Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

86, maart 2014

11 april 2014

index NL:

- 200ste vergadering U-raad
- Visie op internationalisering
- Digitaal Studentendossier
- Koffie in Universiteitsbibliotheek
- Collegegeldtarieven 2014 - 2015
- Minorpakketen

200e Uraadvergadering sinds MUB
De Uraadvergadering van 27 maart had een feestelijk tintje: het was de 200ste vergadering sinds de invoering van de Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) in 1997. In speeches werd gerefereerd aan medezeggenschap in recent en ver verleden, zoals de democratisering in 1968. Met een knipoog naar bebaarde Uraadleden uit de jaren zestig/zeventig verschenen aan het eind van de vergadering als verrassing mannen met baarden. Acteurs van het Noord-Nederlands Toneel gaven een preview op crashtest Ibsen II: ‘Volksvijand’ van Henrik Ibsen.

Visie op Internationalisering
Wat is ons toekomstig doel met internationaliseren aan de RUG? Het CvB had dit in een visiedocument op een rij gezet. Na bespreking ervan in diverse gremia, waaronder de Uraad, zal de visie vertaald worden naar concreet beleid, wat onder meer merkbaar zal worden in taalvereisten, eisen voor de Basiskwalificatie Onderwijs voor docenten (BKO). De diverse maatregelen krijgen hun beslag in een internationaliseringsplan. Achterliggend doel is om een toekomstbestendige universiteit te zijn die op internationaal vlak zich kan meten met de beste 100 universiteiten van de wereld. Gezien verwachte demografische ontwikkelingen in de Nederlandse populatie zal bovendien instroom van internationale studenten belangrijker worden. De U-raad denkt t.a.v. het toekomstig beleid kritisch mee en stelt onder meer dat niet elke opleiding in het Engels gegeven dient te worden. Naast internationale standaarden dient er ook plaats te zijn voor unieke eigen standaarden.

Digitaal studentendossier
Papieren mappen met studentgegevens gaan, als het aan het CvB ligt, tot het verleden behoren. Het CvB ontwikkelt beleid om studentinformatie voortaan digitaal te documenteren aan de RUG. Het zou efficiëntie bevorderen en fysieke opslagruimte besparen. De U-raad kan zich op hoofdlijnen vinden in dit plan. Wel stelt de Raad kritische vragen over de privacy van studenten en de veiligheid/transparantie van het systeem. Studenten moeten inzicht krijgen in het eigen studentendossier en kunnen zien welke personen informatie hebben opgevraagd (log informatie). Derden krijgen geen toegang tot de documentatie. Er zal een meldingsplicht komen in geval er informatie gelekt is. Op aandringen van de U-raad zal de betreffende stuurgroep zich nog verder buigen over zaken als privacy en veiligheid. Een studentlid van de Uraad zal zitting nemen in de stuurgroep.

Koffie!
Het Broerplein krijgt er een horeca-voorziening bij. Op de begane grond van de Universiteitsbibliotheek zal een ruime koffiecorner worden ingericht. Deze wordt mogelijk uitgebaat door een externe, grote koffieketen. De Uraad stelde hier kritische vragen over. Studenten en personeel wensen goede koffie voor een lage prijs, en een gevarieerd aanvullend aanbod van broodjes etc. Bij de keus voor een uitbater zou ook ruimte geboden kunnen worden aan (jonge) ondernemers uit het Noorden. De nieuwe keten voorziet volgens de studentgeleding niet in de diverse wensen. Het CvB zegt toe deze overwegingen mee te nemen in het besluitvormingsproces.

Collegegeld in 2014-2015
Jaarlijks adviseert Uraad over de collegegeldtarieven die de universiteit zelf mag vaststellen; de zogenaamde instellings-collegegeldtarieven. Dit zijn tarieven die o.a. aan buitenlandse studenten (niet-EER) worden gevraagd. De collegegeldtarieven zouden de kosten per student moeten dekken. De hoogte van de tarieven is dit jaar vergelijkbaar met dat van vorige jaren: enkel een verhoging ten gevolge van indexering. De studentgeleding van de U-raad wenste dit jaar nadrukkelijk dat er een specificatie van de tarieven voor het instellingscollegegeld wordt verstrekt. Het CvB toont zich hier evenwel niet toe bereid.

Minoren
Minoren heb je aan de RUG in soorten en maten. Het CvB heeft met nieuw beleid het aanbod willen kanaliseren. Volgens een nieuw plan is de minorruimte verdeeld in twee minoren van elk 15 ECs. Faculteiten doen voorstellen hiervoor aan het CvB; hierin kunnen desgewenst stages opgenomen zijn. De Uraad benadrukt dat studenten keuzevrijheid moeten hebben bij de invulling van het persoonlijke minorpakket en dat er ook aandacht uit moet gaan naar onderzoeksprojecten. Faculteiten zullen hun minorenaanpak in de OERen vastleggen. Een voorbeeld daartoe, in de vorm van een model-OER, passeerde na een discussie in twee ronden de Uraad.


Volg ons op Twitter:
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
UniversiteitsraadSOG @Uraad_SOG

  • Wilt u op de hoogte blijven van wat er werkelijk binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen, (of opzeggen)?
  • Voor vragen over de Nieuwsbrief, ontvangst ervan, suggesties, reply to: uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!
  • Momenteel werken we aan een widget met relevante zaken over de U-raad, zoals de agenda van de komende cyclus.
  • Voor meer details kunt u zich wenden tot het Presidium van de UR.
Disclaimer : Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Laatst gewijzigd:09 januari 2019 16:29
printView this page in: English

Meer nieuws