-2015. Het College van Bestuur heeft het CUOS-advies geheel overgenomen. De Universiteitsraad ging ook akkoord. Diverse organisaties kunnen dus weer bestuursbeursmaanden tegemoet zien. Overigens uitten de Uraadstudenten de behoefte om de regeling volgend jaar aan te passen.

Sociaal, Arbo- en Milieuverslag 2013 De Universiteitsraad kreeg het Sociaal, Arbo- en Milieuverslag 2013 aangeboden. Hierin wordt onder andere melding gemaak van personeelsaangelegenheden, ziekteverzuim, arbeidsverhoudingen etc. Uit het verslag blijkt dat de RUG doelgericht werkt aan het verhogen van het percentage vrouwelijke hoogleraren. Desondanks is het CvB van mening dat het aandeel niet snel genoeg stijgt zonder aanvullende beleidsmaatregelen. Aangezien de Universiteitsraad ten aanzien van bewaking van gelijke behandeling een wettelijke taak heeft, heeft het CvB aangegeven de Uraad tijdig op de hoogte te brengen van aanvullende beleidsmaatregelen.

Taalpolitiek Welke taal spreken we over een aantal jaren aan de RUG? Als het aan het CvB ligt zal het Engels met name klinken in de collegezaal, en in de onderzoeksetting. En het Nederlands klinkt dan voornamelijk in de informele-sociale setting. Dit plan is o.a. een respons op de groeiende diversiteit in culturele achtergrond onder onze studenten en personeel. Als gevolg van de internationalisering aan de RUG heeft het College van Bestuur gekozen voor een beleidslijn die adequate kennis van het Engels aan de RUG nastreeft. Zo heeft het CvB de intentie om het Engels onderdeel te laten worden van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) voor docenten. Het CvB is van mening dat studenten en personeel hun arbeidsmarktperspectief kunnen verbeteren als ze zich internationaal oriënteren, en het Engels beter beheersen. Dit hoeft overigens niet voor alle opleidingen en functies in gelijke mate op te gaan. De Uraad wees o.a. op de wettelijke kaders, en de vrijheid van faculteiten om zelf inrichting van onderwijs en onderzoek te bepalen, waaronder de taal.

Rondvraag Studenten: Na herhaaldelijk verzoek van studentenzijde om bestuurders van studentenorganisaties een certificaat te verstrekken voor extra curriculaire activiteiten liet het CvB blijken hier niet toe bereid te zijn. Vermelding op je CV is afdoende, aldus CvB-voorzitter Poppema.

Volg ons op Twitter:
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
UniversiteitsraadSOG @Uraad_SOG

Tip voor het personeel: haal nu onze URaad widget uit de widgetwinkel op My University voor alle relevante zaken over de U-raad, zoals de agenda van de komende cyclus.

HOE installeer je de widget op My University?

Disclaimer : Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Laatst gewijzigd:19 februari 2016 14:46
printView this page in: English

Meer nieuws