Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

85, februari 2014

12 maart 2014

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad, editie 85, vergadering Uraad 199 op 27 february.

Index:

·         Bindend studieadvies

·         Overgang RUG-medewerkers naar Google Apps

·         Kaders nieuw kwaliteitsprotocol

·         Matching; student en opleiding op elkaar afstemmen

·         Model-Onderwijs- en Examenregeling: discussie vanwege HBO-propedeusestudenten

·         Teksten Uraad in het Engels

Bindend studieadvies

Ieder jaar is het weer een moment om naar uit te kijken: de voortgangsrapportage over het Bindend Studieadvies. In de februari-vergadering voorzag het CvB de Uraad van cijfers over aantallen studenten die al dan niet de BSA-norm van 45 studiepunten hebben gehaald. Het beeld leek positief; het aantal studenten dat de norm haalt is met enkele procenten gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het beleid van het CvB wordt dan ook niet gewijzigd.

De Uraadstudenten vroegen aandacht voor studenten die met een negatief BSA opnieuw aan een studie bij de RUG beginnen. Deze studenten hebben mogelijk meer moeite met het studeren en daarmee een lager slagingsrendement voor de RUG. Er kwam een voorstel om een matchingstraject aan te bieden voor deze studenten zodat ze geselecteerd worden alvorens de studie opnieuw te beginnen. De Uraadstudenten hopen dat aldus zo min mogelijk studenten voor een tweede keer uitvallen.

Overgang RUG-medewerkers naar Google Apps

Binnenkort gaan ook de medewerkers, net als studenten, over naar Google Apps voor hun e-mail. In het projectplan ‘Migratie naar Google Apps for Education (GAfE)’ stond in 2012 de volgende eis opgenomen: “Security en privacy aspecten moeten voldoende gewaarborgd zijn, waarbij het bewustmaken van de gebruiker en het bieden van versleutelde mail een cruciale rol speelt. Indien hier niet aan kan worden voldaan zal dit mogelijk kunnen leiden tot het niet in gebruik kunnen nemen van GAfE in zijn geheel of voor bepaalde gebruikers(groepen).”

Volgens de Privacyregeling van de RUG dient het College van Bestuur zorg te dragen voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens van studenten en personeel tegen onbevoegde verwerking daarvan. Het is niet de intentie van de Universiteitsraad om de invoering van Google Apps zelf ter discussie te stellen of onnodig te vertragen. Wel is de Raad van mening dat de door het College gegeven garanties voor privacy en veiligheid van gegevens (nog) niet voldoende overtuigen. Zeker gelet op het feit dat sommige faculteiten slechts beperkt de eerder door de U-raad gevraagde opt-out regeling (waardoor de huidige mailvoorziening nog iets langer beschikbaar blijft) willen aanbieden aan hun medewerkers. Alle fracties hebben daarom gepleit voor betere voorlichting op My University over het gebruik van de Unishare Dropbox en over encryptie, en persoonlijke ondersteuning door het CIT op de werkplek voor wie encryptie wil toepassen. Dit is naar de mening van de Uraad voor het CvB een eenvoudige toezegging, en voor de bezorgde medewerker een sterk gebaar.

Kaders nieuw kwaliteitsprotocol

Het RUG-systeem van kwaliteitszorg is van oudsher een belangrijk item binnen het Uraadwerk. Mede n.a.v. de instellingsaccreditatie wordt het systeem het laatste jaar flink onder de loep genomen. Deze maand presenteerde het CvB de Uraad een notitie met enkele nieuwe kaders. Een belangrijk element daarin vormen zogenaamde quickscans om eventuele knelpunten in de kwaliteit van het onderwijs snel op te speuren. Dit zou ter vervanging van enkele bestaande meetinstrumenten kunnen komen. Al met al hoeft dit de werkdruk – die er toch al is rond kwaliteitszorg- niet te verhogen. De Uraad reageerde dan ook positief.

Matching; student en opleiding op elkaar afstemmen

Vanaf dit jaar zal het echt merkbaar worden bij de RUG-opleidingen; aankomende studenten krijgen voorafgaand aan de officiële inschrijving een studiekeuze-check; een soort assessment. De Uraad heeft het CvB regelmatig gevraagd hoe de RUG matching precies gaat invoeren en kreeg deze maand meer duidelijkheid. Het algemene doel is om te controleren of een student goed bij een opleiding past en vice versa. Het matchingstraject moet het risico op uitval beperken. Aanmeldingsdatum is voor 1 mei. Voor buitenlandse studenten wordt een uitzondering gemaakt met als argument, dat die al hun motivatie getoond hebben door de RUG te vinden en te benaderen. Los hiervan heeft elke student tegelijk het recht op informatie over de opleiding - ook na 1 mei. Per faculteit worden de matchingsactiviteiten vastgesteld. De vraag hoeveel tijd en geld ermee gemoeid is kreeg de Uraad nog niet beantwoord. De Raad drong aan op goede en tijdige communicatie aan alle aspirant-studenten.

Model-Onderwijs- en Examenregeling: discussie vanwege HBO-propedeusestudenten

De Model-Oer is doorgaans een soort service van het CvB: het is een voorbeeld voor de Onderwijs en Examenregelingen van de faculteiten. Het document van dit jaar leverde discussie op met het College van Bestuur over de status van het Model-Oer c.q. de bevoegdheid van de Uraad in deze: instemmingsrecht of niet? Aanleiding vormde het feit dat in de model-OER vaker dan voorheen algemene -verplichte- bepalingen van het CvB worden opgenomen die alle faculteiten dienen over te nemen, zoals de BSA-norm en de harde knip tussen bachelor- en masterfase. De toelating van studenten met HBO-propedeuse (met havo als achtergrond) leek ook een algemene bepaling, wat op weerstand stuitte bij de URaad. Het resulteerde uiteindelijk in aanpassing door het CvB van enkele bepalingen in de OER en daardoor de mogelijkheid van faculteiten om zelf te bepalen hoe (of) zij HBO-Propedeuse-studenten toelaten. Zij kunnen dit doen op basis van analyse van studieresultaten uit het verleden. De idee is dat men voortaan op basis van goede, voorspellende criteria aankomende HBO-Propedeusestudenten gaat selecteren.

Teksten Uraad in het Engels

Sinds 1,5 jaar heeft een Engelssprekende student zitting in de Uraad, die voornamelijk in het Nederlands vergadert. Met de nodige taalondersteuning lukt het de student om de ‘internationals’ te vertegenwoordigen in het centrale medezeggenschapsorgaan. Met zekere regelmaat herinnert de student het CvB aan eerder gedane toezegging om CvB-notities aan te leveren in het Engels, dan wel Engelse samenvattingen te leveren. Het College erkende in de laatste vergadering de noodzaak hiertoe, en liet bij monde van de rector weten voortaan de toezegging beter na te komen...

Volg ons op Twitter:
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
UniversiteitsraadSOG @Uraad_SOG

Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen de universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen? Voor vragen over de Nieuwsbrief, ontvangst ervan, suggesties e.d.: uraad@rug.nl . Wij waarderen uw input zeer!
Disclaimer : Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Voor meer details kunt u zich wenden tot het Presidium van de UR.

Laatst gewijzigd:19 februari 2016 14:47
printView this page in: English

Meer nieuws