Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

84, januari 2014

28 februari 2014

Nieuwsbrief Universiteitsraad editie januari 2014, nummer 84

Informatie van de Uraad over volgende items:

-    Google-apps
-    Jaarlijkse personeelsenquete
-    Bestuurlijke Overleggen (BO)
-    Universiteitsbibliotheek
-    Tentamenboete bij na-inschrijving tentamens


Rapportage analyse wederzijdse doorstroming RUG-HG
Deze maand is in de Universiteitsraad een rapportage met analyse van wederzijdse doorstroom tussen de RUG en Hanzehogeschool besproken. Daarbij werd ook ingegaan op het studiesucces van diverse groepen, zoals degenen die op basis van een HBO-propedeuse (vooropleiding HAVO) een universitaire studie gaan volgen.
Naar aanleiding van deze cijfers is het College van Bestuur voornemens om de groep met een HBO-propedeuse vanaf het collegejaar 2015-2016 de automatische toegang tot de RUG te ontzeggen. De wettelijke basis hiervoor ligt in de wet Kwaliteit in Verscheidenheid die universiteiten vanaf het collegejaar 2014-2015 de mogelijkheid biedt om toelatingseisen te stellen aan HBO-p studenten. De studenten- en de personeelsgeleding reageerden verontrust. Ze vinden de nieuwe maatregel te rigoureus, te weinig onderbouwd, en vinden dat de maatregel ook te snel zou worden ingevoerd: havisten moeten kunnen anticiperen op de nieuwe regeling. Bovendien zijn er vele andere manieren om uitval te ondervangen. Het College van Bestuur heeft toegezegd het voorgenomen besluit met de faculteiten te bespreken. De uitkomsten ziet de Universiteitsraad tegemoet.

E-learning
Gaat de RUG meer en meer over op E-learning? In de commissie Onderwijs en Onderzoek is de visie van de stuurgroep E-learning behandeld. Deze speelt in op de mogelijkheden om met ICT op andere wijze studenten te bereiken. Niet alleen nieuwe groepen maar ook een nieuwe manier van onderwijzen worden aangemoedigd. De visie is gericht op het bevorderen van hoge kwaliteit van het academisch onderwijs. Er zijn al pilots met vormen van e-learning gestart zoals web-klassen, flipping the classroom, e-colleges en videoconferenties. MOOC's zullen voorlopig alleen ingezet worden als wervings- en voorlichtingsinstrument voor aspirant-studenten.

De Uraadfracties staan welwillend tegenover de ontwikkeling die wordt gemaakt op het gebied van e-learning. Ze vragen wel aandacht voor het creëren van draagvlak onder personeel en een goede evaluatie van de pilots. Uitwisseling van ervaringen tussen faculteiten achten de fracties van belang.

Google Apps
De U-raad wil dat de RUG de overgang naar Google Apps voor het personeel uitstelt. Het College is gevraagd met een notitie te komen waarin het duidelijk maakt hoe het precies zit met de veiligheids- en privacyaspecten. Volgens het bestuur zijn de voordelen qua bedrijfszekerheid, functionaliteit, security en privacy voldoende reden om met Google Apps in zee te gaan. De U-raad zette vraagtekens bij de beleidslijn om het faculteitsbestuur te laten bepalen voor welke medewerker een uitzondering gemaakt kan worden, leidend tot een opt-out-regeling. Volgens de personeelsgeleding ligt de keuze hierin bij de medewerker zelf. Het bestuur ziet geen reden om de geplande overgang op 26 mei 2014 uit te stellen. Het heeft wel een notitie aan de URaad toegezegd, waarin de problematiek nog verduidelijkt wordt.

Jaarlijkse personeelsenquete
In de enquête van het afgelopen jaar heeft 40% van het RUG-personeel toegenomen werkdruk als negatief punt benoemd. De personeelsgeleding uitte dan ook zorgen over de werkdruk, mede veroorzaakt door stijging van het aantal promoties en toegenomen bureaucratie rondom onderzoek en onderwijs. De fractie sprak het vermoeden uit dat diegenen die de enquête niet invulden het waarschijnlijk te druk hadden of geen vertrouwen hadden in enig effect ervan op hun welbevinden. Het College wees in verband met de geconstateerde toegenomen werkdruk  in de richting van de minister van OCW. "Er komt ook niet meer geld uit Den Haag, maar er wordt van de medewerker wel meer inspanning verwacht." Over anderhalf jaar wordt wederom een personeelsenquete afgenomen.

Bestuurlijke Overleggen tussen RUG-bestuur en faculteitsbestuur (BO’s)
De uitkomsten van overleggen tussen het RUG-bestuur en faculteitsbestuur, gebundeld in een vernieuwd format, werden door de Raad met belangstelling ontvangen. Het is een instrument waarmee de Uraad een vinger aan de pols kan houden t.a.v. kwaliteitszorg aan de RUG. Tijdens vergadering bleek de Uraad een andere verwachting te hebben dan het CvB over de controlerende rol van de U-raad t.a.v. de resultaten van de bestuurlijke overleggen. Het CvB achtte het niet raadzaam om facultaire ontwikkelingen met de URaad te bespreken. Op diverse vragen inzake RUG-brede ontwikkeling, zoals learning communities, antwoordde het CvB dat dit nog 'werk in uitvoering' was. In een aparte commissie-vergadering wenst de Uraad met het CvB de rol van de U-raad in de procedure in de Bestuurlijke Overleggen te concretiseren. Dit moet bijdragen aan de verbeterslag in de kwaliteitszorg (de PDCA-cyclus) van de RUG.

Universiteitsbibliotheek
De studentenfracties informeerden al vaker naar de aankomende renovatie van de Universiteitsbibliotheek. Het masterplan renovatie Universiteitsbibliotheek is inmiddels vastgesteld door het College van Bestuur en daarmee gaat vanaf september aanstaande een periode van verbouwing van start. Het aantal studie-plekken zal worden uitgebreid van 1700 naar circa 2200 in de toekomst.

Tentamenboete bij na-inschrijving tentamens
In januari is er op landelijk niveau ophef geweest over boete die studenten moeten betalen om zich na de verstreken deadline alsnog in te kunnen schrijven. Ook aan de RUG zijn er enkele faculteiten waar studenten‘boete’ moeten betalen. De Onderwijsinspectie liet weten dat iedere student tentamens kosteloos moet kunnen afleggen als eenmaal het collegegeld is betaald. Ook de landelijke studentenbelangenbehartiger het ISO (Interstedelijk Studentenoverleg) deelt de mening van de Onderwijsinspectie en schreef brieven naar de Colleges van meerdere universiteiten. Het College van Bestuur van de RUG gaf aan dat het betalen van 15 euro zijns inziens vooralsnog niet in strijd is met de wet. De Uraad drong niettemin aan op een oplossing, bijvoorbeeld door automatische inschrijving voor tentamens als men deelneemt aan een vak.

Volg ons op Twitter:
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
UniversiteitsraadSOG @Uraad_SOG

Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen de universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen? Voor vragen over de Nieuwsbrief, ontvangst ervan, suggesties e.d.: uraad@rug.nl . Wij waarderen uw input zeer!

Disclaimer : Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Voor meer details kunt u zich wenden tot het Presidium van de UR.

Laatst gewijzigd:19 februari 2016 15:00
printView this page in: English

Meer nieuws