Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

83, november/december 2013

28 februari 2014

Nieuwsbrief Universiteitsraad nr. 83 (editie november/december)

Een greep uit de Uraadvergadering van 28 november en 12 december 2013

Index Nederlands
- Uraad maakt zich sterk voor Kwaliteitszorg aan de RUG.
- Centralisering; ook bij Admissions RUG
- Prestatieafspraken
- Onderwijskwaliteitsverslagen
- Tablets4all
- Studieadviseurs
- Voortgangsrapportages Arbo- & Milieudienst
- Reorganisatie FEF
- Instellingsbegroting
- Rondvragen

Uraad maakt zich sterk voor Kwaliteitszorg aan de RUG
De RUG zal in het voorjaar aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie moeten kunnen aantonen dat  men op het gebied van onderwijskwaliteit voldoende ‘in control is’. Een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem is in dat kader een belangrijke pijler. Het CvB hanteert daartoe een systeem met de termen Plan, Do, Check, Act; een kwaliteitszorgcyclus. Dit wordt vormgegeven via bestuurlijke overleggen met besturen van faculteiten en diensten.
De Uraad heeft een tweetal vergaderingen gewijd aan deze methodiek. Reden was dat het achterliggende plan van het CvB van onvoldoende kwaliteit werd geacht. Ook was de rol van de medezeggenschap t.a.v. kwaliteitszorg nog niet voldoende, volgens de Uraad.  De fracties hebben amendementen ingebracht, waardoor zaken zijn gepreciseerd. Dit betreft o.a. de omgang met beleidsnotities. De CvB-nota’s worden geacht concreter en systematischer van opzet te zijn. Aldus wordt beter volgbaar hoe beleid ingezet wordt, en in de praktijk zijn beslag krijgt. Aldus kan de Uraad beter de vinger aan de pols houden en kwaliteitszorg bewaken.

Centralisering; ook bij Admissions RUG
De trend is duidelijk; diverse processen aan de RUG worden gecentraliseerd. Voorbeelden zijn de Universiteitsbibliotheek en de Financieel Economische Functie van de RUG. Ook de toelating van buitenlandse studenten, georganiseerd onder de noemer Admissions, zal centraler geregeld gaan worden. Daartoe is een reorganisatie voorzien. De Uraad kreeg in december een melding daarover, met recht tot advisering. De URaad heeft  na afstemming met het CvB groen licht gegeven voor verder planvorming voor de reorganisatie. Wel is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de positie van betrokken facultaire medewerkers, en voor achterliggende ICT-processen die een belangrijke voorwaarde vormen om de centralisering te kunnen doen slagen.  Op afzienbare termijn krijgt de Uraad het reorganisatieplan voorgelegd. De nieuwe organisatie zal in principe in oktober 2014 van start gaan.

Prestatieafspraken
In oktober is de voortgang van de prestatieafspraken in de commissievergadering besproken. Op verzoek is het document deze maand nogmaals in de Universiteitsraad geagendeerd; dit geeft de fracties meer ruimte om er uitgebreid op te reageren. Zowel de studenten als het personeel vroegen verheldering over wat tot de contacturen wordt gerekend, en welke waarde eraan toegekend moet worden. Is een uur uit een intensief werkcollege evenveel waard als een hoorcollege voor 600 studenten? En kan e-mailverkeer ook tot de contacturen gerekend worden? Het College meldde dat de definities in relatie tot de prestatieafspraken strikt zijn vastgelegd. Na de meting in 2015 kunnen de definities eventueel geherformuleerd worden.

Onderwijskwaliteitsverslagen
De onderwijskwaliteitsverslagen liggen ook voor deze periode voor aan de universiteitsraad. Van de verschillende faculteiten waren de verslagen echter niet geheel uniform opgebouwd. Dit maakte het lezen, beoordelen en het stellen van vragen een stuk lastiger. De toezegging van het College van Bestuur dat hier verbetering in zou komen viel bij de fracties dan ook in goede aarde.
De  fracties hadden inhoudelijk niet direct grote opmerkingen te plaatsen. Wel kwam de wens vanuit verschillende fracties om de student-staff ratio van elke faculteit de volgende keer in de verslagen op te nemen. De studenten-staff ratio geeft specifiek aan per faculteit, hoeveel FTE personeel (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk opgesplitst) er per student beschikbaar zijn. Met name de studentenfracties hechten veel belang aan deze informatie. Het CvB merkte wel op dat een hoger student-staff ratio niet per se een slechtere onderwijskwaliteit zal veroorzaken.
Ook gaf de personeelsfractie aan in het volgende verslag een trendrapportage te wensen, waarin het grotere plaatje beter naar voren komt. Hierbij is een standpunt en toelichting van CvB zeer gewenst. De studenten gaven nog mee een beter gedefinieerd begrip van contacturen in de OER te wensen. De uitleg van dit begrip werd namelijk als een manco gezien door de studentenfracties van de uraad.

Tablets4all
In de universiteitsraad werd er gesproken over een tabletregeling voor medewerkers die een stelling van 0,3 FTE of meer. De regeling voorziet een compensatie van €200,- voor de medewerkers die binnen deze regeling een tablet aanschaffen. De tablet moet aan enkele basiseisen voldoen, zodat de tablet ook bruikbaar voor werkdoeleinden is.  Omdat de gebruiker de tablet zelf aanschaft, is het toegestaan de tablet ook voor privédoeleinden te gebruiken. Er zijn tablets in verschillende prijsklassen; voor net iets minder dan €200,- heb je een goede tablet maar voor meer dan €700,- zijn er ook volledig uitgeruste Apple Ipads te koop. Het is aan de gebruiker te beslissen wat goed genoeg is.
De personeelsfractie had kritische vragen gesteld bij deze regeling. Deze fractie vroeg zich af waarom het personeel een deel van de tablet zelf moet betalen. ‘’Gaat dit straks met alle inventaris gebeuren die wij nodig hebben?’’ was de vraag met een duidelijk statement vanuit de personeelsfractie. De studentenfracties staan achter de digitaliseringssubsidie. Wel kwam het advies vanuit de SOG-fractie om het aspect van duurzaamheid meer te promoten, zodat er minder geprint gaat worden wanneer de tablets in gebruik worden genomen. Op dit moment is het afwachten of veel medewerkers gebruik zullen maken van deze regeling en of het gebruik de door het CvB gewenste uitkomst heeft.

Studieadviseurs
In de maand december is een notitie behandeld in de universiteitsraadsvergadering waar aandacht werd gevraagd voor de bereikbaarheid van studieadviseurs. Bij bepaalde faculteiten heerst er ontevredenheid over de kwaliteit en toegankelijkheid van de studieadviseurs, terwijl juist in tijden van constant veranderende maatregelen goede voorlichting van groot belang is. Oplossingen als het uitwisselen van de best practices tussen faculteiten, het opzetten van FAQ’s, het inrichten van student-desks, waar studenten direct naar de goede plaats worden geleid en het aankaarten van het probleem bij verschillende faculteitsraden zijn naar voren gekomen bij de behandeling van de notitie. Aan alle faculteiten zal een brief worden gestuurd en de notitie om te zorgen dat de studieadviseur voor iedere student goed bereikbaar wordt.

Voortgangsrapportages Arbo- & Milieudienst
Ook dit jaar lagen de voortgangsrapportages van de Arbo- & Milieudienst (AMD) weer voor aan de universiteitsraad, zij het in een andere vorm dan in voorgaande jaren. Dit jaar is er gekozen om niet per faculteit, maar per overkoepelende organisatie, of gebouw, hoofdthema’s te rapporteren, zodat duidelijk werd beschreven hoe we er RUG-breed presteren. Het arbozorgsysteem van de RUG functioneert naar behoren: iedere faculteit en dienst heeft een Arbo- & Milieucoördinator die zorgt voor een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie en die waakt over de uitvoering van de daarop gebaseerde plannen van aanpak. Over het algemeen genomen is het ziekteverzuim met gemiddeld 3% bij de RUG laag, zijn er genoeg BHV’ers per faculteit en worden de werkomstandigheden van personeel goed in de gaten gehouden. Een nieuw onderwerp in de voortgangsrapportages is ‘Het Nieuwe Werken’, waarvan de aanpak eind 2013 geëvalueerd wordt. Daarnaast wordt er in steeds verdere mate gewerkt aan duurzaamheid binnen de RUG, bijvoorbeeld door middel van LED-verlichting, energieterugwinning en afvalbesparingsmaatregelen. Wel moet de werkdruk goed in de gaten worden gehouden.

Reorganisatie FEF
De Universiteitsraad heeft 12 december positief geadviseerd over het herziene concept-reorganisatieplan financieel-economische functie (FEF). Omdat bij het personeel onzekerheid over een vermeende ontslagdreiging werd geconstateerd, is daarop de tekst als volgt aangepast: "Dat zou in enkele gevallen kunnen leiden tot boventalligheid van de betrokken medewerkers, hetgeen niet leidt tot gedwongen ontslag bij de RUG."
Het CvB meldde, dat gaandeweg 2 showstoppers vastgesteld zijn, beide op het gebied van de automatisering:

  1. het inkoopproces en
  2. een goed ingeregeld datawarehouse.
Beide dienen eerst 2 maanden foutloos operatief te zijn.
De organisatieverandering is een universiteit brede verandering, heeft betrekking op alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de financieel-economische functie, met een aanstelling voor onbepaalde tijd, en op personeelsleden aan wie een aanstelling voor onbepaalde tijd in het vooruitzicht is gesteld. Van ander personeel, zoals personeelsleden met een tijdelijke aanstelling, oproepkrachten, uitzendkrachten, stagiaires en leerlingen, worden de contracten gerespecteerd en zij zullen voor de looptijd van het contract ingepast worden in de reorganisatie. In februari 2015 wordt het concept-personeelsplan verwacht.

Instellingsbegroting vastgesteld
Zoals elk jaar stond ook deze maand de instellingsbegroting van de RUG op de agenda van de universiteitsraad. De begroting die hele stapels met cijfers en toelichtingen omvat is door ‘financieel specialisten’  van de verschillende fracties afgelopen maand kritisch doorgenomen in verschillende voor overleggen met de RUG, achterban en binnen de eigen fractie. Hieruit rolden een tal van vragen aan het CvB. De belangrijkste en meest gestelde vragen worden hier kort genoemd.
Vanuit meerdere fracties kwam er de vraag wat de gevolgen zijn van het weg vallen van de gelden Duurzame Geesteswetenschappen en of hier adequaat naar wordt gehandeld door het CvB en de faculteiten.  Het CvB gaf hier aan dat faculteiten hierin zelf met een plan moeten komen. Omdat bij letteren het financiële meerjarenperspectief er nog niet rooskleurig uit ziet, wordt hier ook een scenario analyse van het faculteitsbestuur gevraagd. De faculteit Rechtsgeleerdheid heeft een grote reserve opgebouwd in de jaren. Hierover zijn ook vragen gesteld in de uraad. Het CvB is hierover in gesprek met de faculteit. De personeelsfractie stelde de vraag aan het CvB of het mogelijk is dat RUG geld zal lenen in de toekomst. Dit in het licht dat de RUG dit nog niet eerder heeft gedaan maar wel een negatief getal op liquiditeitsplanning laat zien. Het CvB geeft aan dat lenen niet per se slecht is maar verwacht ook niet dit te hoeven doen. Hoogstens zal er een overbruggingskrediet nodig zijn om investeringen in gebouwen in een keer te kunnen doen. Maar dit zal zeker terug komen in de uraad. Over centrale middelen van de bibliotheek is ook gesproken maar het CvB kan hier kort over zijn, want ze geven aan dat de RUG bibliotheek hier als dienst zelf over gaat. Vanuit de student geleding kwam een vraag over een ruim exploitatie overschot. Het CvB geeft aan voorzichtig te begroten, deze traditie zal iets worden verbroken om meer realistisch te begroten. De overschotten nu begroot zullen later weer worden ingezet, maar zijn nog geen concrete plannen.  Nadat alle vragen goed waren beantwoord stemde de universiteitsraad onder applaus unaniem in met de begroting.

Rondvraag
De studentenfractie Lijst Calimero vraagt zich af wie de beslissing neemt of er een jaarklassensysteem komt. Het College van Bestuur geeft aan nauw betrokken te zijn bij het nemen van een definitieve beslissing.

Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar !

Volg ons op Twitter:
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
UniversiteitsraadSOG @Uraad_SOG

Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen de universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen? Voor vragen over de Nieuwsbrief, ontvangst ervan, suggesties e.d.: uraad@rug.nl . Wij waarderen uw input zeer!

Disclaimer : Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Voor meer details kunt u zich wenden tot het Presidium van de UR.

Laatst gewijzigd:19 februari 2016 14:59
printView this page in: English

Meer nieuws